New Russian Translation

Бытие 22:1-24

Испытание веры Авраама

1Спустя какое-то время Бог подверг Авраама испытанию. Он сказал ему:

– Авраам!

– Я здесь, – ответил Авраам.

2Бог сказал:

– Возьми сына, своего единственного22:2 Единственный – на языке оригинала это слово, которое можно перевести и как «уникальный», и как «возлюбленный», и как «единственный». В данном контексте это слово нужно понимать как «уникальный», в том смысле, что лишь Исаак был обещан Аврааму Богом. сына Исаака, которого ты любишь, иди в землю Мориа22:2 Мориа – Позже на горе Мориа (2 Пар. 3:1), что находится в земле Мориа, царь Соломон построил храм Богу – первый Иерусалимский храм. и принеси его там в жертву всесожжения на горе, на которую Я укажу тебе.

3На другой день рано утром Авраам встал, оседлал осла, взял с собой двух слуг и сына Исаака, нарубил дров для всесожжения и отправился в путь к тому месту, о котором сказал ему Бог. 4На третий день Авраам поднял взгляд и увидел вдали то место. 5Он сказал слугам:

– Оставайтесь здесь с ослом, а мы с мальчиком пойдем туда и совершим поклонение, а потом вернемся к вам.

6Авраам взял дрова для всесожжения и положил их на спину Исааку, а сам понес огонь и нож, и они вдвоем отправились в путь. 7Исаак сказал своему отцу Аврааму:

– Отец!

– Да, мой сын? – ответил Авраам.

– У нас есть огонь и дрова, – сказал Исаак, – но где же ягненок для всесожжения?

8Авраам ответил:

– Бог Сам усмотрит ягненка для всесожжения, сын мой.

И они вдвоем пошли дальше. 9Когда они добрались до места, о котором сказал ему Бог, Авраам построил там жертвенник и сложил на нем дрова, связал своего сына Исаака и положил его на жертвенник поверх дров. 10Он протянул руку и взял нож, чтобы заколоть сына. 11Но Ангел Господень воззвал к нему с неба:

– Авраам! Авраам!

– Я здесь, – ответил он.

12– Не поднимай руки на мальчика, – сказал Он, – не делай с ним ничего. Теперь Я знаю, что ты боишься Бога, потому что ты не пожалел для Меня сына, своего единственного сына.

13Авраам поднял взгляд и увидел барана22:13 Так во многих рукописях еврейского текста и в ряде древних переводов; в большинстве рукописей еврейского текста: «барана позади»., который запутался рогами в зарослях. Он пошел, взял барана и принес его в жертву всесожжения вместо сына. 14Авраам назвал то место «Господь усмотрит»22:14 Евр.: «ЙГВГ ире»., и оттого доныне говорится: «На горе Господа усмотрится».

15Ангел Господень воззвал к Аврааму с неба во второй раз 16и сказал:

– Клянусь Самим Собой, возвещает Господь: раз ты сделал это и не пожалел для Меня своего единственного сына, 17то Я непременно благословлю тебя и сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, как песок на морском берегу; и твое потомство овладеет городами своих врагов, 18и через твое семя получат благословение все народы на земле, потому что ты послушался Меня.

19Авраам возвратился к слугам, и они вместе отправились в Вирсавию. Авраам остался в Вирсавии.

Потомки Нахора – брата Авраама

20Прошло время, и Аврааму сказали:

– Милка тоже стала матерью, родила сыновей твоему брату Нахору: 21Уца, первенца, Буза, его брата, Кемуила (отца Арама), 22Кеседа, Хазо, Пилдаша, Идлафа и Бетуила.

23Бетуил стал отцом Ревекки. Этих восьмерых сыновей Милка родила Авраамову брату Нахору. 24Его наложница по имени Реума тоже родила ему сыновей: Теваха, Гахама, Тахаша и Мааху.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 22:1-24

Đức Tin của Áp-ra-ham Được Thử Nghiệm

1Sau đó, Đức Chúa Trời thử nghiệm Áp-ra-ham. Đức Chúa Trời gọi: “Áp-ra-ham!”

Người thưa: “Có con đây.”

2Chúa phán: “Hãy bắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a, và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho con.”

3Vậy, Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem Y-sác, con mình và hai đầy tớ đi theo. Ông chặt đủ củi để dâng tế lễ thiêu, lên đường đi đến địa điểm Đức Chúa Trời đã chỉ dạy. 4Ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước lên, nhìn thấy địa điểm ấy từ nơi xa, 5liền bảo hai đầy tớ: “Hai đứa ở đây giữ lừa. Ta và Y-sác lên chỗ kia. Thờ phượng xong, chúng ta sẽ trở lại.”

6Áp-ra-ham lấy bó củi để dâng tế lễ thiêu chất trên vai Y-sác, con mình, và người cầm theo mồi lửa và một con dao. Hai cha con cùng đi. 7Y-sác nói: “Cha ơi!”

Áp-ra-ham đáp: “Có cha đây.”

Y-sác hỏi: “Củi và lửa có sẵn rồi, nhưng chiên con ở đâu mà dâng tế lễ thiêu?”

8Áp-ra-ham đáp: “Con ơi, Đức Chúa Trời sẽ cung ứng chiên con làm tế lễ thiêu.” Hai cha con tiếp tục đi với nhau.

9Đến chỗ Đức Chúa Trời đã chỉ định, Áp-ra-ham dựng một bàn thờ, sắp củi lên, trói Y-sác, con mình, và đem đặt lên lớp củi trên bàn thờ. 10Áp-ra-ham đưa tay cầm dao để giết con. 11Bỗng, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu từ trên trời gọi: “Áp-ra-ham! Áp-ra-ham!”

Ông thưa: “Có con đây.”

12Thiên sứ bảo: “Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả. Vì bây giờ Ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!”

13Áp-ra-ham ngước mắt nhìn thấy một con chiên đực, sừng đang mắc vào bụi gai rậm phía sau mình. Ông liền bắt nó dâng tế lễ thiêu thay thế con trai mình. 14Áp-ra-ham gọi địa điểm này là “Chúa Hằng Hữu cung ứng.”22:14 Nt Yehovah Jireh Vì thế, cho đến ngày nay, người ta có câu: “Trên núi của Chúa Hằng Hữu, điều ấy sẽ được cung ứng!”

15Từ trời, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu lại gọi Áp-ra-ham lần thứ nhì, 16mà bảo: “Ta đã lấy chính Ta mà thề—Chúa Hằng Hữu phán—vì con đã làm điều ấy, không tiếc sinh mạng đứa con, dù là con một, 17nên Ta sẽ ban phước hạnh cho con, gia tăng dòng dõi con đông như sao trên trời, như cát bãi biển, và hậu tự con sẽ chiếm lấy cổng thành quân địch. 18Tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ hậu tự con mà được phước, vì con đã vâng lời Ta.”

19Vậy, Áp-ra-ham trở lại cùng hai đầy tớ; tất cả lên đường quay về Bê-e-sê-ba. Áp-ra-ham cư trú tại đó.

20Sau đó, có người báo cho Áp-ra-ham: “Minh-ca đã sinh con trai cho Na-cô, em ông!” 21Con đầu lòng tên U-xơ, các con kế là Bu-xơ, Kê-mu-ên (tổ phụ của A-ram), 22Kế-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp, và Bê-tu-ên. 23(Bê-tu-ên là cha của Rê-bê-ca). Tổng cộng được tám người con trai từ Minh-ca. 24Rê-u-ma, vợ lẽ của Na-cô, sinh Tê-ba, Ga-ham, Ta-hách, và Ma-a-ca.