Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 5

Baránok a zapečatená kniha

1 Videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.

Vtom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom: Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate?"

Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej.

Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej.

Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Ježiš, Lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil! On pečate rozlomí a knihu otvorí."

Vtom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytosťami a starcami stojí Baránok, ten obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, to znamená sedem Božích duchov, poslaných do celého sveta.

Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice.

V tej chvíli štyri bytosti a dvadsaťštyri starcov padlo pred Baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu.

A spievali novú pieseň:

Si hodný prijať tú knihu

a rozlomiť jej pečate,

lebo si bol obetovaný

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí

zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás.

10 Urobil si z nich kráľov a kňazov

nášmu Bohu

a tí budú vládnuť nad celým svetom.

11 A videl som, ako okolo trónu bytostí a starcov stoja myriady anjelov

12 a volajú silným hlasom:

Hoden je Baránok,

ten obetovaný,

prijať moc, bohatstvo, múdrosť,

silu, česť, slávu i chválu!

13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori i všetko, čo je v nich, počul som volať:

Tomu, ktorý sedí na tróne, i Baránkovi

patrí chvála, česť, moc i sláva

na veky vekov!

14 A tie štyri bytosti povedali: Amen!" Starci padli na kolená a klaňali sa.

Het Boek

Openbaring 5

De boekrol en het Lam

1Toen zag ik een boekrol in de rechterhand van Hem die op de troon zat. Die boekrol was aan beide zijden beschreven en met zeven zegels verzegeld. Ik zag ook een sterke engel die luid riep: ‘Wie is het waard om de zegels te verbreken en de boekrol open te maken?’ Maar er was niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die in staat was de rol open te maken en te lezen. Ik vond het zo erg dat niemand het waard was om de boekrol open te maken en erin te lezen dat ik begon te huilen. Maar een van de ouderlingen zei tegen mij: ‘U hoeft niet te huilen, want de Leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag Hij de zeven zegels verbreken en de rol openmaken.’

Toen zag ik, tussen de troon met de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen, een Lam staan. Het leek wel of het geslacht was. Het had zeven horens en zeven ogen, dat zijn de zeven Geesten van God, die over de hele aarde uitgestuurd zijn. Het Lam kwam naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van Hem die op de troon zat. Toen Hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig ouderlingen voor Hem neer. Zij hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol heerlijk reukwerk: dat zijn de gebeden van de gelovigen. En zij zongen een nieuw lied: ‘U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want U bent geslacht en hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. 10 U hebt hen bijeengebracht in een Koninkrijk en hen tot priesters van onze God gemaakt. En zij zullen op de aarde heersen.’

11 Toen zag en hoorde ik miljoenen engelen om de troon en ook de wezens en de ouderlingen. 12 ‘Het Lam dat geslacht is,’ juichten zij, ‘is het waard om alle macht, rijkdom, wijsheid, kracht, heerlijkheid, lof en eer te ontvangen!’ 13 En ik hoorde alle schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee daarmee instemmen: ‘Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor Hem die op de troon zit en voor het Lam, voor altijd en eeuwig.’ 14 De vier wezens zeiden: ‘Amen.’ En de vierentwintig ouderlingen vielen in aanbidding neer.