Nádej pre kazdého

Prvý List Timotejovi 1

1 Môj drahý syn vo viere, milý Timotej,

tento list ti píšem ako apoštol poverený tou službou Bohom, naším Spasiteľom a Ježišom Kristom, ktorý je našou nádejou.

Želám ti milosť, zľutovanie i pokoj od Boha Otca i Ježiša Krista, nášho Pána.

Výstraha pred falošným učením

Keď som odchádzal do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a usiloval sa umlčať tých, čo hlásajú falošné náuky a rozvíjajú nekonečné diskusie o mýtoch a rodokmeňoch.

Vyvolávajú tým iba škriepky, namiesto aby sa vzdelávali vo viere.

Cieľom nášho úsilia musí byť láska, ktorá pramení z čistého srdca, dobrého svedomia a nepokryteckej viery.

Od tohto cieľa sa niektorí odchýlili a dali sa na prázdne rečnenie.

Chcú byť slávni ako učitelia Mojžišovho zákona, a pritom nepochopili jeho zmysel.

Zákon je dobrý, ak správne chápeme, aký má Boh s ním zámer.

Uvedomme si však, že zákon nie je proti tým, čo žijú podľa Božej vôle, ale proti zlým a spurným, čo Boha neuznávajú, proti neposlušným, klamárom, krivoprísažníkom, proti tým, čo vzťahujú ruku na svojich rodičov, majú záľubu vo zvrátenostiach,

10 proti homosexuálom, smilníkom, kupcom s otrokmi a vrahom, ako aj všetkým, čo konajú proti Božiemu poriadku.

11 Tak učí evanjelium, ktoré mu zveril Boh a ktoré zjavuje Božiu slávu.

Osobné vyznanie

12 Aký som vďačný Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že si ma vybral za svojho služobníka.

13 Veď som sa predtým jeho menu rúhal a jeho vyznávačov prenasledoval a zabíjal! Ale Boh sa nado mnou zmiloval, lebo som to robil z nevedomosti, keď som ešte Krista nepoznal.

14 Vo svojej dobrote ma zastavil, dal mi do srdca vieru a naplnil ma láskou.

15 To je čistá pravda a ja túžim, aby ju všetci prijali. Ježiš Kristus prišiel na svet, aby nás, vzdialených od Boha a odsúdených na smrť, zachránil. A ak bol niekto od Boha ďaleko, bol som to predovšetkým ja.

16 Ale Boh sa nado mnou zmiloval a Ježiš Kristus na mne ukázal, aký je zhovievavý aj k najhoršiemu hriešnikovi, aby si každý uvedomil, že večný život môžu dosiahnuť všetci, ktorí v neho veria.

17 Sláva a česť Bohu naveky! On je večný Kráľ, neviditeľný, nesmrteľný, jediný a slávny Boh.

18 Môj milý syn Timotej, kladiem ti na srdce, aby si bojoval dobrý boj, lebo tak o tebe hovoria proroctvá.

19 Drž sa pevne svojej viery a zachovaj si čisté svedomie, ktorým niektorí pohrdli, a tak v živote viery stroskotali.

20 Patria k nim Hymeneus a Alexander, ktorých som musel vylúčiť z cirkvi, aby sa už nerúhali Ježišovmu menu.

Slovo na cestu

1.list Timoteovi 1

Pavel varuje před bludy falešných učitelů

11-2 Můj drahý synu ve víře, milý Timoteji, přeji ti milost, slitování a pokoj od Boha Otce i Ježíše Krista, našeho Pána.

Při svém odjezdu do Makedonie jsem tě prosil, abys zůstal v Efezu a stavěl hráze falešným naukám a nekonečným diskusím o bájích a rodokmenech. Vedou spíš k jalovému mudrování, než aby objasňovaly význam víry v Božích plánech. Cílem našeho snažení musí být láska, která pramení z čistého srdce, z dobrého svědomí a opravdové víry. Od toho někteří uhnuli a dali se na prázdné řečnění. Chtějí se proslavit jako učitelé Mojžíšova zákona a přitom nemají ponětí, co je jeho pravým smyslem.

Zákon je jistě užitečný, je-li užíván tak, jak Bůh zamýšlel. 9-11 Ale nesmíme zapomenout, že Bůh svými zákony nemíří proti nám, kteří jsme jeho, nýbrž proti zlým a vzpurným, kteří Boha neuznávají, trápí své rodiče, lžou, křivě přísahají, libují si v oplzlostech, proti homosexuálům a zvrhlíkům, smilníkům, únoscům a vrahům i všem ostatním, jejichž jednání se příčí Božím řádům, určeným k našemu blahu.

Pavlovo vyznání založené na zkušenosti

12 Jak jsem Ježíši Kristu vděčný, že si mne vybral za svého spolupracovníka. 13-14 Dříve jsem se jeho jménu vysmíval a jeho vyznavače hubil, ale Bůh se nade mnou smiloval, protože jsem to dělal z nevědomosti, když jsem ještě Krista neznal. Ve své dobrotě mne dovedl k tomu, abych uvěřil, a naplnil mne celého svou láskou. 15 Jak je to pravdivé a jak rád bych to každému rozhlásil: Ježíš přišel na svět zachránit nás, od Boha odloučené a smrti propadlé. A jestli byl někdo od Boha daleko, byl jsem to já. 16 Ale Bůh se nade mnou smiloval a Ježíš Kristus na mém příkladu ukázal, jakou trpělivost má i s tím nejbídnějším hříšníkem, aby si každý uvědomil, že věčný život je tu i pro něho. 17 Sláva a čest Bohu za to na věky! On je věčný král, neviditelný, nesmrtelný, jediný a slavný Bůh!

18 To ti tedy, milý synu, kladu na srdce: bojuj dobře v Božím boji, jak to o tobě i Bůh v prorocké řeči pověděl. 19 Drž se pevně své víry v Krista a udržuj si stále čisté svědomí. Někteří své svědomí zničili tím, že jednali svévolně proti němu. Není divu, že pak ztratili i víru v Krista, jako například 20 Alexandr a Hymeneus. Musel jsem ty dva vyloučit z církve, aby nedělali hanbu Kristovu jménu.