Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 1

1 Peter, apoštol Pána Ježiša Krista, píše prisťahovalcom rozptýleným v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bytínii.

Milí priatelia! Boh vás už dávno poznal a vyvolil si vás, aby ste sa stali jeho deťmi. Duch Svätý pôsobil vo vašich srdciach a očistil vás krvou Ježiša Krista, aby ste žili jemu podobným životom. Nech vás Boh bohato požehnáva a vyslobodzuje zo všetkých úzkostí a strachu!

Radosť z dosiahnutého cieľa

Vďaku a česť vzdajme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, že pre jeho milosrdenstvo sme mohli začať celkom nový život, plný nádeje, pretože Ježiš vstal z mŕtvych.

Teraz patríte do jeho rodiny, preto vás čaká nádherné dedičstvo, ktoré nepodlieha nijakým zmenám ani skaze. Je pripravené pre vás v nebi.

Pretože veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa -- získali spasenie, ktoré sa v plnosti ukáže v blížiacom sa poslednom dni.

To je dôvod na veľkú radosť, hoci viem, že teraz ste plní úzkosti a doliehajú na vás rozličné pokušenia a skúšky.

Prichádzajú preto, aby sa ukázalo, či vaša viera je pevná a rýdza. Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša viera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato. Ak vaša viera v týchto skúškach obstojí, Ježiš vás radostne prijme, až príde v onen posledný deň.

Aj keď ste ho nikdy nevideli, predsa ho milujete, a hoci ho ešte nevidíte, predsa v neho veríte. A prežívate nesmiernu radosť z toho,

že dosahujete cieľ svojej viery -- spasenie,

10 ktoré sa usilovali odhaliť a poznať už proroci.

11 Predpovedali ho a pátrali, na aký čas a na aké okolnosti poukazoval Duch Svätý, ktorý v nich pôsobil a ktorý prorokoval Kristovo utrpenie i jeho slávu.

12 Boh im však zjavil, že to nebude za ich života, ale oveľa neskôr -- za vášho života. Sú to pravdy, ktoré vám zvestovali ľudia zmocnení tým istým z neba zoslaným Duchom Svätým. Sú to také nezvyčajné a úžasné veci, že aj anjeli v nebi túžia ich bližšie poznať.

Čo znamená byť svätý

13 Vaša myseľ nech je pripravená, buďte triezvi a ostražití. Všetku svoju nádej uprite na dar Božej milosti, ktorý prijmete, keď sa vráti Ježiš Kristus.

14 Žite pred Bohom ako jeho poslušné deti. Nedopustite, aby váš charakter formovalo myslenie vášho niekdajšieho života bez Boha.

15 Naopak, buďte svätí vo všetkom podobne ako ten, ktorý vás pozval, aby ste sa stali Božími deťmi.

16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý."

17 Pamätajte, že u vášho nebeského Otca, ku ktorému sa modlíte, nebude na súde nijaká protekcia. Bude vás súdiť spravodlivo podľa vášho konania; a tak, kým ste tu na zemi, žite v bázni pred ním.

18 Viete predsa, čím bolo zaplatené za to, aby ste nemuseli žiť životom bez zmyslu a cieľa, aký ste zdedili po svojich predkoch. Nebolo to zlatom a striebrom, ktoré strácajú svoju hodnotu,

19 ale drahou krvou Ježiša Krista. On ako Baránok bez chyby a bez poškvrny

20 bol na to určený už pred stvorením sveta, ale prišiel kvôli vám až v tomto čase.

21 Keď poznáte Krista, veríte aj v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu veľkú slávu. A tak vaša viera a nádej môže byť zakotvená v Bohu.

Nový život je dôvod na lásku

22 Teraz môžete bez pretvárky milovať každého, pretože ste boli očistení od sebectva a nenávisti tým, že ste prijali Krista. Majte sa preto úprimne a vrúcne radi.

23 Veď vám bol daný nový život -- nie ten, ktorý ste dostali od svojich rodičov ako pominuteľný dar, ale ten, ktorý ste prijali cez živé Božie slovo a ktorý potrvá večne.

24 Je totiž pravda, že každý človek je ako tráva, ktorá zožltne a uschne, a všetka jeho veľkosť je ako kvet, ktorý opadá.

25 Ale Božie slovo zostáva naveky -- to slovo radostnej zvesti, ktoré sme vám priniesli.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Piotra 1

Pozdrowienie

1Ja Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, piszę do wybranych, którzy jako cudzoziemcy mieszkają na obczyźnie: w Poncie, Galicji, Kapadocji, Azji i Bitynii.

Bóg Ojciec, zgodnie ze swoim odwiecznym postanowieniem, wybrał was i przeznaczył do świętego życia w Duchu oraz do posłuszeństwa. On również, dzięki krwi przelanej przez Jezusa Chrystusa, oczyścił was z grzechów. Niech Jego łaska i pokój wydają wśród was coraz większy owoc!

Nowe życie

Chwała niech będzie Bogu—Ojcu naszego Pana, Jezusa Chrystusa—który w swojej ogromnej miłości zrodził nas do nowego życia. On, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dał nam żywą nadzieję na przyszłość i przygotował dla was bezcenny dar w niebie—niezniszczalny, nieskażony i nietracący blasku!

Uwierzyliście Bogu, dlatego On będzie was chronił swoją potężną mocą—do czasu, w którym objawi wszystkim wasze zbawienie. Cieszcie się więc, mimo że teraz różne chwilowe trudności sprawiają wam smutek. Dzięki nim jednak wasza wiara oczyszcza się i staje się cenniejsza od nietrwałego złota, które również oczyszcza się w ogniu. Gdy więc Jezus Chrystus powtórnie się objawi, wasza wiara zostanie doceniona i otoczona chwałą. Wiem, że chociaż nie widzieliście Pana, to bardzo Go kochacie. Teraz nadal Go nie widzicie, ale wierzycie Mu i doznajecie niezmiernej, cudownej radości z powodu waszego zbawienia. Ono jest celem waszej wiary!

10 Właśnie to zbawienie było przedmiotem poszukiwań i dociekań proroków. Oni to zapowiadali, że Bóg okaże wam swoją łaskę. 11 Zastanawiali się jednak, kiedy nadejdą cierpienia Chrystusa, zapowiedziane przez Jego Ducha, i kiedy objawi się Jego chwała. 12 Bóg zaś powiedział im, że oni tego nie doczekają, ale wy—tak. I właśnie o tym—z pomocą zesłanego z nieba Ducha Świętego—powiedzieli wam ci, którzy przekazali wam dobrą nowinę. Są to rzeczy, które pragnęliby poznać nawet aniołowie.

Bądźcie święci

13 Dlatego zachowujcie czujność oraz trzeźwość umysłu. Całą zaś waszą nadzieję złóżcie w Bożej łasce—w dniu powrotu Jezusa Chrystusa doświadczycie jej bowiem w całej pełni! 14 Dawniej, gdy nie znaliście Pana, waszym życiem kierowały grzeszne pragnienia. Teraz jednak nie poddawajcie się im i zachowujcie się jak posłuszne dzieci. 15 Naśladujcie Boga, który jest święty, i w każdej sytuacji również wy bądźcie święci. 16 Pismo bowiem mówi: „Bądźcie święci, bo Ja jestem święty”.

Jezus złożył za nas okup

17 Jeśli Boga, który jest bezstronnym sędzią ludzkich czynów, nazywacie swoim Ojcem, okazujcie Mu respekt do końca waszego życia na ziemi. 18 Pamiętajcie też, że z powodu złego postępowania, odziedziczonego po waszych przodkach, byliście niewolnikami zła, ale zostaliście wykupieni przez Boga! I to nie marnym srebrem lub złotem, 19 ale bezcenną krwią Chrystusa. On został bowiem zabity jak niewinny i czysty ofiarny baranek! 20 Bóg przeznaczył Go do tego jeszcze przed powstaniem świata, ale—ze względu na was—Chrystus przyszedł na świat dopiero teraz, w czasach ostatecznych. 21 To dzięki Niemu uwierzyliście Bogu, który wzbudził Go z martwych i otoczył chwałą. Od Niego pochodzi więc wasza wiara i nadzieja, którą złożyliście w Bogu.

22 Okazaliście posłuszeństwo prawdzie i oczyściliście swoje dusze. Teraz więc bez obłudy, zupełnie szczerze, okazujcie miłość innym wierzącym. 23 Narodziliście się bowiem na nowo dzięki słowu Bożemu, które jest jak niezniszczalne ziarno na zasiew—jest żywe i trwa na wieki. 24 Pismo mówi:

„Ludzie są jak trawa,
    a ich piękno jest jak kwiat.
Trawa usycha, kwiat opada,
25     ale słowo Pana trwa na wieki”.

Dobra nowina, którą usłyszeliście, jest właśnie słowem Pana!