New Russian Translation

Бытие 13:1-18

Разделение Аврама и Лота

1Аврам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лот пошел с ним. 2У Аврама теперь было много скота, серебра и золота. 3Из Негева он продолжил путь, пока не пришел в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатер, между Вефилем и Гаем, 4к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Аврам призвал имя Господа.

5У Лота, который кочевал с Аврамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, 6и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. 7Между пастухами Аврама и пастухами Лота случился раздор. Хананеи и ферезеи жили тогда в той земле.

8Тогда Аврам сказал Лоту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. 9Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдешь налево, то я поверну направо, а если ты пойдешь направо, то я поверну налево.

10Лот посмотрел и увидел, что вся иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Господа13:10 То есть сад Эдем., как земля египетская. Это было еще до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. 11Лот выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12Аврам жил в земле Ханаанской, а Лот жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Господа.

14Господь сказал Авраму после того, как Лот отделился от него:

– Оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему семени навеки. 16Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твое потомство будет пересчитано. 17Иди, пройди по этой земле вдоль и поперек, потому что Я дам ее тебе.

18Аврам свернул шатры и направился жить невдалеке от дубравы Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Господу.

Tagalog Contemporary Bible

Genesis 13:1-18

Naghiwalay si Abram at si Lot

1Mula sa Egipto, pumunta si Abram sa Negev kasama ang asawa niya at dala ang lahat ng ari-arian niya, at sumama rin sa kanila si Lot. 2Napakayaman na ni Abram, marami na siyang hayop, pilak at ginto. 3Mula sa Negev, nagpalipat-lipat sila hanggang makabalik sila sa lugar na dati nilang pinagtayuan ng tolda. Ang lugar na ito ay nasa gitna ng Betel at Ai. 4Dito rin sila unang nagtayo ng altar nang dumating sila sa Canaan. At muling sumamba si Abram sa Panginoon.

5Si Lot na laging kasama ni Abram saan man siya pumunta ay may sarili ring mga hayop at mga tolda. 6At dahil marami na ang mga hayop nila at iba pang mga ari-arian, hindi sila maaaring manirahan sa iisang lugar. Ang pastulan ay hindi magkakasya sa kanila. 7Dahil dito, nag-away-away ang mga tagapagbantay ng mga hayop nila. (Nang panahong iyon, ang mga Cananeo at mga Perezeo ay nakatira sa lupaing iyon.)

8Kaya sinabi ni Abram kay Lot, “Tayo at ang mga tauhan natin ay hindi dapat mag-away, dahil magkakamag-anak tayo. 9Ang mabuti pa, maghiwalay na lang tayo dahil marami pang lugar na maaaring lipatan. Ikaw ang mamili kung aling bahagi ng lupain ang pipiliin mo. Kung kakaliwa ka, kakanan ako; kung kakanan ka, kakaliwa naman ako.”

10Tumanaw si Lot sa paligid at nakita niya na ang kapatagan ng Jordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, katulad ng lugar ng Eden at ng lupain ng Egipto. (Nangyari ito noong hindi pa nililipol ng Panginoon ang Sodom at Gomora.) 11Kaya pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan sa silangan. Sa ganoong paraan, naghiwalay sila ni Abram. 12Si Abram ay nagpaiwan sa Canaan habang si Lot naman ay naroon sa mga lungsod ng kapatagan. Nagtayo si Lot ng mga tolda malapit sa Sodom. 13Ang mga tao sa Sodom ay talamak na makasalanan. Labis ang pagkakasala nila laban sa Panginoon.

Lumipat si Abram sa Hebron

14Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, “Mula sa kinatatayuan mo, tingnan mong mabuti ang paligid. 15Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo, at magiging inyo ito magpakailanman. 16Pararamihin ko ang lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo ay hindi rin mabibilang. 17Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo.”

18Kaya inilipat ni Abram ang tolda niya, at doon siya nanirahan malapit sa malalaking puno13:18 malalaking puno: Tingnan ang “footnote” sa 12:6. ni Mamre roon sa Hebron, at gumawa siya roon ng altar para sa Panginoon.