Nádej pre kazdého

Skutky Apoštolov 15

Spor o obriezku

1 Kým boli Pavol a Barnabáš v Antiochii, prišli niektorí ľudia z Judska a začali poúčať bratov: Ak sa nedáte obrezať, ako to predpisuje Mojžišov zákon, nemôžete byť spasení."

Pavol a Barnabáš s nimi nesúhlasili a vypukol medzi nimi spor. Napokon sa rozhodli, že Pavol a Barnabáš aj s niekoľkými bratmi z Antiochie odcestujú do Jeruzalema a predložia tento problém apoštolom a starším.

Zbor sa s nimi rozlúčil a vyslal ich na cestu. Šli cez Feníciu a Samáriu a všade rozprávali o tom, ako aj pohania začínajú veriť v Pána Ježiša, a tým spôsobovali všetkým veľkú radosť.

VJeruzaleme ich srdečne prijali starší zboru aj apoštoli. Aj tým rozprávali, ako sa Boh priznáva k ich práci medzi pohanmi.

Ale hneď sa ozvali niektorí kresťania, bývalí farizeji, a navrhli: Aj obrátení pohania sa musia dať obrezať a dodržiavať všetky židovské zákony."

A tak apoštoli a starší zboru zvolali poradu, aby rozriešili tento ťažký problém.

Po dlhej debate sa prihlásil o slovo Peter: Milí bratia, viete veľmi dobre, že si ma Boh vybral, aby som prvý z vás zvestoval evanjelium pohanom, aby aj oni mohli uveriť.

A Boh, ktorý vidí do srdca človeka, sa k nim priznal a dal im Svätého Ducha takisto ako nám.

A nerobil nijaký rozdiel medzi Židmi a pohanmi, lebo aj ich srdce očistil vierou.

10 Prečo teraz pokúšate Boha a chcete vložiť na nových kresťanov bremeno, ktoré nevládali uniesť ani naši otcovia, ani my?

11 Veríme predsa, že sme rovnako ako oni zachránení milosťou Pána Ježiša."

12 Po tejto reči celé zhromaždenie stíchlo a pozorne vypočulo Pavla aj Barnabáša, aké veľké zázraky konal Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.

Jakubov návrh

13 Keď dohovorili, prihlásil sa o slovo Jakub: Bratia, rád by som vám niečo povedal.

14 Práve sme počuli od Petra, ako Boh urobil prvý krok a pohanov prijal medzi tých, ktorí ctia jeho meno.

15 To sa celkom zhoduje so slovami proroka Amosa:

16 Navrátim sa zase a znovu postavím Dávidov zborený dom, ako bol predtým,

17 aby aj ostatní ľudia hľadali Pána, všetky národy, ktoré som prijal za svoje. Tak hovorí Pán,

18 ktorý to oznámil už pred vekmi.

19 Preto sa nazdávam, že by sme nemali na pohanov, ktorí sa obrátili k Bohu, nakladať zbytočné bremená.

20 Radšej by sme im mali napísať, aby sa vyhýbali všetkému, čo súvisí s pohanskou modloslužbou, aby sa chránili smilstva a nejedli mäso zadusených zvierat ani ich krv.

21 Veď Mojžišov zákon sa už oddávna vyučuje každú sobotu v synagógach a má dosť horlivých zástancov."

22 S týmto návrhom celé zhromaždenie súhlasilo a apoštoli a starší zboru rozhodli, že zvolia dvoch zástupcov a pošlú ich s Pavlom a Barnabášom do Antiochie, aby im osobne oznámili, na čom sa uzniesli. Zvolili dvoch popredných bratov z vedenia zboru, a to Júdu nazývaného Barsabáš a Sílasa. Po nich poslali tento list:

23 My apoštoli a starší, vaši bratia, posielame srdečný pozdrav vám, svojim bratom v Antiochii, Sýrii a Cilícii, ktorí ste boli kedysi pohanmi.

24 Dozvedeli sme sa, že vás niektorí naši bratia svojimi rečami rozrušili a spochybnili vaše spasenie, hoci ich tým nikto nepoveril.

25 Preto sme sa jednomyseľne rozhodli, že zvolíme dvoch zástupcov a pošleme ich k vám s našimi milovanými bratmi Barnabášom a Pavlom,

26 ktorí pri hlásaní evanjelia ochotne riskujú aj vlastný život.

27 Posielame vám teda Júdu a Sílasa, ktorí vám to aj ústne potvrdia.

28 Pod vedením Svätého Ducha sme spoločne rozhodli, že vás nikto nemá zaťažovať povinnosťami, ktoré nie sú pre spasenie nevyhnutné.

29 Ale je potrebné, aby ste sa zdržiavali všetkého, čo bolo obetované modlám, krvi, mäsa udusených zvierat, nezbavených krvi, a napokon smilstva. Ak sa toho všetkého vyvarujete, budete konať správne. Majte sa dobre."

30 Poverení zástupcovia sa teda vybrali do Antiochie, kde zvolali celé zhromaždenie a odovzdali im list.

31 Keď ho bratom prečítali, veľmi sa zaradovali, lebo ich upokojil.

32 Aj Júda a Sílas, ktorým Duch Svätý vnukol prorocké slová, posilňovali a povzbudzovali celý zbor vo viere.

33 Nejaký čas tam zostali a potom ich bratia so želaním pokoja prepustili.

34 Ale Sílas zostal radšej v Antiochii.

35 Aj Pavol a Barnabáš sa tu ešte zdržali, zostali ešte v Antiochii a spolu s mnohými ďalšími vyučovali a zvestovali Krista.

Pavol a Sílas na druhej misijnej ceste

36 Po nejakom čase navrhol Pavol Barnabášovi: Navštívme opäť našich bratov vo všetkých mestách, kde sme kázali o Pánu Ježišovi. Rád by som videl, ako sa im darí."

37 Barnabáš súhlasil a radil, aby spolu so sebou zasa vzali Jána zvaného Marek.

38 Ale Pavol bol proti tomu, lebo Marek ich opustil už v Pamfýlii a nepokračoval s nimi v práci.

39 Nemohli sa dohodnúť, a tak sa radšej rozdelili. Barnabáš vzal so sebou Marka a odplavili sa na Cyprus.

40 Pavol si vybral Sílasa a s požehnamím bratov sa vydali na cestu. Prechádzali Sýriou a Cilíciou a všade upevňovali zbory.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

Acts 15

El concilio de Jerusalén

1Por aquel entonces, mientras Pablo y Bernabé estaban en Antioquía, llegaron unos procedentes de Judea, que empezaron a adoctrinar a los hermanos diciéndoles que no podrían ser salvos a menos que se circuncidasen de acuerdo con el antiguo rito mosaico.

2Como Pablo y Bernabé discutieron con ellos y se les opusieron con toda energía, los creyentes los enviaron a Jerusalén junto con varios miembros de la comunidad, para que consultaran el asunto con los apóstoles y los ancianos.

3Después de despedirse de los hermanos que les acompañaron hasta dejarlos en el camino que habían de seguir, los delegados iniciaron su viaje. Y como tenían que pasar por Fenicia y Samaria, aprovecharon la oportunidad para referir a los creyentes que allí vivían cómo también los gentiles se volvían a Dios. Al oir aquellas noticias, todos se llenaron de alegría.

4Cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y Pablo y Bernabé les dieron a conocer todo lo que Dios había hecho mediante el trabajo por ellos realizado. 5Entonces se levantaron algunos que antes de su conversión eran de la secta de los fariseos, y dijeron:

—Es necesario circuncidar a los gentiles convertidos, y exigirles que adopten las costumbres y ritos que establece la ley de Moisés.

6Ante este problema, los apóstoles y los ancianos de la iglesia decidieron reunirse aparte. 7Después de mucho hablar y discutir, Pedro se puso en pie y se expresó de este modo:

—Hermanos, vosotros sabéis que ya hace bastante tiempo Dios me escogió para predicar el evangelio a los gentiles, a fin de que también ellos lleguen a creer. “ 8Dios, que conoce el corazón humano, demostró que acepta a los gentiles, pues a ellos, lo mismo que a nosotros, les dio el Espíritu Santo. 9Y no hizo diferencia entre ellos y nosotros, sino que también por medio de la fe purificó su corazón. 10Así pues, ¿pretendéis acaso probar a Dios poniendo sobre el cuello de los gentiles un yugo tan pesado que ni nuestros padres ni nosotros mismos hemos podido llevar? 11Mirad, lo que nosotros creemos es que los gentiles se salvan, al igual que nosotros, mediante la gracia del Señor Jesús.

12Con esto cesaron las discusiones. Toda la gente prestó atención a Bernabé y a Pablo, que relataban los grandes milagros y prodigios que, por mano de ellos, Dios había realizado entre los gentiles.

13Cuando Pablo y Bernabé callaron, Jacobo pidió la palabra, y dijo:

—Hermanos, escuchadme. 14Ya Simón os ha relatado cómo Dios visitó por primer vez a los gentiles para escoger entre ellos un pueblo que rinda honor a su nombre. 15Esto concuerda cabalmente con lo que predijeron los profetas, y así está escrito:

16“Después de esto regresaré

y reconstruiré el tabernáculo derruido de David.

Restauraré sus ruinas

y volveré a levantarlo,

17para que busque al Señor

el resto de la humanidad,

todos los gentiles sobre

los cuales se invoque

mi nombre.

18Esto ha anunciado el Señor

desde tiempos antiguos”.

19»Por tanto, pienso que no debemos poner trabas a los gentiles convertidos a Dios, insistiendo en que se sometan a nuestras propias leyes. 20Pero digámosles por carta que se abstengan de dar culto a los ídolos y de toda clase de perversión sexual, y que no coman sangre, ni carne sin desangrar, “ni carne de animales ahogados. “ 21Estas son cosas que desde Moisés, a través de todos los tiempos, se vienen leyendo y predicando cada sábado en todas las sinagogas.

Carta del concilio “a los creyentes gentiles

22Entonces los apóstoles, los ancianos y toda la comunidad decidieron elegir unos delegados de entre ellos, y enviarlos a Antioquía en compañía de Pablo y Bernabé, para dar allí a conocer el acuerdo tomado. La elección recayó sobre dos dirigentes de la iglesia: Judas, conocido también como Barsabás, y Silas. 23Ellos fueron portadores de una carta que decía:

“Los apóstoles, los ancianos y los hermanos de la iglesia de Jerusalén saludan a los hermanos procedentes de los gentiles que residen en Antioquía, Siria y Cilicia. 24Hemos sabido que algunos creyentes de Judea, salidos de entre nosotros, sin contar con ningún permiso nuestro os han inquietado con sus palabras, y os han turbado el ánimo insistiendo en que estáis obligados a circuncidaros y guardar la ley mosaica. 25Por lo cual nos ha parecido bien, y así lo hemos acordado, enviaros con nuestros amados her manos Pablo y Bernabé 26(quienes han expuesto su vida por la causa de nuestro Señor Jesucristo) a dos hombres que hemos elegido como nuestros representantes: 27Judas y Silas. Ellos os confirmarán verbalmente lo que aquí os manifestamos: 28que al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponeros ninguna carga aparte de ciertas cosas necesarias, a saber, 29que no comáis alimentos ofrecidos a los ídolos, ni sangre, ni carne sin desangrar, ni carne de animales ahogados, y que, por supuesto, os abstengáis de toda clase de perversión sexual. Haréis muy bien en guardaros de esas cosas. Pasadlo bien”.

30Los cuatro mensajeros partieron inmediatamente hacia Antioquía, donde a su llegada reunieron a toda la congregación para leerles la carta, 31cuyo contenido fue motivo de júbilo para todos, pues todos se sintieron profundamente aliviados. 32Luego, Judas y Silas, que también eran profetas, ayudaron con la riqueza de sus palabras a consolar y fortalecer la fe de los hermanos.

33Durante algún tiempo, los delegados pemanecieron en Antioquía; luego fueron despedidos en paz por los hermanos para regresar a Jerusalén, a aquellos que los habían elegido y enviado. 34Sin embargo, Silas decidió quedarse en aquella ciudad 35y, por su parte, Pablo y Bernabé continuaron también en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y ayudando a muchos otros a anunciar el evangelio.

Desacuerdo entre “Pablo y Bernabé

36Pasados algunos días, Pablo le propuso a Bernabé volver a visitar a los hermanos en todas las ciudades donde antes habían predicado la palabra del Señor, para ver cómo seguían los nuevos convertidos. 37Bernabé se mostró de acuerdo, y sugirió que Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, fuese con ellos; 38pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo a aquel que, habiéndolos dejado en Panfilia, no los había acompañado en el trabajo que habían de realizar. 39Este asunto fue causa de un desacuerdo tan serio que acabaron por separarse el uno del otro: Bernabé, tomando a Marcos, navegó rumbo a Chipre; 40y Pablo, escogiendo como compañero de misión a Silas, salió de Antioquía encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, “ 41y atravesó Siria y Cilicia confirmando en la fe a las iglesias que encontraba en su camino.