Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 5

Vzťahy medzi staršími a mladšími v cirkvi

1 A teraz niekoľko slov starším zborov. Aj ja som jeden z vás. Hovorím ako očitý svedok Kristových utrpení a ako ten, ktorý spolu s vami bude účastníkom Kristovej slávy, až znova príde.

Žiadam vás naliehavo, aby ste sa ako pastieri starali o stádo, ktoré vám Boh zveril. Túto službu vykonávajte radi, a nie s nechuťou, nie pre zisk, ale z túžby slúžiť Pánovi.

Nebuďte panovační, ale veďte zverené stádo svojím dobrým príkladom.

Keď potom príde najvyšší Pastier, odmení vás účasťou na večnej sláve.

Vy mladí podriaďujte sa starším. Všetci majte k sebe navzájom citlivý prístup a buďte pokorní, lebo Boh sa stavia proti pyšným, ale pokorným dáva milosť.

A tak sa skloňte pod mocnú Božiu ruku a Boh vás pozdvihne.

Všetky svoje obavy a starosti vložte na neho, veď on sa stará o vás.

Vzoprite sa diablovi

Majte sa na pozore pred útokmi vášho nepriateľa diabla; obchádza ako hladný ručiaci lev a hľadá, koho by roztrhal.

Vzoprite sa mu, zakotvení vo viere. Pamätajte, že kresťania na celom svete sú vystavení tým istým skúškam ako vy.

10 Ak obstojíte v dočasných utrpeniach, potom Boh plný lásky a milosti zjavenej v Ježišovi Kristovi vám dá večnú radosť, zdokonalí vás, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.

11 Jemu patrí navždy všetka moc a sláva. Amen.

Záverečné pozdravy

12 Tento krátky list posielam po Silvánovi, ktorého pokladám za verného brata. Verím, že som vás ním povzbudil, pretože som vám predložil pravdivé podmienky cesty Božieho požehnania. To, čo som vám napísal, nech vás upevní v jeho láske.

13 Pozdravuje vás váš bratský zbor tu v Ríme, rovnako ako Marek, ktorého pokladám za svojho syna. Pozdravte sa navzájom bozkom lásky. Vám všetkým, ktorí ste v Kristovi, želám pokoj.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

1 Пет 5

Наставления старейшинам

1Будучи сам старейшиной и свидетелем страданий Масиха, а также соучастником Его славы, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: пасите стадо Аллаха, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, как угодно Аллаху, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но подавайте стаду хороший пример. И когда придёт Тот, Кто является Пастухом над вами, тогда вы получите неувядающий венец славы.

Наставления верующим

Вы же, молодые, подчиняйтесь старейшинам. И все будьте смиренны по отношению друг ко другу, потому что

«Аллах – противник гордых,
    но смиренным Он даёт благодать»[a].

Поэтому смиритесь под могучей рукой Аллаха, и Он возвысит вас в своё время. Возложите все ваши заботы на Него, ведь Он печётся о вас.[b]

Будьте бдительны и бодрствуйте. Ваш враг, Иблис, бродит вокруг, как рычащий лев, в поисках жертвы. Будьте тверды в вере и противостаньте Иблису, помня, что по всему миру ваши братья терпят такие же страдания.

10 После вашего кратковременного страдания Аллах, источник всякой благодати, призвавший вас к вечной Своей славе через Ису Масиха, восстановит вас, даст твёрдость, силу и стойкость. 11 Ему принадлежит вся власть вовеки, аминь!

Заключительные приветствия

12 С помощью Силуана[c], которого считаю верным братом, я написал вам это короткое письмо, ободряя и свидетельствуя о том, что написанное мной есть истинная благодать Аллаха. Стойте в ней твёрдо.

13 Община верующих в Вавилоне[d], избранная, как и вы, а также Марк, который мне как сын, передают вам привет. 14 Приветствуйте друг друга поцелуем любви[e].

Мир всем вам, живущим в единении с Исой Масихом.

Notas al pie

  1. 5:5 Мудр. 3:34.
  2. 5:7 См. Заб. 54:23.
  3. 5:12 Силуан   – по всей вероятности, тот же человек, что и Сила (см. Деян. 15:22).
  4. 5:13 По всей вероятности, Вавилоном здесь назван Рим.
  5. 5:14 Поцелуем приветствовали и приветствуют доныне друг друга жители Ближнего Востока. Подобное можно наблюдать и в Центральной Азии.