Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 1

Pozdrav a vďaky Bohu

1-3 Milí priatelia a drahí bratia, srdečne vás pozdravujem a zároveň odovzdávam prianie Božej milosti a pokoja aj od brata Sostena -- nielen vám v Korinte, ale aj všetkým, ktorí sa kdekoľvek hlásia ku Kristovmu menu.

4-6 Stále znovu musím ďakovať Bohu, keď vidím, akú vzácnu milosť ste dostali v svedectve o Kristovi Ježišovi. Práve tým sa potvrdila jeho pravdivosť, takže teraz viete a poznáte všetko, čo treba.

Zostáva už len jedno: s túžbou očakávať návrat nášho Pána, Ježiša Krista.

On vám dá aj silu vydržať do konca, takže sa určite a bez úhony dočkáte svojho dňa.

K spoločenstvu s Kristom nás predsa povolal sám Boh -- či môžeme mať lepšiu záruku?

Roztržky v zbore

10-12 Dopočul som sa, milí bratia, že váš zbor nie je jednotný a že sa delíte na skupiny, ktoré sa hádajú medzi sebou. Jedni vraj vyzdvihujú Pavla, ďalší sa upínajú na Petra, niektorí sa hlásia k Apolovi a iní vravia: my sme Kristovi. Preto vás napomínam v mene nášho Pána Ježiša Krista: buďte všetci jednotní a nehádajte sa! Zmýšľajte a usudzujte rovnako -- Kristus predsa nemôže byť rozdelený.

13 Vari Pavol bol za vás ukrižovaný?

14 Či som krstil niekoho z vás vo svojom vlastnom mene?

15 Ešte dobre, že som nikoho nekrstil okrem Krispa a Gája, takže sa nikto nemôže odvolávať na môj krst.

16 Vlastne som ešte pokrstil Štefanovu rodinu, inak už neviem o nikom.

17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale hlásať radostnú zvesť; no nie tak, aby som oslňoval poslucháčov svojou múdrosťou, ale aby som im ponúkol jedinú cestu k záchrane -- jeho kríž.

Zvesť o kríži

18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

19 Písmo hovorí: Spôsobím, že múdrym nepomôže ich múdrosť a rozumnosť rozumných im bude nanič.

20 Kde ste, filozofi, znalci zákona a všetci učenci? Či Boh nedokázal, aká pochabá je všetka múdrosť sveta?

21 Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, rozhodol sa Boh zachrániť tých, čo mu uveria, bláznovskou" zvesťou o kríži.

22 Židia čakajú iba zázraky, Gréci vo všetkom hľadajú logiku,

23 ale my kážeme ukrižovaného Krista. Židov to uráža, ostatní to pokladajú za nezmysel.

24 Ale pre povolaných, či už Židov alebo pohanov, je Kristus Božou mocou a múdrosťou.

25 Božie bláznovstvo" je totiž múdrejšie a Božia bezmocnosť" je silnejšia ako ľudia.

26 Len sa obzrite okolo seba, bratia, koho si to povolal Boh. Zistíte, že medzi vami nieto mnoho vzdelancov ani mnoho vplyvných a vážených ľudí.

27 A predsa si Boh vyvolil práve tých neučených, aby zahanbil múdrych.

28 Obyčajných malých ľudí si vyvolil, aby zahanbil vplyvných a mocných, a celkom bezvýznamných ľudí si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšľavcov.

29 A to všetko preto, aby sa nikto pred Bohom nevyvyšoval.

30 Len Kristovi vďačíme za to, čo sme. On je našou múdrosťou, bezúhonnosťou, svätosťou i vykúpením. Naozaj sa nemáme čím iným vychvaľovať, iba Kristom,

31 ako nás napomína aj Písmo: kto sa chváli, nech sa chváli tým, čo Pán preňho učinil.

Słowo Życia

Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 1

Pozdrowienie

1Ja, Paweł, powołany przez Boga na apostoła Chrystusa Jezusa, wraz z Sostenesem, uczniem Pana, piszę do kościoła Bożego w Koryncie. Zostaliście wybrani przez Chrystusa Jezusa, wezwani przez Niego i—razem ze wszystkimi innymi wyznawcami naszego wspólnego Pana—oddzieleni dla Boga.

Niech Bóg, nasz Ojciec, i Pan, Jezus Chrystus, obdarzają was swoją łaską i pokojem!

Podziękowanie

Wciąż nieustannie dziękuję Bogu za was i za łaskę, którą okazał wam dzięki Chrystusowi. On sprawił, że możecie mówić o Nim i rozumieć sprawy duchowe. On też wzmocnił waszą wiarę w Niego. Nie brakuje wam również żadnego duchowego daru w tym okresie oczekiwania na Jego powrót. A On będzie wzmacniał was aż do końca, abyście w dniu Jego powrotu byli bez zarzutu. Bóg jest wierny i dokona tego—bo to On powołał was do przyjaźni ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem.

Podziały w kościele

10 Wzywam was, przyjaciele, w imieniu naszego Pana, abyście żyli w zgodzie. Unikajcie podziałów, bądźcie jednomyślni i miejcie wspólny cel. 11 Pisze o tym, ponieważ od domowników Chloe dowiedziałem się o waszych kłótniach. 12 Mam na myśli to, że mówicie o sobie: „Ja jestem uczniem Pawła”, „Ja—Apollosa”, „Ja—Piotra”, „A ja należę do samego Chrystusa”. 13 Czy Chrystusa można podzielić? Czy ja zostałem za was ukrzyżowany? Czy w moim imieniu zostaliście ochrzczeni? 14 Jestem wdzięczny Bogu za to, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. 15 Nikt więc nie może powiedzieć, że ochrzciłem go w swoim imieniu. 16 Ochrzciłem jeszcze rodzinę Stefanasa, ale więcej nikogo sobie nie przypominam. 17 Chrystus nie posłał mnie bowiem, abym chrzcił, lecz abym głosił dobrą nowinę—i to nie w wielkich słowach, aby ludzka błyskotliwość nie przyćmiewała mocy krzyża Chrystusa.

Chrystus—mądrość i moc Boga

18 Dla tych, którzy idą na potępienie, wiara w śmierć Jezusa na krzyżu jest głupotą. Ale dla nas, przyjmujących zbawienie, krzyż jest przejawem mocy samego Boga. 19 Czytamy o tym w Piśmie:

„Zniszczę mądrość mędrców
    i odrzucę ludzką błyskotliwość”.

20 Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni i wybitni znawcy spraw tego świata? Czy Bóg nie udowodnił, że cała ta wielka mądrość jest zwykłą głupotą? 21 Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, postanowił On, przez głupie opowiadanie dobrej nowiny, zbawić tych, którzy uwierzą. 22 Żydzi żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, 23 a my opowiadamy o Chrystusie, który został ukrzyżowany. Dla pierwszych jest to skandal, dla drugich—nonsens. 24 Ale dla nas, powołanych zarówno spośród Żydów, jak i Greków, jest On Mesjaszem—mocą i mądrością samego Boga. 25 To bowiem, co jest dla Boga głupstwem, góruje nad mądrością człowieka, a to, co jest dla Boga słabością, przewyższa ludzką siłę.

26 Zauważcie, przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za mądrych, posiada władzę lub szlachetne pochodzenie. 27 Bóg świadomie wybrał tych, których świat uważa za głupich, słabych i nieważnych, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. 28 On wybrał tych, którzy w oczach świata są nikim, aby pokazać marność tych, którzy myślą, że są kimś. 29 W ten sposób pozbawił ludzi powodów do dumy. 30 To przecież dzięki Bogu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie! I to On jest naszą mądrością, prawością, świętością i zbawieniem—wszystko to mamy od Boga. 31 Pismo mówi: „Jedynym powodem do dumy jest nasz Pan”.