Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 2

List do Efezu

1 Predstavenému zboru v Efeze napíš:

Ten, ktorý vo svojej pravici drží sedem hviezd a prechádza sa pomedzi sedem zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru:

Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži.

Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste.

Ale jedno vám vyčítam: Už ma nemilujete tak vrúcne ako na počiatku.

Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli, zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta.

Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím.

Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji."

List do Smyrny

Predstavenému zboru v Smyrne napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý je Prvý i Posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije:

Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe -- ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači satana.

10 Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a desať dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov: večný život.

11 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Kto zvíťazí, ten druhej -- večnej smrti nepodľahne.

List do Pergama

12 Predstavenému zboru v Pergame napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč.

13 Viem, že bývate v meste, kde tróni satan. A predsa sa pevne pridŕžate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva satan.

14 Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balaamovho učenia. Ako Balaam učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili,

15 tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody.

16 Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

17 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, a na tom kamienku je vyryté nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane."

List do Tyatiry

18 Predstavenému zboru v Tyatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako roztavený kov.

19 Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti, a viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete.

20 Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.

21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva.

22 Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali,

23 a jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím do vnútra i do srdca človeka, a každému z vás odplatím podľa vašich činov.

24 Vám ostatným v Tyatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čomu vraviasatanove hlbiny vravím: Nekladiem na vás iné bremeno.

25 Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem.

26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme.

27 Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce.

28 A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem.

29 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."

O Livro

Apocalipse 2

A mensagem para a igreja em Éfeso

1“Escreve ao anjo da igreja em Éfeso:

Esta é a mensagem que envia aquele que anda entre os sete castiçais de ouro, sustentando as sete estrelas com a mão direita: Eu conheço as coisas que tens feito. Observei o teu trabalho e a tua perseverança; sei que não podes tolerar os maus e que soubeste pôr à prova os que se dizem apóstolos e não o são, verificando que são mentirosos. Tens perseverança, e tens sofrido por minha causa sem te cansares.

Há contudo uma coisa que tenho contra ti: o teu amor já não é o mesmo como no princípio. Lembra­te pois desses primeiros tempos, arrepende­te, e trabalha como fazias antes; caso contrário brevemente virei e tirarei o teu castiçal do seu lugar se não te arrependeres. Há porém isto de bom a teu respeito: é que detestas as obras dos nicolaítas, tal como eu também.

Quem pode ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do fruto da ávore da vida que está no paraíso de Deus.”

A mensagem para a igreja em Esmirna

“Ao anjo da igreja em Esmirna escreve:

Isto é o que diz aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e voltou à vida. Eu sei tudo o que tens sofrido, sei a tua pobreza — e contudo és rico! Estou ao corrente das calúnias dos que se dizem judeus, mas não o são; são antes uma congregação de Satanás. 10 Não receies aquilo que virás a sofrer. O Diabo vai lançar alguns de vocês na prisão, para vos pôr à prova.

Hão­de ser perseguidos durante dez dias. Sê fiel até à morte e eu te darei a coroa da vida.

11 Quem pode ouvir, que ouça o que o Espírito está a dizer às igrejas. O que vencer não terá que sofrer a segunda morte.”

A mensagem para a igreja em Pérgamo

12/13 “Escreve esta carta ao anjo da igreja que está em Pérgamo:

Esta é a mensagem que dirige aquele que tem a espada aguda de dois fios. Eu sei onde vives, que é onde está o trono de Satanás. E apesar disso permaneces­me fiel e recusaste negar­me quando Antipas, minha testemunha fiel, foi martirizado no vosso meio, onde Satanás domina.

14 Contudo, tenho umas quantas coisas contra ti. Toleras no teu meio uma gente que faz como Balaão quando ensinou Balaque a seduzir o povo de Israel, convidando­o a participar nas celebrações aos ídolos e a entregarem­se à imoralidade sexual. 15 Tu também tens seguidores do ensino dos nicolaítas. 16 Arrepende­te; caso contrário em breve virei e lutarei contra eles com a espada da minha boca.

17 Que quem pode ouvir ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer comerá do maná escondido; e a cada um darei uma pedra branca em que estará gravado um nome novo que ninguém mais conhece a não ser aquele que o recebe.”

A mensagem para a igreja em Tiatira

18 “Ao anjo da igreja em Tiatira:

Isto diz o Filho de Deus cujos olhos são como labaredas de fogo, cujos pés são como bronze resplandecente: 19 Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência nas provações. Vejo que tem havido progresso em todas estas coisas.

20 Mas tenho isto contra ti: Permites que essa mulher Jezabel, que se considera ela própria profetiza, engane os meus servos ensinando­os a prostituírem­se e a comerem dos sacrifícios feitos aos ídolos. 21 Dei­lhe tempo para se arrepender, mas recusou. Não quer converter­se da sua imoralidade. 22 Eu a porei sobre uma cama de sofrimento, juntamente com todos os que adulteram com ela; a menos que se arrependam; 23 e ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu conheço a mente e o coração dos homens. Darei a cada um aquilo que merece segundo as suas obras. 24 Quanto aos restantes membros da igreja em Tiatira, que não seguiram estes falsos ensinos (que não são mais do que profundezas de Satanás), nada mais vos pedirei além do que já pedi. 25 Mas, aquilo que já têm, retenham­no até que eu venha.

26 E ao que vencer, que fizer até ao fim o que me agrada, dar­lhe­ei autoridade sobre as nações, 27 para governá­las com uma vara de ferro, segundo a autoridade que também recebi de meu Pai, e poderá destruí­las como se quebra um vaso de barro. 28 E lhe darei a estrela da manhã!

29 Os que podem ouvir que ouçam o que o Espírito diz às igrejas.”