Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 5

Baránok a zapečatená kniha

1 Videl som, že ten, čo sedí na tróne, drží v pravej ruke knihu popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.

Vtom som zazrel mohutného anjela, ktorý zvolal silným hlasom: Kto je hodný, aby otvoril túto knihu a rozlomil jej pečate?"

Ale nikto na nebi ani na zemi, ani pod zemou nemohol tú knihu otvoriť a nazrieť do nej.

Veľmi som plakal, že sa nenašiel nik, kto by bol hodný otvoriť tú knihu a nazrieť do nej.

Ale jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Ježiš, Lev z Júdovho kmeňa, potomok kráľa Dávida, zvíťazil! On pečate rozlomí a knihu otvorí."

Vtom som zazrel, že uprostred medzi trónom a tými štyrmi bytosťami a starcami stojí Baránok, ten obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, to znamená sedem Božích duchov, poslaných do celého sveta.

Pristúpil k tomu, čo sedel na tróne, a vzal knihu z jeho pravice.

V tej chvíli štyri bytosti a dvadsaťštyri starcov padlo pred Baránkom na kolená. Každý mal harfu a zlatú nádobu naplnenú vôňou kadidla, čo sú modlitby Božieho ľudu.

A spievali novú pieseň:

Si hodný prijať tú knihu

a rozlomiť jej pečate,

lebo si bol obetovaný

a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí

zo všetkých kmeňov, jazykov, národov a rás.

10 Urobil si z nich kráľov a kňazov

nášmu Bohu

a tí budú vládnuť nad celým svetom.

11 A videl som, ako okolo trónu bytostí a starcov stoja myriady anjelov

12 a volajú silným hlasom:

Hoden je Baránok,

ten obetovaný,

prijať moc, bohatstvo, múdrosť,

silu, česť, slávu i chválu!

13 A všetko tvorstvo na nebi, na zemi, pod zemou i na mori i všetko, čo je v nich, počul som volať:

Tomu, ktorý sedí na tróne, i Baránkovi

patrí chvála, česť, moc i sláva

na veky vekov!

14 A tie štyri bytosti povedali: Amen!" Starci padli na kolená a klaňali sa.

Habrit Hakhadasha/Haderekh

התגלות 5

1ראיתי לימין היושב על הכסא מגילה כתובה בפנים ובחוץ וחתומה בשבעה חותמות. מלאך גיבור הופיע וקרא בקול גדול: "מי ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה?" ולא נמצא איש בשמים, בארץ או מבין המתים אשר היה מסוגל לפתוח את המגילה או להביט בכתוב.

פרצתי בבכי מר, כי איש לא נמצא ראוי לפתוח את המגילה ולקרוא בה. אך אחד מעשרים-וארבעה הזקנים אמר אלי: "אל תבכה. ראה, האריה משבט יהודה ושורש דויד ניצח, והוכיח את עצמו ראוי לשבור את החותמות ולפתוח את המגילה."

הבטתי במרכז כסא-המלכות, שמוקף בארבע החיות ובעשרים-וארבעה הזקנים, וראיתי שה שעליו פצעים וחבורות אשר גרמו פעם למותו. לשה היו שבע קרניים ושבע עיניים, שהן שבע רוחות האלוהים שנשלחות אל כל קצווי העולם. השה בא ולקח את המגילה מימינו של היושב על כיסא המלכות. בלקחו את המגילה השתחוו לפניו ארבע החיות ועשרים-וארבעה הזקנים. כל אחד מהזקנים אחז כינור וקערת זהב מלאה קטורת, אשר היא תפילת בני-האלוהים הקדושים. הם שרו שיר חדש, ואלו מילותיו:

"ראוי אתה לקחת את המגילה

ולפתוח את חותמיה,

כי אתה נשחטת,

ובדמך קנית לאלוהים את בניו

מכל עם, גזע ולשון.

10 ממלכת כוהנים לאלוהינו עשית אותם,

והם ימלכו על הארץ."

11 לאחר מכן שמעתי בחיזיון קול מלאכים רבים סביב כסא המלכות, ארבע החיות והזקנים. 12 הם שרו שירה אדירה:

"ראוי השה הטבוח

לקבל עוז,

עושר וחכמה,

גבורה והדר,

כבוד וברכה."

13 וכל בריה בשמים, בארץ, מתחת לארץ ובים, שמעתי קוראים:

"ליושב על הכסא ולשה

הברכה וההדר והעוז,

לעולם ועד!"

14 ארבע החיות אמרו: "אמן!" ועשרים וארבעה הזקנים נפלו על פניהם והשתחוו לו.