Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 4

Bludné učenia

1 Duch Svätý nám jasne hovorí, že v našich časoch sa niektorí odvrátia od Krista, priklonia sa k bludným učeniam a budú nasledovať hlásateľov satanských náuk,

luhárov a pokrytcov, ktorí majú otupené svedomie.

Budú zakazovať ženiť sa a vydávať, jesť niektoré pokrmy, ktoré predsa Boh stvoril na to, aby ich s vďačnosťou užívali tí, čo veria a poznajú pravdu.

Všetko, čo Boh stvoril, je dobré a môžeme to pokojne jesť, ak za to Bohu ďakujeme a prosíme, aby to požehnal.

Jeho slovom a našou modlitbou sa to posväcuje.

Ak budeš takto učiť, bude z teba dobrý služobník Ježiša Krista. Sýť sa slovami viery a pravým učením, ktoré si si osvojil.

Nenačúvaj bohapustým rečiam a nezaoberaj sa kadejakými mýtmi a legendami. Svoj čas a silu venuj radšej duchovnému rastu.

Telesná zdatnosť je síce na niečo užitočná, ale tá duchovná je potrebná na všetko, je nepostrádateľná pre tento i večný život.

To je pravda, ktorú by mal každý prijať.

10 Na to vynakladáme všetko svoje úsilie, pretože máme nádej v živom Bohu, ktorý je záchrancom všetkých, čo v neho uverili.

11 To vyučuj a dbaj, aby si to všetci dobre osvojili.

Pravidlá pastierskej služby

12 Nech ťa nikto nepodceňuje zato, že si mladý. Musíš však byť vzorom v reči i v činoch lásky, viery a v čistom myslení.

13 Kým prídem, čítaj a vysvetľuj Písmo, zvestuj Božie slovo.

14 Nezanedbávaj schopnosti, ktoré ti dal Boh, keď na teba podľa prorockého spôsobu starší s modlitbou kládli ruky.

15 Usiluj sa rozvíjať ich v práci, aby každý videl, že rastieš a robíš pokroky.

16 Sústavne kontroluj svoje myslenie i učenie. Neuchyľuj sa od pravdy a Boh požehná tebe aj tým, ktorých ti zveril.

Nouă Traducere În Limba Română

1 Timotei 4

Învăţături pentru Timotei

1Duhul spune limpede că, în vremurile din urmă, unii se vor îndepărta de la credinţă şi vor da atenţie duhurilor înşelătoare şi învăţăturilor demonilor. Aceste lucruri vin din ipocrizia mincinoşilor, a căror conştiinţă a fost însemnată cu fierul roşu. Ei interzic căsătoria şi se abţin de la mâncărurile pe care le-a creat Dumnezeu pentru a fi primite cu mulţumire de către cei ce cred şi cunosc adevărul. Căci orice făptură creată de Dumnezeu este bună şi nimic nu trebuie respins, dacă este luat cu mulţumire, pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.

Dacă-i vei învăţa pe fraţi aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Cristos Isus, fiind hrănit astfel de cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproape. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti! Disciplinează-te în ce priveşte evlavia! Căci disciplinarea trupului este de puţin folos, dar evlavia este de folos în toate, fiindcă ea are promisiunea vieţii de acum şi a celei care va să vină. Acest cuvânt este vrednic de încredere şi pe deplin vrednic să fie primit. 10 Căci pentru aceasta trudim şi ne luptăm, fiindcă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel Viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al celor credincioşi.

11 Porunceşte şi învaţă aceste lucruri! 12 Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii un exemplu pentru credincioşi în vorbire, în comportament, în dragoste, în credinţă, în curăţie. 13 Până când voi veni eu, dă atenţie citirii, încurajării şi învăţăturii! 14 Să nu neglijezi darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin profeţie, după ce cei din sfatul bătrânilor[a] şi-au pus mâinile peste tine. 15 Practică aceste lucruri şi dedică-te lor, pentru ca progresul tău să fie văzut de toţi! 16 Fii atent la tine însuţi şi la învăţătura pe care o dai! Stăruie în aceste lucruri, pentru că, făcând aceasta, te vei salva pe tine şi pe cei ce te ascultă!

Notas al pie

  1. 1 Timotei 4:14 Sau: prezbiterilor