Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 5

Baránok a zapečatená kniha

1 Videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.

Vtom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom: Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate?"

Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej.

Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej.

Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Ježiš, Lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil! On pečate rozlomí a knihu otvorí."

Vtom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytosťami a starcami stojí Baránok, ten obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, to znamená sedem Božích duchov, poslaných do celého sveta.

Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice.

V tej chvíli štyri bytosti a dvadsaťštyri starcov padlo pred Baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu.

A spievali novú pieseň:

Si hodný prijať tú knihu

a rozlomiť jej pečate,

lebo si bol obetovaný

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí

zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás.

10 Urobil si z nich kráľov a kňazov

nášmu Bohu

a tí budú vládnuť nad celým svetom.

11 A videl som, ako okolo trónu bytostí a starcov stoja myriady anjelov

12 a volajú silným hlasom:

Hoden je Baránok,

ten obetovaný,

prijať moc, bohatstvo, múdrosť,

silu, česť, slávu i chválu!

13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori i všetko, čo je v nich, počul som volať:

Tomu, ktorý sedí na tróne, i Baránkovi

patrí chvála, česť, moc i sláva

na veky vekov!

14 A tie štyri bytosti povedali: Amen!" Starci padli na kolená a klaňali sa.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi

Apocalipsis 5

Malta Ovejami canchis selloyuj librota pascashca

1Chai jatun tiyarinapi Tiyacujtaca, shuj librotami alli maquipi charicujta ricurcani. Chai libroca ucupish, jahuapish quillcashca, canchis sellohuan sellashcami ricurirca. Chaipica, shuj jatun sinchi angeltapishmi ricurcani. Chai angelca, sinchita caparishpami: «¿Chai librota pascaipajpish, sellashcacunata anchuchi tucuipajpish pitaj tiyanguichij?» nishpa tapurca. Chashna tapujpica, jahua pachapi cajcunapish, cai pachapi causajcunapish, allpa ucupi cajcunapish pi mana chai librota pascaipaj tiyarcachu. Pi mana ricuillapish tucurcacunachu. Chai librota pascaipaj, reźaipaj, ricuipajllatapish maipi mana japishcachu carca. Chaimantami ñucaca, yallitaj huacacurcani. Chashna huacacujpica, chai yuyajcunamanta shujmi ñucataca cashna nirca: «Ama huacaichu. Riqui, Judá aillumanta Leonca, ñaupa mandaj Davidpaj huahua huahua cashpami, chai librota pascangapaj, canchis sellohuan sellashcacunata anchuchingapajpish, tucuita mishashca» nircami.

Chashna nijpi ricushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyuj chuscucunapaj, yuyajcunapaj chaupipica, shuj Malta Oveja shayacujtami ricurcani. Chai Malta Ovejaca, huañuchishca cashca shinamanmi ricurirca. Chai Malta Ovejaca, canchis gachuta, canchis ñahui luluncunatami charirca. Chai canchis ñahui luluncunaca, cai tucui pachaman cachashca, Diospaj canchis Espiritucunami. Chai Malta Ovejami, chai jatun tiyarinapi tiyacujpajman c'uchuyashpaca, Paipaj alli maquipi charicuj librotaca japirca. Librota ña japijpica, chai causaiyuj chuscucunapish, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish Malta Ovejapaj ñaupajpimi cungurircacuna. Chai yuyajcunaca, tucuicunami arpacunata charircacuna. Shinallataj curi copacunatapish, inciensohuan jundatami charircacuna. Chai inciensoca, Diospajlla cajcuna Diosta mañashcacunami. Chai yuyajcunaca, mushuj cantotami cashna nishpa cantarcacuna:

«Canllamari librota japishpa,
    sellashcacunatapish anchuchi tucuj cangui.
Canca, huañuchishcami carcangui.
    Cambaj yahuarhuanmi,
    ñucanchijtaca tucui ch'ican ch'ican aillucunamanta,
    tucui rimaicunamanta, pueblocunamanta,
    jatun llajtacunamantapish Taita Diospaj cachun randircangui.
10 Chashnami ñucanchij Diospajta rurachun ñucanchijtaca,
    jatun mandajcunatapish,
    curacunatapish rurarcangui.
    Chaimantami, cai pachataca mandashun» nishpami cantarcacuna.

11 Chai q'uipa ricucushpaca, jatun tiyarinapaj, causaiyujcunapaj, yuyajcunapajpish muyundijpica, achca angelcuna rimashcatami uyarcani. Chai angelcunaca, huaranga huaranga mana yupaipaj, yallitaj achcacunami carca. 12 Paicunaca:

«Huañuchishca cashca Malta Ovejallami tucuita mandanata,
tucui ima charinacunata, tucuita yachaj canata,
imatapish rurai tucuj canata, ‘Allimari cangui,
sumajmari cangui,
jatunmari cangui’ nishca canata chasqui tucuipaj cangui»

nishpami, sinchita caparircacuna.

13 Shinallataj Dios rurashcacunaca, jahua pachapi, cai pachapi, allpa ucupi, mama cucha yacupi, tucui chaicunapi imalla tiyajcunapishmi tucuicuna:

«¡Jatun tiyarinapi tiyacujpish,
    Malta Ovejapish, huiñai huiñaita jatunmari cangui,
allimari cangui, sumajmari cangui,
    tucuita rurai tucujmari cangui!» nicurcacuna.

14 Chashna nijpica, chai causaiyuj chuscucunapish: «Chashna cachun» nircacunami. Shina nijpica, ishqui chunga chuscu yuyajcunapish pambacama cumurishpami, huiñai huiñaita Causacujta adorarcacuna.