New Russian Translation

Бытие 13:1-18

Разделение Аврама и Лота

1Аврам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лот пошел с ним. 2У Аврама теперь было много скота, серебра и золота. 3Из Негева он продолжил путь, пока не пришел в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатер, между Вефилем и Гаем, 4к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Аврам призвал имя Господа.

5У Лота, который кочевал с Аврамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, 6и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. 7Между пастухами Аврама и пастухами Лота случился раздор. Хананеи и ферезеи жили тогда в той земле.

8Тогда Аврам сказал Лоту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. 9Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдешь налево, то я поверну направо, а если ты пойдешь направо, то я поверну налево.

10Лот посмотрел и увидел, что вся иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Господа13:10 То есть сад Эдем., как земля египетская. Это было еще до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. 11Лот выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12Аврам жил в земле Ханаанской, а Лот жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Господа.

14Господь сказал Авраму после того, как Лот отделился от него:

– Оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему семени навеки. 16Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твое потомство будет пересчитано. 17Иди, пройди по этой земле вдоль и поперек, потому что Я дам ее тебе.

18Аврам свернул шатры и направился жить невдалеке от дубравы Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Господу.

Vietnamese Contemporary Bible

Sáng Thế Ký 13:1-18

Áp-ram và Lót Chia Rẽ Nhau

1Áp-ram và vợ rời Ai Cập đến Nê-ghép, đem theo tất cả đầy tớ và tài sản. Lót cùng đi với ông. 2(Áp-ram có rất nhiều súc vật, bạc, và vàng.) 3Từ Nê-ghép ông tiếp tục lên hướng bắc, đến gần Bê-tên, chỗ đóng trại khi trước, giữa Bê-tên và A-hi. 4Đây là nơi ông đã lập bàn thờ và cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu.

5Lót, người cùng đi với Áp-ram, cũng có nhiều chiên, bò, và đầy tớ.13:5 Trại 6Đất đai miền này không đủ chỗ cho súc vật của Áp-ram và Lót, vì chiên, bò quá nhiều; họ không thể sống chung. 7Lại có chuyện tranh chấp giữa bọn chăn chiên của Áp-ram và Lót. Lúc ấy, người Ca-na-an và người Phê-rết sống trong xứ.

8Áp-ram bảo Lót: “Nên tránh chuyện xung khắc giữa bác với cháu, giữa bọn chăn chiên của bác và của cháu, vì chúng ta là ruột thịt. 9Cháu hãy lựa chọn phần đất cháu ưa thích, và chúng ta chia tay. Nếu cháu sang phía đông, bác sẽ ở phía tây; còn nếu cháu chọn phía tây, bác sẽ qua phía đông.”

10Lót ngắm nhìn vùng đồng bằng Giô-đan phì nhiêu, nước tưới khắp nơi. Phần đất này giống như vườn của Chúa Hằng Hữu,13:10 Nt vườn Ê-đen cũng giống miền Xoa nước Ai Cập. (Lúc ấy Chúa Hằng Hữu chưa hủy diệt thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ.) 11Lót liền chọn đồng bằng Giô-đan, đem bầy súc vật và đầy tớ mình sang phía đông. Thế là bác cháu chia tay. 12Áp-ram ở lại xứ Ca-na-an; còn Lót sống trong các thành phố vùng đồng bằng và dựng trại gần Sô-đôm. 13Người Sô-đôm vốn độc ác và phạm tội trọng đối với Chúa Hằng Hữu.

14Sau khi Lót từ biệt, Chúa Hằng Hữu nói với Áp-ram: “Hãy phóng tầm mắt nhìn khắp đông, tây, nam, và bắc: 15Tất cả vùng đất con thấy được, Ta sẽ cho con và dòng dõi con vĩnh viễn. 16Ta sẽ làm cho dòng dõi con nhiều như cát bụi, không thể đếm được. 17Con hãy đi dọc ngang và quan sát khắp nơi, vì Ta sẽ cho con vùng đất này.”

18Áp-ram liền dời trại đến chùm cây sồi của Mam-rê, tại Hếp-rôn, và ông lập bàn thờ cho Chúa Hằng Hữu.