Nádej pre kazdého

Zjavenie Apoštola Jána 2

List do Efezu

1 Predstavenému zboru v Efeze napíš:

Ten, ktorý vo svojej pravici drží sedem hviezd a prechádza sa pomedzi sedem zlatých svietnikov, odkazuje vášmu zboru:

Viem, koľko dobra konáte, viem o všetkom vašom úsilí a poznám aj vašu vytrvalosť. Je veľmi správne, že neznesiete medzi sebou zlých a že ste sa nedali zviesť falošnými apoštolmi, ale ste ich vyskúšali a odhalili ich lži.

Ste vytrvalí, trpeli ste pre moje meno a neochabli ste.

Ale jedno vám vyčítam: Už ma nemilujete tak vrúcne ako na počiatku.

Len si spomeňte, z akej výšky ste klesli, zmeňte sa a konajte ako prv. Ak nie, prídem a pohnem váš svietnik z jeho miesta.

Ale dobre robíte, že nenávidíte konanie tých, čo hlásajú neviazanú mravnú slobodu, ktoré aj ja nenávidím.

Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života, ktorý je v Božom raji."

List do Smyrny

Predstavenému zboru v Smyrne napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý je Prvý i Posledný, ktorý bol mŕtvy, ale teraz žije:

Viem o vašom utrpení aj o vašej chudobe -- ale v skutočnosti ste bohatí. Viem aj o tom, ako vás osočujú tí, ktorí sa pokladajú za pravoverných Židov, ale sú to vlastne prisluhovači satana.

10 Nebojte sa utrpenia, ktoré ešte príde. Diabol uvrhne niektorých z vás aj do väzenia a desať dní bude skúšať vašu vernosť. Buďte verní až do smrti a dám vám cenu víťazov: večný život.

11 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Kto zvíťazí, ten druhej -- večnej smrti nepodľahne.

List do Pergama

12 Predstavenému zboru v Pergame napíš:

Tento odkaz je od toho, ktorý má ostrý dvojsečný meč.

13 Viem, že bývate v meste, kde tróni satan. A predsa sa pevne pridŕžate môjho mena a nezapreli ste vieru vo mňa ani vtedy, keď môjho verného svedka Antipasa zabili medzi vami, tam, kde býva satan.

14 Len to mám proti vám, že trpíte medzi sebou zástancov Balaamovho učenia. Ako Balaam učil Baláka zvádzať synov Izraela, aby sa zúčastnili na modlárskych hostinách a aby smilnili,

15 tak aj medzi vami sú niektorí zástancovia neviazanej mravnej slobody.

16 Preto robte pokánie, lebo ak nie, prídem k vám a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

17 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom: Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok, a na tom kamienku je vyryté nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane."

List do Tyatiry

18 Predstavenému zboru v Tyatire napíš: Toto hovorí Syn Boží, ktorý má oči ako plameň ohňa a nohy ako roztavený kov.

19 Viem o vašich dobrých skutkoch, láske a viere, službe i vytrvalosti, a viem, že v tom všetkom čoraz väčšmi rastiete.

20 Ale to mám proti vám, že trpíte medzi sebou ženu Jezábel, ktorá sa vydáva za prorokyňu a svojím učením zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám.

21 Dal som jej čas, aby robila pokánie, ale nechce sa odvrátiť od svojho smilstva.

22 Potrestám ju ťažkou chorobou a na tých, čo s ňou cudzoložia, dopustím veľké súženie, ak sa neodvrátia od toho, čo s ňou napáchali,

23 a jej deti zahubím. Tak spozorujú všetky zbory, že ja vidím do vnútra i do srdca človeka, a každému z vás odplatím podľa vašich činov.

24 Vám ostatným v Tyatire, ktorí neprijímate toto učenie, ktorí ste nepoznali to, čomu vraviasatanove hlbiny vravím: Nekladiem na vás iné bremeno.

25 Len sa pevne držte toho, čo máte, kým neprídem.

26 Tomu, kto zvíťazí a až do konca bude žiť a konať podľa mojej vôle, dám moc nad národmi zeme.

27 Železnou rukou bude nad nimi vládnuť a rozbijú sa na márne kúsky ako hlinené hrnce.

28 A ako mi Otec dal moc, tak ju dám každému, kto vytrvá vo viere. Znamením tejto moci bude ranná hviezda, ktorú mu darujem.

29 Počúvajte pozorne, čo Duch hovorí zborom."

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Отк 2

Общине верующих в Эфесе

1– Напиши вестнику общины верующих в Эфесе:

«Так говорит Держащий в правой руке семь звёзд и Ходящий среди семи золотых светильников:

Я знаю твои дела, твой труд и твою стойкость. Я знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми; ты проверил тех, кто выдаёт себя за посланников Масеха, и нашёл, что они лжецы. Я знаю, что ты стоек, что ради Меня перенёс трудности и не изнемог.

Но у Меня есть нечто против тебя: ты оставил свою первую любовь. Вспомни высоту, с которой ты упал! Раскайся и твори дела, которые ты делал прежде. Если ты не раскаешься, то Я приду к тебе и уберу твой светильник с его места. Однако, ты правильно делаешь, что ненавидишь дела николаитов[a], которые и Я ненавижу.

У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему Я дам право есть плоды с дерева жизни, которое растёт в раю Всевышнего!»

Общине верующих в Измире

– Далее напиши вестнику общины верующих в Измире:

«Так говорит Первый и Последний, Тот, Кто умер и вернулся к жизни:

Я знаю твои страдания и твою бедность, впрочем, ты богат! Я знаю, как тебя чернят те, кто называет себя иудеями, но которые на самом деле не что иное, как собрание сатанинское. 10 Не бойся предстоящих страданий. Некоторых из вас дьявол заключит в темницу, чтобы испытать вас, и вы десять дней будете терпеть страдания. Но оставайся верным даже до смерти, и Я дам тебе венец жизни.

11 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающему вторая смерть[b] не грозит!»

Общине верующих в Пергаме

12 – Далее напиши вестнику общины верующих в Пергаме:

«Так говорит Обладатель обоюдоострого меча[c]:

13 Я знаю, что ты живёшь там, где трон сатаны[d]. Но, невзирая на это, ты верен Мне. Ты не отрёкся от веры в Меня даже в те дни, когда Мой верный свидетель Антипа был убит в твоём городе, в городе, где живёт сатана.

14 Тем не менее, Мне есть, что сказать против тебя: там у тебя есть люди, следующие учению Валаама, который научил в своё время царя Валака тому, как можно спровоцировать народ Исроила на грех, побудив их есть пищу, принесённую в жертву идолам, и жить развратной жизнью.[e] 15 Так и у тебя тоже есть приверженцы учения николаитов. 16 Покайся! Иначе Я скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом, выходящим из Моего рта!

17 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих. Побеждающего Я угощу сокровенной манной[f]! Я дам ему белый камень[g], на котором написано его новое имя, и это имя будет знать только тот, кто его получит!»

Общине верующих в Фиатире

18 – Далее напиши вестнику общины верующих в Фиатире:

«Так говорит (вечный) Сын Всевышнего, глаза Которого подобны пылающему огню, и ноги Которого сверкают, как латунь:

19 Я знаю твои дела, твою любовь, веру, твоё служение и терпение. Я знаю, что твои последние дела более велики, чем первые.

20 Тем не менее, вот, что Я скажу против тебя: ты терпишь женщину по имени Иезевель[h], которая называет себя пророчицей. Она своим учением вводит в заблуждение Моих рабов и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели пищу, принесённую в жертву идолам. 21 Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своём разврате. 22 Поэтому Я брошу её на одр болезни, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не раскаются в том, что пошли её путём. 23 Я поражу её последователей[i] смертью, и все общины верующих узнают, что Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по своим делам. 24 Говорю всем остальным в Фиатире, кто не следует её учению и не узнал так называемых “глубин сатанинских”: больше Я не буду обременять вас ничем, 25 но будьте верны тому, что у вас есть, до тех пор, пока Я не приду.

26 Побеждающему и исполняющему Мою волю до конца Я дам власть над народами,[j] 27 как Я Сам получил её от Моего Отца, и

“он будет править ими железным скипетром
    и разобьёт их на куски, как глиняный горшок”.[k]

28 Побеждающему Я дам утреннюю звезду.[l]

29 У кого есть уши, пусть слышит, что Дух говорит общинам верующих».

Notas al pie

 1. Отк 2:6 Николаиты – группа лжеучителей, которые, вероятно, считали приемлемыми приношение жертв идолам и сексуальную вседозволенность.
 2. Отк 2:11 То есть огненное озеро, место вечного наказания (см. 20:14; 21:8).
 3. Отк 2:12 См. Ис. 49:2; Евр. 4:12.
 4. Отк 2:13 Трон сатаны – город Пергам был в то время центром поклонения римскому императору в провинции Азия.
 5. Отк 2:14 См. Чис. 25:1-2; 31:16.
 6. Отк 2:17 Манна (переводится как: «Что это?») – название, данное иудеями тому небесному хлебу, которым Всевышний кормил их в течение 40 лет странствования в пустыне (см. Исх. 16).
 7. Отк 2:17 По всей вероятности, белый камень был знаком оправдания, а белый цвет, кроме того, символизировал праведность, которую мы получаем от Всевышнего. Белые камни, в данном случае, также могут играть роль пригласительного или входного билета, как это часто бывало в древности во время праздничных пиров.
 8. Отк 2:20 См. 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 9:22, 30. Дела и учение этой женщины были на удивление схожи с тем, что делала древняя правительница. И поэтому, скорее всего, имя Иезевель здесь носит символический характер.
 9. Отк 2:23 Букв.: «детей».
 10. Отк 2:26 Ср. 20:4.
 11. Отк 2:27 См. Заб. 2:8-9.
 12. Отк 2:28 Существует множество толкований этого стиха, например: 1) утренняя звезда – это Сам Исо Масех (см. 22:16), и только те, кто будет верен Ему до конца, увидят Его, когда Он придёт за своими; 2) в вечности верующие в Исо будут иметь великую славу (см. Дон. 12:3); 3) утренняя звезда символизирует начало будущего правления Масеха (см. Чис. 24:14-20).