New Russian Translation

Бытие 13:1-18

Разделение Аврама и Лота

1Аврам с женой и всем имуществом отправился из Египта в Негев, и Лот пошел с ним. 2У Аврама теперь было много скота, серебра и золота. 3Из Негева он продолжил путь, пока не пришел в Вефиль, к тому месту, где некогда стоял его шатер, между Вефилем и Гаем, 4к тому месту, где он прежде построил жертвенник. Там Аврам призвал имя Господа.

5У Лота, который кочевал с Аврамом, тоже были стада мелкого и крупного скота и шатры, 6и земля не могла прокормить их обоих: у них было так много всего, что они не могли селиться вместе. 7Между пастухами Аврама и пастухами Лота случился раздор. Хананеи и ферезеи жили тогда в той земле.

8Тогда Аврам сказал Лоту:

– Пусть не будет раздора ни между тобой и мной, ни между твоими пастухами и моими, потому что мы родственники. 9Не вся ли земля перед тобою? Давай разделимся: если ты пойдешь налево, то я поверну направо, а если ты пойдешь направо, то я поверну налево.

10Лот посмотрел и увидел, что вся иорданская долина до самого Цоара хорошо орошается, как сад Господа13:10 То есть сад Эдем., как земля египетская. Это было еще до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. 11Лот выбрал себе всю долину Иордана и отправился на восток. Они разделились: 12Аврам жил в земле Ханаанской, а Лот жил среди городов долины, поставив шатры невдалеке от Содома. 13Жители Содома были нечестивы и тяжко грешили против Господа.

14Господь сказал Авраму после того, как Лот отделился от него:

– Оглянись вокруг с того места, где ты сейчас. Посмотри на север и на юг, на восток и на запад. 15Всю землю, которую ты видишь, Я дам тебе и твоему семени навеки. 16Я сделаю твое потомство многочисленным, как земную пыль, так что если кто сможет пересчитать пылинки, то и твое потомство будет пересчитано. 17Иди, пройди по этой земле вдоль и поперек, потому что Я дам ее тебе.

18Аврам свернул шатры и направился жить невдалеке от дубравы Мамре в Хевроне. Он построил там жертвенник Господу.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Genesis 13:1-18

Abramu Asiyana ndi Loti

1Choncho Abramu pamodzi ndi mkazi wake ndi zonse anali nazo, anachoka ku Igupto kupita ku Negevi. Loti naye anapita nawo. 2Abramu anali wolemera kwambiri; anali ndi ziweto ndiponso siliva ndi golide.

3Atachoka ku Negevi, anayenda malo osiyanasiyana mpaka anafika ku Beteli, ku malo a pakati pa Beteli ndi Ai, kuja kumene anamanga tenti poyamba, 4ndiponso kumene Abramu anamangira Yehova guwa lansembe kwa nthawi yoyamba ndi kupemphera mʼdzina la Yehova.

5Loti amene ankayendayenda ndi Abramu nayenso anali ndi ziweto zosiyanasiyana ndi matenti. 6Motero dziko linayamba kuwachepera kuti onse nʼkukhala pamodzi, popeza katundu wawo anali wochuluka kwambiri moti sakanatha kukhala pamodzi. 7Mikangano inayambika pakati pa abusa a Abramu ndi abusa a Loti. Nthawi imeneyo nʼkuti Akanaani ndi Aperezi akukhalanso mʼdziko lomwelo.

8Tsono Abramu anati kwa Loti, “Pasakhale mikangano pakati pa iwe ndi ine kapena pakati pa abusa ako ndi anga, popeza ndife abale. 9Kodi dziko lonseli silili pamaso pako? Tiye tisiyane. Iwe ukalowera kumanzere, ine ndilowera kumanja; ukalowera kumanja, ine ndipita kumanzere.”

10Loti atamwazamwaza maso anaona kuti chigwa chonse cha mtsinje wa Yorodani chinali chothiriridwa bwino ngati munda wa Yehova, kapena ngati dziko la ku Igupto mpaka ku Zowari. (Nthawi iyi nʼkuti Yehova asanawononge Sodomu ndi Gomora). 11Choncho Loti anadzisankhira yekha chigwa chonse cha Yorodani nanyamuka kulowera cha kummawa. Choncho anthu awiriwa anasiyana. 12Abramu anakhala mʼdziko la Kanaani, pamene Loti anakakhala pakati pa mizinda ikuluikulu ya mʼchigwamo. Anamanga tenti yake pafupi ndi Sodomu. 13Tsono anthu a ku Sodomu anali oyipa ndiponso ankachimwira Yehova kwambiri.

14Loti atachoka, Yehova anati kwa Abramu, “Kuchokera pamene ulipo tayangʼanayangʼana cha kumpoto, kummwera, kummawa ndi kumadzulo. 15Dziko lonse ukulionalo ndidzalipereka kwa iwe ndi zidzukulu zako mpaka muyaya. 16Ndidzakupatsa zidzukulu zochuluka ngati fumbi lapansi moti amene angathe kuwerenga fumbilo ndiye kuti angathenso kuwerenga zidzukulu zako. 17Dzuka ndipo uyendere dziko lonseli mulitali ndi mulifupi pakuti ndalipereka kwa iwe.”

18Choncho Abramu anasamutsa tenti yake napita kukakhala pafupi ndi mitengo ikuluikulu ija ya thundu ya ku Mamre ku Hebroni, kumene anamangira Yehova guwa lansembe.