Nádej pre kazdého

Prvý Petrov List 1

1 Peter, apoštol Pána Ježiša Krista, píše prisťahovalcom rozptýleným v Ponte, Galácii, Kapadócii, Ázii a Bytínii.

Milí priatelia! Boh vás už dávno poznal a vyvolil si vás, aby ste sa stali jeho deťmi. Duch Svätý pôsobil vo vašich srdciach a očistil vás krvou Ježiša Krista, aby ste žili jemu podobným životom. Nech vás Boh bohato požehnáva a vyslobodzuje zo všetkých úzkostí a strachu!

Radosť z dosiahnutého cieľa

Vďaku a česť vzdajme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, že pre jeho milosrdenstvo sme mohli začať celkom nový život, plný nádeje, pretože Ježiš vstal z mŕtvych.

Teraz patríte do jeho rodiny, preto vás čaká nádherné dedičstvo, ktoré nepodlieha nijakým zmenám ani skaze. Je pripravené pre vás v nebi.

Pretože veríte, Božia moc vás chráni, aby ste došli až do cieľa -- získali spasenie, ktoré sa v plnosti ukáže v blížiacom sa poslednom dni.

To je dôvod na veľkú radosť, hoci viem, že teraz ste plní úzkosti a doliehajú na vás rozličné pokušenia a skúšky.

Prichádzajú preto, aby sa ukázalo, či vaša viera je pevná a rýdza. Veď aj zlato sa pretavuje v ohni a vaša viera má v Božích očiach neporovnateľne vyššiu hodnotu ako zlato. Ak vaša viera v týchto skúškach obstojí, Ježiš vás radostne prijme, až príde v onen posledný deň.

Aj keď ste ho nikdy nevideli, predsa ho milujete, a hoci ho ešte nevidíte, predsa v neho veríte. A prežívate nesmiernu radosť z toho,

že dosahujete cieľ svojej viery -- spasenie,

10 ktoré sa usilovali odhaliť a poznať už proroci.

11 Predpovedali ho a pátrali, na aký čas a na aké okolnosti poukazoval Duch Svätý, ktorý v nich pôsobil a ktorý prorokoval Kristovo utrpenie i jeho slávu.

12 Boh im však zjavil, že to nebude za ich života, ale oveľa neskôr -- za vášho života. Sú to pravdy, ktoré vám zvestovali ľudia zmocnení tým istým z neba zoslaným Duchom Svätým. Sú to také nezvyčajné a úžasné veci, že aj anjeli v nebi túžia ich bližšie poznať.

Čo znamená byť svätý

13 Vaša myseľ nech je pripravená, buďte triezvi a ostražití. Všetku svoju nádej uprite na dar Božej milosti, ktorý prijmete, keď sa vráti Ježiš Kristus.

14 Žite pred Bohom ako jeho poslušné deti. Nedopustite, aby váš charakter formovalo myslenie vášho niekdajšieho života bez Boha.

15 Naopak, buďte svätí vo všetkom podobne ako ten, ktorý vás pozval, aby ste sa stali Božími deťmi.

16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý."

17 Pamätajte, že u vášho nebeského Otca, ku ktorému sa modlíte, nebude na súde nijaká protekcia. Bude vás súdiť spravodlivo podľa vášho konania; a tak, kým ste tu na zemi, žite v bázni pred ním.

18 Viete predsa, čím bolo zaplatené za to, aby ste nemuseli žiť životom bez zmyslu a cieľa, aký ste zdedili po svojich predkoch. Nebolo to zlatom a striebrom, ktoré strácajú svoju hodnotu,

19 ale drahou krvou Ježiša Krista. On ako Baránok bez chyby a bez poškvrny

20 bol na to určený už pred stvorením sveta, ale prišiel kvôli vám až v tomto čase.

21 Keď poznáte Krista, veríte aj v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu veľkú slávu. A tak vaša viera a nádej môže byť zakotvená v Bohu.

Nový život je dôvod na lásku

22 Teraz môžete bez pretvárky milovať každého, pretože ste boli očistení od sebectva a nenávisti tým, že ste prijali Krista. Majte sa preto úprimne a vrúcne radi.

23 Veď vám bol daný nový život -- nie ten, ktorý ste dostali od svojich rodičov ako pominuteľný dar, ale ten, ktorý ste prijali cez živé Božie slovo a ktorý potrvá večne.

24 Je totiž pravda, že každý človek je ako tráva, ktorá zožltne a uschne, a všetka jeho veľkosť je ako kvet, ktorý opadá.

25 Ale Božie slovo zostáva naveky -- to slovo radostnej zvesti, ktoré sme vám priniesli.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Пет 1

Приветствие

1От Петруса, посланника Исо Масеха[a], скитальцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, провинции Азия[b] и Вифинии, избранным по предведению Небесного Отца, через освящение Духом, для повиновения Исо Масеху и окропления Его кровью.

Благодать вам и мир[c] да преумножатся.

Благодарность Всевышнему за живую надежду

Хвала Богу и Отцу[d] Повелителя нашего Исо Масеха! По Своей великой милости Он через воскресение Исо Масеха из мёртвых дал нам новую жизнь в живой надежде. Он дал нам нетленное, неосквернённое и неувядаемое наследие. Оно хранится на небесах для вас, защищённых через веру силой Всевышнего для спасения, которое готово явиться в конце времён.

Поэтому радуйтесь, даже если сейчас какое-то время вам и приходится страдать в различных испытаниях. Ведь через такие страдания доказывается подлинность вашей веры, что ценнее золота (которое хоть и испытывается огнём, но всё равно не вечно), чтобы она принесла вам похвалу, славу и честь, когда явится Исо Масех. Вы не видели Его, но уже любите Его, и сейчас, не видя Его, вы верите в Него и радуетесь неописуемой и славной радостью, достигая цели вашей веры – спасения душ ваших.

10 Этому спасению были посвящены поиски и исследования пророков, которые предсказывали ожидающую вас благодать. 11 Они старались понять, на какое время и на Кого им указывал[e] находившийся в них Дух Масеха, заранее свидетельствовавший о предназначенных Масеху страданиях и о последующей за ними славе. 12 Им было открыто, что они служили не для себя, а для вас, когда возвещали то, что ныне, в силе посланного с небес Святого Духа, проповедано вам теми, кто принёс Радостную Весть, то, во что даже ангелы жаждут заглянуть.

Призыв к святости

13 Поэтому приготовьте свой ум к действию. Храните самообладание, полностью надейтесь на благодать, которая будет вам дана в день явления Исо Масеха. 14 Как послушные дети Всевышнего не позволяйте управлять собой желаниям, жившим в вас, когда вы ещё пребывали в неведении. 15 Но будьте святы во всём, что бы вы ни делали, как свят Тот, Кто призвал вас, 16 так как написано: «Будьте святы, потому что Я свят».[f]

17 Если вы называете Отцом Того, Кто справедливо судит каждого по делам, то, будучи странниками на этой земле, проводите вашу жизнь в почтительном страхе перед Ним. 18 Ведь вы знаете, что не такими тленными вещами как серебро или золото вы были выкуплены от бессмысленной жизни, переданной вам по наследству предками, 19 но драгоценной кровью Масеха, как чистого и непорочного ягнёнка. 20 Он был предопределён ещё до создания мира, но ради вас был явлен в последние времена. 21 Через Него вы и верите во Всевышнего, воскресившего Его из мёртвых и прославившего Его, чтобы вы имели веру и надежду на Всевышнего.

22 Вы достаточно очистили ваши души послушанием истине, чтобы явить искреннюю взаимную любовь. Итак, глубоко любите друг друга, от чистого сердца. 23 Вы были заново рождены не от тленного семени, а от нетленного, живого и вечнопребывающего слова Всевышнего, 24 потому что написано:

«Все люди – как трава,
    и вся их слава – как полевые цветы.
Трава засыхает, и цветы опадают,
25     но слово Вечного Повелителя пребывает вовек»[g].

Это и есть слово возвещаемой вам Радостной Вести.

Notas al pie

  1. 1 Пет 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1 Пет 1:1 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
  3. 1 Пет 1:2 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум». В Центральной Азии это выражение является только приветствием, но на Ближнем Востоке, как тогда, так и сейчас, люди желают друг другу мира и при встрече, и при прощании (см. 5:14).
  4. 1 Пет 1:3 То, что Всевышний назван Отцом Исо Масеха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исо многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масеху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исо Масеха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масеха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  5. 1 Пет 1:11 Или: «…понять время и обстоятельства, на которые им указывал».
  6. 1 Пет 1:16 Лев. 11:44, 45; 19:2; 20:7.
  7. 1 Пет 1:25 Ис. 40:6-8.