Nádej pre kazdého

Prvý List Solúnčanom 4

Ako má kresťan žiť

1 Napokon, milí bratia, ešte o jedno vás chcem poprosiť. Už sme vám hovorili, ako máte žiť, aby ste sa páčili Bohu.

A vieme, že sa pridŕžate našich pokynov. Ale teraz vás prosíme a dôrazne napomíname v mene Pána Ježiša, aby ste sa v tom neprestajne cvičili a zdokonaľovali.

Lebo Boh chce, aby ste boli čistí a bezúhonní, nepoškvrnení smilstvom.

4-5 Vyhýbajte sa necudnosti a nepodliehajte vášnivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha.

Majte v úcte manželský zväzok svojho blížneho. Kto by ho rozvracal, neujde trestu, opakujem to znovu so všetkou vážnosťou.

Boh nás predsa nepovolal k nemravnosti, ale k svätosti a čistote.

Kto týmito zásadami pohŕda, pohŕda nie človekom, ale samým Bohom, darcom Svätého Ducha.

O tom, že sa máte ako kresťania navzájom mať radi, vám už nemusím písať. Viete, že vám sám Boh ukázal, ako veľmi sa máte navzájom milovať.

10 A túto lásku aj prejavujete svojim bratom po celom Macedónsku. Len vás prosíme, milí bratia, aby ste v tom boli čoraz horlivejší.

11 Dbajte všemožne o to, aby ste žili pokojne, plnili si povinnosti a živili sa vlastnými rukami, ako sme vás k tomu už predtým nabádali.

12 Tak si získate úctu svojho okolia a nebudete od nikoho závislí.

A čo po smrti?

13 Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nijakú nádej.

14 Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu.

15 A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte za živa.

16 Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archanjela a Božia trúba. Nato vstanú všetci kresťania, čo už pomreli,

17 spolu s tými, ktorí zostali nažive, a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už naveky.

18 Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Tesaloniczan 4

Życie podobające się Bogu

1Przyjaciele, ze względu na Jezusa, naszego Pana, ponownie gorąco was zachęcamy, abyście byli coraz bardziej doskonali w waszym codziennym życiu i byście starali się podobać Bogu. Wiemy, że już to robicie, bo nauczyliście się tego od nas. Znacie przecież polecenia Pana Jezusa, które wam przekazaliśmy.

Bóg pragnie, abyście byli święci i byście unikali rozwiązłości seksualnej. On chce również, aby każdy dbał o świętość i godność swojego ciała, i nie pozwalał, aby kierowały nim grzeszne pragnienia. Tak bowiem postępują poganie, którzy nie przejmują się Bogiem. Nie oszukujcie więc ani nie wykorzystujcie innych wierzących. Mówiliśmy wam o tym, ale teraz jeszcze raz powtarzamy: Bóg ukarze tych, którzy tak postępują. On bowiem nie powołał nas do nieczystości, ale do świętości. Kto to lekceważy, okazuje nieposłuszeństwo nie ludziom, ale samemu Bogu, który dał wam Ducha Świętego.

Myślę, że nie ma potrzeby pisać wam o tym, że należy okazywać innym wierzącym miłość. Sam Bóg uczy was bowiem, że powinniście kochać jedni drugich. 10 Zresztą już teraz okazujecie miłość wszystkim wierzącym w Macedonii. Zachęcamy was, przyjaciele, abyście nadal się w tym doskonalili.

11 Żyjcie w pokoju, dobrze wypełniajcie obowiązki i pracujcie na swoje utrzymanie, zgodnie z tym, co wam poleciliśmy. 12 Jeśli będziecie tak postępować, zdobędziecie szacunek u ludzi, którzy nie należą do kościoła, i nie będziecie zależni od czyjejś pomocy materialnej.

Przyjście Pana

13 Przyjaciele, chcemy teraz rozwiać wasze wątpliwości dotyczące tego, co się dzieje z ludźmi wierzącymi po śmierci. Nie chcemy bowiem, abyście rozpaczali po ich odejściu, jak ci, którzy nie mają nadziei na życie wieczne. 14 Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to możemy być pewni, że Bóg razem z powracającym Jezusem przyprowadzi tych, którzy zmarli jako wierzący. 15 Sam Pan powiedział bowiem, że my, którzy na ziemi doczekamy Jego przyjścia, nie spotkamy Go szybciej niż ci, którzy już umarli. 16 Pan zstąpi z nieba na specjalne wezwanie, na głos archanioła i dźwięk Bożej trąby. Wtedy najpierw ożyją zmarli wierzący, 17 a potem my, jeszcze żyjący, jednocześnie z nimi zostaniemy pochwyceni ku obłokom na spotkanie z Panem. I pozostaniemy z Nim już na zawsze! 18 Dodawajcie więc sobie nawzajem otuchy tą dobrą wiadomością.