Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 6

Vzťahy medzi podriadenými a nadriadenými

1 Kresťanskí otroci a sluhovia nech rešpektujú svojich pánov, aby sa nemohli ponosovať na ich zlú prácu, lebo tým by sa znevažovalo Božie meno a kresťanské učenie.

Ak má niekto veriaceho pána, nech si ho nectí menej len zato, že je jeho brat vo viere. Práve naopak, nech mu slúži tým ochotnejšie a svedomitejšie ako milovanému bratovi. To zdôrazňuj všetkým veriacim.

Pravá zbožnosť a bohatstvo

Toto je zdravé učenie Ježiša Krista a základ zbožného života.

Kto učí niečo iné, je namyslený, ničomu nerozumie a vyvoláva iba škriepky, roztržky, a z toho sú potom urážky, krivé obvinenia a ustavičné sváry.

Títo majstri rozvratu akoby mali zakalený rozum, neschopný poznať pravdu. Ba akoby zo zbožnosti chceli vytĺcť kapitál a obohatiť sa. Takým sa vyhýbaj.

Pritom zbožnosť je naozaj nesmiernym bohatstvom, lebo prináša spokojnosť v každej situácii.

Nič sme si predsa na svet nepriniesli a nič si z neho neodnesieme.

Malo by nám teda stačiť, keď máme čo jesť a čo si obliecť.

Kto však túži po bohatstve, ľahko podľahne pokušeniu použiť na to aj nepoctivé prostriedky, ktoré ho môžu priviesť do záhuby.

10 Koreňom všetkého zla je totiž láska k peniazom. Mnohým už uzavrela prístup k Bohu a spôsobila veľa utrpenia.

Povzbudenie Timoteja

11 Ty však, Timotej, patríš Bohu. Vyhýbaj sa takým veciam a usiluj sa o spravodlivosť, zbožnosť, vieru, lásku, trpezlivosť a miernosť.

12 Byť kresťanom znamená viesť ustavičný duchovný zápas. Bojuj dobrý boj viery, aby si dosiahol večný život, ku ktorému ťa Boh povolal. Zaväzuje ťa k tomu aj slávnostné vyznanie, ktoré si urobil pred mnohými svedkami.

13 Vyzývam ťa pred Bohom, ktorý všetkému dáva život, a pred Ježišom Kristom, ktorý svoje svedectvo povedal pred Pontským Pilátom:

14 Plň zverenú úlohu, aby si zostal čistý a bezúhonný až do príchodu Ježiša Krista.

15 Až príde jeho čas, zjaví ho celému svetu sám Boh, požehnaný a jediný vládca, Kráľ nad všetkými kráľmi a Pán nad všetkými pánmi,

16 jediný nesmrteľný, ktorý býva v neprístupnom svetle; ľudské oko ho nevidelo, ani nemôže vidieť. Jemu patrí česť a vláda na veky vekov!

17 Dôrazne vystríhaj bohatých, aby si nezakladali na svojom bohatstve, ale radšej upierali nádej na Boha, ktorý nás štedro zahŕňa všetkým, čo potrebujeme.

18 Napomínaj ich, nech konajú dobro a ochotne a obetavo sa delia s tými, čo majú núdzu.

19 To je najlepšia investícia pre večnosť, to je pravý a plodný kresťanský život.

20 Timotej, starostlivo si chráň, čo ti Boh zveril.

21 Vyhýbaj sa prázdnym rečiam a falošným náukam, pre ktoré už tak mnohí stratili to najdôležitejšie -- vieru.

Milosť Božia s tebou!

New Living Translation

1 Timothy 6

1All slaves should show full respect for their masters so they will not bring shame on the name of God and his teaching. If the masters are believers, that is no excuse for being disrespectful. Those slaves should work all the harder because their efforts are helping other believers[a] who are well loved.

False Teaching and True Riches

Teach these things, Timothy, and encourage everyone to obey them. Some people may contradict our teaching, but these are the wholesome teachings of the Lord Jesus Christ. These teachings promote a godly life. Anyone who teaches something different is arrogant and lacks understanding. Such a person has an unhealthy desire to quibble over the meaning of words. This stirs up arguments ending in jealousy, division, slander, and evil suspicions. These people always cause trouble. Their minds are corrupt, and they have turned their backs on the truth. To them, a show of godliness is just a way to become wealthy.

Yet true godliness with contentment is itself great wealth. After all, we brought nothing with us when we came into the world, and we can’t take anything with us when we leave it. So if we have enough food and clothing, let us be content.

But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. 10 For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows.

Paul’s Final Instructions

11 But you, Timothy, are a man of God; so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. 12 Fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. 13 And I charge you before God, who gives life to all, and before Christ Jesus, who gave a good testimony before Pontius Pilate, 14 that you obey this command without wavering. Then no one can find fault with you from now until our Lord Jesus Christ comes again. 15 For,

At just the right time Christ will be revealed from heaven by the blessed and only almighty God, the King of all kings and Lord of all lords. 16 He alone can never die, and he lives in light so brilliant that no human can approach him. No human eye has ever seen him, nor ever will. All honor and power to him forever! Amen.

17 Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God, who richly gives us all we need for our enjoyment. 18 Tell them to use their money to do good. They should be rich in good works and generous to those in need, always being ready to share with others. 19 By doing this they will be storing up their treasure as a good foundation for the future so that they may experience true life.

20 Timothy, guard what God has entrusted to you. Avoid godless, foolish discussions with those who oppose you with their so-called knowledge. 21 Some people have wandered from the faith by following such foolishness.

May God’s grace be with you all.

Notas al pie

  1. 6:2 Greek brothers.