Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 2

Svätý Duch zostúpi na učeníkov

1 Uplynulo sedem týždňov od Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Nastali Letnice, sviatok prvej úrody, a Kristovi nasledovníci sa opäť zhromaždili.

Zrazu sa strhol hukot, ako keď sa ženie silný vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sa zišli.

Potom sa zjavili plamene, akoby ohnivé jazyky, ktoré horeli nad hlavou každého z nich.

A všetci boli naplnení Duchom Svätým. Prejavilo sa to tým, že získali schopnosť hovoriť inými jazykmi, ktoré predtým neovládali.

V tom čase bolo v Jeruzaleme veľa zbožných Židov, ktorí prišli na sviatky z mnohých krajín a národov.

Ten zvláštny šum prilákal mnohých pútnikov, ktorí boli ohromení, keď počuli hovoriť Ježišových učeníkov v ich rodnom jazyku.

Čudovali sa a žasli: Ako je to možné? Predsa všetci, ktorí tu hovoria, pochádzajú z Galiley?

A každý z nás ich počuje vo svojom rodnom jazyku hovoriť o veľkých Božích veciach."

Medzi poslucháčmi boli Partovia, Médovia a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kapadócie, Pontu a Ázie,

10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a krajov Líbye, z okolia Cyrény, ľudia z Ríma,

11 Kréty i Arábie, rodení Žida aj na židovskú vieru obrátení pohania.

12 Všetci žasli a spytovali sa navzájom: Čo sa to deje?"

13 Ale poniektorí sa smiali a hovorili: Sú opití."

Petrova reč

14 Tu vystúpil Peter s jedenástimi učeníkmi a mocným hlasom prehovoril k zástupu. Pozorne ma počúvajte všetci, návštevníci aj obyvatelia Jeruzalema!

15 Niektorí z vás hovoria, že sme opití. To nie je pravda. Veď je iba deväť hodín ráno.

16 Ale splnilo sa to, čo predpovedal prorok Joel pred mnohými stáročiami:

17 V posledných dňoch, hovorí Boh, zošlem svojho Ducha na všetkých ľudí, vaši synovia a dcéry budú prorokovať, vaši mladí ľudia budú mať videnia a starým sa budú snívať sny.

18 Svätý Duch zostúpi na mojich služobníkov, na mužov aj ženy, a budú prorokovať.

19 Na nebi aj na zemi sa zjavia zvláštne úkazy, krv, oheň a stĺpy dymu,

20 slnko sa zatmie a mesiac bude červený ako krv. To znamená, že prichádza veľký a slávny deň Pánov, ktorý bude súdiť všetkých ľudí.

21 Len ten, kto ho uznáva za svojho Pána, bude zachránený. " Peter pokračoval:

22 Mužovia izraelskí, počujte: Žil tu medzi vami Ježiš z Nazareta, ktorého Boh preslávil veľkými zázrakmi a znameniami. Mnohí z vás by to mohli dosvedčiť.

23 A tohto muža ste sa vy zmocnili a rukami pohanov ste ho pribili na kríž. No tým ste vlastne splnili Boží úmysel.

24 Ale Boh ho vytrhol z moci smrti, ktorá ho nemohla udržať, a vzkriesil ho z mŕtvych.

25 To o ňom spieva Dávid v žalme:Pána mám ustavične pred očami, stojí pri mne, a tak nezakolíšem.

26 Preto sa moje srdce raduje, a moje ústa spievajú chválu, veď aj pre moje telo je nádej.

27 Nezanecháš ma v ríši smrti a nedopustíš, aby sa telo tvojho vyvoleného rozpadlo na prach.

28 Povedieš ma cestou života a tvoja prítomnosť ma naplní radosťou.

29 Milí bratia! Môžem vám smelo povedať, že náš praotec Dávid tieto slová nehovoril o sebe. Dávid zomrel, bol pochovaný a jeho hrob tu máme až dodnes.

30 Ale Dávid bol prorok a vedel o Božom sľube, že jeden z jeho potomkov bude Mesiášom a bude sedieť na jeho tróne.

31 A tak, keď hovoril, že nezostane v ríši smrti a jeho telo sa nerozpadne na prach, prorokoval vlastne Kristovo vzkriesenie z mŕtvych.

32 Áno, práve Ježiša Boh vzkriesil a my všetci to môžeme dosvedčiť.

33 Teraz je v nebesiach po Božej pravici, prijal Ducha Svätého, ktorého Boh sľúbil a teraz ho zoslal na nás, ako to vidíte a počujete.

34 A Dávid nehovoril o sebe ani vtedy, keď napísal: Boh povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,

35 kým ti nepoložím nepriateľov pod nohy.

36 Nech teda vie každý Izraelita: Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Boh Pánom a Mesiášom."

Zvesť o Ježišovi mení ľudí

37 Petrove slová sa hlboko dotkli mnohých poslucháčov a začali sa spytovať apoštolov: Bratia, čo máme robiť?"

38 Peter im odpovedal: Nech sa každý z vás odvráti od hriechu, navráti sa k Bohu a dá sa pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov. A vtedy aj vy dostanete dar Svätého Ducha.

39 Veď ten prorocký sľub patrí vám, vašim deťom, ba aj ľuďom po celom svete, ktorých si Pán Boh ešte povolá."

40 Ešte dlho im Peter hovoril o Ježišovi a naliehavo ich vyzýval: Zachráňte sa pred touto zvrátenou generáciou!"

41 Tí, ktorí Petra poslúchli, sa dali pokrstiť. Toho dňa sa pripojilo k Ježišovým nasledovníkom okolo tritisíc ľudí.

42 Dychtivo počúvali učenie apoštolov, žili v bratskom spločenstve, spoločne lámali chlieb na pamiatku Kristovej poslednej večere a modlili sa.

43 Všetkých sa zmocnila bázeň, lebo Boh prostredníctvom apoštolov konal mnohé zázraky a znamenia.

44 Veriaci akoby tvorili jednu rodinu a so všetkými sa delili,

45 ba aj majetok mali spoločný. Predávali svoje majetky a peniaze delili medzi všetkých, ako kto potreboval.

46 Všetci sa spoločne každý deň zhromažďovali v jeruzalemskom chráme a v menších skupinách sa schádzavali po domoch, kde radostne a úprimne spolu jedávali.

47 Svoju vďačnosť Bohu vyjadrovali chválami a spevom a všetkým ľuďom sa to páčilo. Pán im denne pridával ďalších, ktorí uverili a boli zachránení.

Knijga O Kristu

Djela apostolska 2

Silazak Svetoga Duha

1Na Pedesetnicu, sedam tjedana nakon Isusova uskrsnuća, svi su bili okupljeni na istomu mjestu.

Odjednom se začuje šum s neba, poput silnoga vihora, te ispuni kuću u kojoj su bili.

Pojave se zatim plameni jezici te se razdijele i siđu na njih - na svakoga po jedan.

Svi nazočni napune se Svetoga Duha i počnu govoriti drugim jezicima, kako je komu Duh davao govoriti.

A u Jeruzalemu su u to doba boravili pobožni židovi koji su došli iz svakog naroda pod nebom.

Kad začuju huk vjetra, dotrče vidjeti što se zbiva i zaprepaste se - jer svatko od njih čuo je vjernike kako govore na njegovu jeziku.

Iznenađeni i zadivljeni, pitali su: 'Nisu li svi ti ljudi što govore Galilejci?

Kako ih onda svatko od nas čuje na svojemu materinskom jeziku?

Ima nas ovdje Parta, Međana, Elamljana, žitelja Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Male Azije,

10 Frigije i Pamfilije, Egipta i libijskih krajeva oko Cirene. Ima Rimljana koji su u prolazu,

11 židova i obraćenika na židovsku vjeru, Krećana i Arapa, a svi mi čujemo te ljude kako na našim jezicima govore o veličanstvenim Božjim djelima!'

12 Stajali su zaprepašteni i pitali jedni druge: 'Što bi to moglo značiti?'

13 Drugi su se pak rugali: 'Pijani su od slatkoga vina!'

Petar propovijeda mnoštvu

14 Tada istupi Petar s jedanaestoricom apostola i glasno reče mnoštvu: 'Poslušajte me, židovi i svi što boravite u Jeruzalemu! Znajte:

15 nisu ovi ljudi pijani kao što mislite. Pa tko se još opija u devet sati ujutro?[a]

16 To što vidite ostvarenje je proročanstva proroka Joela:
17     "U posljednje ću vrijeme
18     U te ću dane izliti svojega Duha
            na svoje sluge i sluškinje
            te će oni proricati.
19     Dat ću čudesa na nebesima
            i znakove na Zemlji:
            krv, oganj i sukljanje dima.
20     Sunce će se pretvoriti u tamu,
            a Mjesec postati krvavocrven
            prije nego što dođe velik i slavan
            Dan Gospodnji.
21     I tko god prizove Gospodnje ime,
            bit će spašen.'[b]

22 Čujte me, Izraelci! Bog je pred vama potvrdio Isusa Nazarećanina silnim djelima i čudesnim znacima koje je, kao što znate, činio.

23 Vi ste ipak postupili prema unaprijed odlučenomu Božjem naumu: bezbožničkom ste ga rukom raspeli na križ i pogubili.

24 Ali Bog ga je oslobodio grozote smrti i uskrisio ga u život jer smrt nije mogla njime vladati.

25 Kralj David za njega je rekao:
    "Znam da je Gospodin uvijek sa mnom
            jer uvijek stoji pokraj mene
            da ne posrnem.
26     Stoga mi se srce raduje,
            a jezik kliče od veselja.
            Tijelo mi spokojno počiva.
27     Jer nećeš ostaviti moju dušu među mrtvima[c]
            ni dopustiti da tvoj svetac istrune.
28     Pokazao si mi put života.
            Tvoja će me nazočnost ispuniti radošću.'[d]

29 Braćo draga, dopustite mi da vam otvoreno kažem: David time nije mislio na sebe - jer on je odavno umro, pokopan je i grob mu je do danas ovdje.

30 Ali David je bio prorok i znao je da se Bog zakleo jednoga od njegovih potomaka posaditi na njegovo prijestolje kao Mesiju.

31 On je to unaprijed vidio i pretkazao Mesijino uskrsnuće. Rekao je da mu "duša neće ostati među mrtvima' i da mu tijelo neće "istrunuti'.

32 To proročanstvo govori o Isusu. Njega je Bog uskrisio - svi smo tomu svjedoci.

33 On sada sjedi na najuzvišenijemu mjestu u nebu, Bogu zdesna. I Otac mu je, kao što je i obećao, dao Svetoga Duha da ga izlije na nas. To ste danas čuli i vidjeli.

34 Jer David nikada nije uznesen u nebo, a ipak je rekao:
    'Jahve je rekao mojem Gospodinu:
    Sjedni mi s desne strane
35             dok ti ne bacim pod noge
            tvoje neprijatelje.'[e]

36 Neka dakle pouzdano znade sav Izrael da je Bog tog Isusa kojega ste raspeli učinio i Gospodinom i Mesijom!'

37 Te su ih riječi duboko potresle. Upitaju zato Petra i ostale apostole: 'Braćo, što da učinimo?'

38 Petar im odgovori: 'Obratite se Bogu i krstite se u ime Isusa Krista da vam grijesi budu oprošteni pa ćete primiti dar Svetoga Duha.

39 To je obećanje vama i vašoj djeci, pa čak i onima izdaleka koje naš Gospodin Bog pozove.'

40 Zatim je još dugo propovijedao zaklinjući i opominjući ih: 'Spasite se od ovoga pokvarenog naraštaja!'

41 Oni povjeruju njegovim riječima i krste se. Tako se u taj dan Crkvi pridružilo oko tri tisuće duša.

42 Bili su postojani u apostolskome učenju, zajedništvu, lomljenju kruha i molitvi.

Okupljanje vjernika

43 Sve je zahvatilo strahopoštovanje jer su apostoli činili mnoga čudesa i znakove.

44 Koji su prigrlili vjeru, živjeli su u zajedništvu i sve su dijelili.

45 Prodavali su imanja i dijelili svakome prema potrebi.

46 Svaki su dan jednodušno i postojano hrlili u Hram na bogoštovlje te se sastajali po kućama da lome kruh radosno i prostodušno,

47 hvaleći Boga i uživajući naklonost svega naroda. A Bog je svednevice zajednici pripajao nove spasenike.

Notas al pie

  1. Djela apostolska 2:15 U grčkome: tek je treća ura dana.
  2. Djela apostolska 2:21 Joel 3:1-5.
  3. Djela apostolska 2:27 U grčkome: u podzemlju.
  4. Djela apostolska 2:28 Psalam 16:8-11.
  5. Djela apostolska 2:35 Psalam 110:1.