Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 1

Pozdrav a vďaky Bohu

1-3 Milí priatelia a drahí bratia, srdečne vás pozdravujem a zároveň odovzdávam prianie Božej milosti a pokoja aj od brata Sostena -- nielen vám v Korinte, ale aj všetkým, ktorí sa kdekoľvek hlásia ku Kristovmu menu.

4-6 Stále znovu musím ďakovať Bohu, keď vidím, akú vzácnu milosť ste dostali v svedectve o Kristovi Ježišovi. Práve tým sa potvrdila jeho pravdivosť, takže teraz viete a poznáte všetko, čo treba.

Zostáva už len jedno: s túžbou očakávať návrat nášho Pána, Ježiša Krista.

On vám dá aj silu vydržať do konca, takže sa určite a bez úhony dočkáte svojho dňa.

K spoločenstvu s Kristom nás predsa povolal sám Boh -- či môžeme mať lepšiu záruku?

Roztržky v zbore

10-12 Dopočul som sa, milí bratia, že váš zbor nie je jednotný a že sa delíte na skupiny, ktoré sa hádajú medzi sebou. Jedni vraj vyzdvihujú Pavla, ďalší sa upínajú na Petra, niektorí sa hlásia k Apolovi a iní vravia: my sme Kristovi. Preto vás napomínam v mene nášho Pána Ježiša Krista: buďte všetci jednotní a nehádajte sa! Zmýšľajte a usudzujte rovnako -- Kristus predsa nemôže byť rozdelený.

13 Vari Pavol bol za vás ukrižovaný?

14 Či som krstil niekoho z vás vo svojom vlastnom mene?

15 Ešte dobre, že som nikoho nekrstil okrem Krispa a Gája, takže sa nikto nemôže odvolávať na môj krst.

16 Vlastne som ešte pokrstil Štefanovu rodinu, inak už neviem o nikom.

17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale hlásať radostnú zvesť; no nie tak, aby som oslňoval poslucháčov svojou múdrosťou, ale aby som im ponúkol jedinú cestu k záchrane -- jeho kríž.

Zvesť o kríži

18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

19 Písmo hovorí: Spôsobím, že múdrym nepomôže ich múdrosť a rozumnosť rozumných im bude nanič.

20 Kde ste, filozofi, znalci zákona a všetci učenci? Či Boh nedokázal, aká pochabá je všetka múdrosť sveta?

21 Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, rozhodol sa Boh zachrániť tých, čo mu uveria, bláznovskou" zvesťou o kríži.

22 Židia čakajú iba zázraky, Gréci vo všetkom hľadajú logiku,

23 ale my kážeme ukrižovaného Krista. Židov to uráža, ostatní to pokladajú za nezmysel.

24 Ale pre povolaných, či už Židov alebo pohanov, je Kristus Božou mocou a múdrosťou.

25 Božie bláznovstvo" je totiž múdrejšie a Božia bezmocnosť" je silnejšia ako ľudia.

26 Len sa obzrite okolo seba, bratia, koho si to povolal Boh. Zistíte, že medzi vami nieto mnoho vzdelancov ani mnoho vplyvných a vážených ľudí.

27 A predsa si Boh vyvolil práve tých neučených, aby zahanbil múdrych.

28 Obyčajných malých ľudí si vyvolil, aby zahanbil vplyvných a mocných, a celkom bezvýznamných ľudí si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšľavcov.

29 A to všetko preto, aby sa nikto pred Bohom nevyvyšoval.

30 Len Kristovi vďačíme za to, čo sme. On je našou múdrosťou, bezúhonnosťou, svätosťou i vykúpením. Naozaj sa nemáme čím iným vychvaľovať, iba Kristom,

31 ako nás napomína aj Písmo: kto sa chváli, nech sa chváli tým, čo Pán preňho učinil.

Spanish, Castilian (La Nueva Biblia al Día)

1 Corinthians 1

1Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, “ 2a la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto, a los que en Cristo Jesús son santificados y convocados a formar parte del pueblo de Dios juntamente con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 3Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con vosotros.

Acción de gracias

4Siempre doy gracias a Dios por vosotros, por el favor de Dios que os ha sido concedido mediante Cristo Jesús, 5por quien vuestra vida ha sido enriquecida con toda clase de dones, tanto con la palabra como con un conocimiento cabal de la verdad. 6Todo cuanto yo os testifiqué acerca de Cristo se ha hecho realidad en vosotros, 7de tal forma que ahora no carecéis de nada en ninguno de los dones espirituales que habéis recibido mientras esperáis la manifestación del mismo Señor nuestro Jesucristo. 8Él os mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda culparos de nada a su regreso. 9Dios, cuya fidelidad es inalterable, os llamó a participar de la relación personal con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor.

Divisiones en la iglesia

10Pero, amados hermanos, os suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que seáis unánimes en vuestras manifestaciones y que no haya divisiones entre vosotros, sino una perfecta armonía de pensamiento y parecer. 11Os digo esto, hermanos míos, porque los de la familia de Cloé me han informado de las agrias discusiones que entabláis unos con otros, 12pues hay ahí algunos que dicen: “Yo soy de Pablo”, y otros responden que son de Apolos, o de Pedro, o de Cristo. 13¿Acaso Cristo está dividido? ¿O yo, Pablo, fui crucificado en favor vuestro? ¿O fue bautizado en nombre de Pablo alguno de vosotros?

14¡Gracias a Dios que entre vosotros no bauticé a nadie, excepto a Crispo y a Gayo! 15Así es que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. 16¡Ah, sí!, también bauticé a la familia de Estéfanas, pero creo que a nadie más; 17porque Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio, y esto no con palabras altisonantes, para no ocultar con ellas el poderoso mensaje de la cruz de Cristo.

Cristo, sabiduría y “poder de Dios

18Sé muy bien que para quienes andan perdidos es una pura insensatez decirles que Cristo murió por salvarlos. Pero para quienes estamos en camino de salvación es poder de Dios. 19Así está escrito:

“Destruiré la sabiduría

de los sabios

y daré de lado el

entendimiento de los

entendidos”.

20Porque ¿qué es de los sabios? ¿Qué de los eruditos? ¿Qué de los que en estos tiempos todo lo discuten? Es como si Dios hubiera trastornado la sabiduría de nuestro mundo y la hubiera convertido en insensatez, 21ya que esta sabiduría no dio a los hombres la posibilidad de conocer a Dios; por lo cual Dios mismo, con su propia sabiduría, decidió salvar a los creyentes mediante la predicación de un mensaje que el mundo tacha de locura. 22Porque sucede que los judíos piden señales que confirmen lo que se les anuncia, y los griegos buscan la sabiduría a través de la filosofía. 23Así, cuando nosotros predicamos que Cristo murió en la cruz para salvarnos, los judíos se sienten perturbados, y los griegos dicen que estamos locos. 24Sin embargo, para los que son llamados a la fe, tanto si se trata de judíos como de griegos, Cristo es la personificación del gran poder y la sabiduría de Dios. 25Porque lo que algunos califican de insensatez en Dios, es más sabio que toda la sabiduría humana junta; y lo que algunos califican de debilidad en Dios, es más fuerte que toda la fuerza humana reunida.

26Daos cuenta, hermanos, de que entre vosotros no hay muchos sabios, poderosos o aristócratas. 27Muy al contrario, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por locos, para avergonzar a los sabios; y ha escogido a los que el mundo tiene por débiles, para avergonzar a los poderosos. 28Y ha escogido a los que en el mundo están peor considerados, a los despreciados y a los que nada significan, para que superen en importancia a los que el mundo considera grandes, 29de tal manera que nadie pueda jactarse de sí mismo en la presencia del Señor.

30Por eso, porque Dios así lo ha querido, vosotros estáis unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido para nosotros en sabiduría, justificación, santificación y redención. 31Con esto se cumple la Escritura que dice: “El que quiera gloriarse, que sólo se gloríe de ser en el Señor”.