Nádej pre kazdého

Prvý List Korinťanom 1

Pozdrav a vďaky Bohu

1-3 Milí priatelia a drahí bratia, srdečne vás pozdravujem a zároveň odovzdávam prianie Božej milosti a pokoja aj od brata Sostena -- nielen vám v Korinte, ale aj všetkým, ktorí sa kdekoľvek hlásia ku Kristovmu menu.

4-6 Stále znovu musím ďakovať Bohu, keď vidím, akú vzácnu milosť ste dostali v svedectve o Kristovi Ježišovi. Práve tým sa potvrdila jeho pravdivosť, takže teraz viete a poznáte všetko, čo treba.

Zostáva už len jedno: s túžbou očakávať návrat nášho Pána, Ježiša Krista.

On vám dá aj silu vydržať do konca, takže sa určite a bez úhony dočkáte svojho dňa.

K spoločenstvu s Kristom nás predsa povolal sám Boh -- či môžeme mať lepšiu záruku?

Roztržky v zbore

10-12 Dopočul som sa, milí bratia, že váš zbor nie je jednotný a že sa delíte na skupiny, ktoré sa hádajú medzi sebou. Jedni vraj vyzdvihujú Pavla, ďalší sa upínajú na Petra, niektorí sa hlásia k Apolovi a iní vravia: my sme Kristovi. Preto vás napomínam v mene nášho Pána Ježiša Krista: buďte všetci jednotní a nehádajte sa! Zmýšľajte a usudzujte rovnako -- Kristus predsa nemôže byť rozdelený.

13 Vari Pavol bol za vás ukrižovaný?

14 Či som krstil niekoho z vás vo svojom vlastnom mene?

15 Ešte dobre, že som nikoho nekrstil okrem Krispa a Gája, takže sa nikto nemôže odvolávať na môj krst.

16 Vlastne som ešte pokrstil Štefanovu rodinu, inak už neviem o nikom.

17 Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale hlásať radostnú zvesť; no nie tak, aby som oslňoval poslucháčov svojou múdrosťou, ale aby som im ponúkol jedinú cestu k záchrane -- jeho kríž.

Zvesť o kríži

18 Kto sa rúti do záhuby, ten pokladá učenie o Kristovom kríži za bláznovstvo. Ale my vieme -- a to je naša záchrana -- že Boh práve týmto spôsobom prejavil svoju moc.

19 Písmo hovorí: Spôsobím, že múdrym nepomôže ich múdrosť a rozumnosť rozumných im bude nanič.

20 Kde ste, filozofi, znalci zákona a všetci učenci? Či Boh nedokázal, aká pochabá je všetka múdrosť sveta?

21 Keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, rozhodol sa Boh zachrániť tých, čo mu uveria, bláznovskou" zvesťou o kríži.

22 Židia čakajú iba zázraky, Gréci vo všetkom hľadajú logiku,

23 ale my kážeme ukrižovaného Krista. Židov to uráža, ostatní to pokladajú za nezmysel.

24 Ale pre povolaných, či už Židov alebo pohanov, je Kristus Božou mocou a múdrosťou.

25 Božie bláznovstvo" je totiž múdrejšie a Božia bezmocnosť" je silnejšia ako ľudia.

26 Len sa obzrite okolo seba, bratia, koho si to povolal Boh. Zistíte, že medzi vami nieto mnoho vzdelancov ani mnoho vplyvných a vážených ľudí.

27 A predsa si Boh vyvolil práve tých neučených, aby zahanbil múdrych.

28 Obyčajných malých ľudí si vyvolil, aby zahanbil vplyvných a mocných, a celkom bezvýznamných ľudí si vybral, aby zlomil moc pyšných domýšľavcov.

29 A to všetko preto, aby sa nikto pred Bohom nevyvyšoval.

30 Len Kristovi vďačíme za to, čo sme. On je našou múdrosťou, bezúhonnosťou, svätosťou i vykúpením. Naozaj sa nemáme čím iným vychvaľovať, iba Kristom,

31 ako nás napomína aj Písmo: kto sa chváli, nech sa chváli tým, čo Pán preňho učinil.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

1 Кор 1

Приветствия

1От Павлуса, призванного быть посланником Исо Масеха[a] по воле Всевышнего, и от брата Сосфена[b].

Коринфской общине верующих, принадлежащей Всевышнему, – освящённым в единении с Исо Масехом, призванным быть Его святым народом, а также всем, кто в самых различных местах призывает имя нашего Повелителя Исо Масеха – Повелителя их и нашего.

Благодать и мир вам[c] от Всевышнего, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исо Масеха.

Благодарность

Я всегда благодарю моего Бога за вас, за те дары благодати, которые вы получили от Него через Исо Масеха, потому что благодаря Ему вы были обогащены во всём: и во всяком слове, и во всяком познании,[d] так как наше свидетельство о Масехе прочно утвердилось в вас. Поэтому у вас нет недостатка ни в каком духовном даре, пока вы ждёте явления нашего Повелителя Исо Масеха. Он утвердит вас в истине до конца, чтобы в день возвращения нашего Вечного Повелителя Исо Масеха вам оказаться непорочными. Верен Всевышний, призвавший вас быть в общении с Его (вечным) Сыном[e] Исо Масехом, нашим Повелителем!

Разделения в общине верующих

10 Я умоляю вас, братья, во имя нашего Повелителя Исо Масеха, быть в согласии друг с другом! Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. 11 Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. 12 Я имею в виду, что одни из вас говорят: «Я – сторонник Павлуса», другие: «Я – Аполлоса[f]», третьи: «Я – Кифы[g]», четвёртые: «А я – сторонник Масеха». 13 Неужели Масех разделился? Или, может, это Павлус был распят за вас? Или вы прошли обряд погружения в воду[h] в знак единения с Павлусом[i]? Нет! 14 Хвала Всевышнему, я ни над кем из вас не совершил этот обряд, кроме Криспа[j] и Гая[k], 15 так что никто из вас не может сказать, что он прошёл этот обряд в знак единения со мной[l]. 16 Да, ещё я совершил обряд погружения в воду и над Стефаном[m] и домашними его, а больше не помню, чтобы я ещё над кем-либо совершил этот обряд. 17 Ведь Масех послал меня не проводить обряд погружения в воду, а возвещать Радостную Весть, и возвещать не по человеческой мудрости, иначе искупительная смерть Масеха на кресте потеряла бы своё значение.

Мудрость мира – безумие пред Всевышним

18 Те, кто идёт к погибели, считают, что весть об искупительной смерти Масеха на кресте – это безумие, но для нас, спасаемых, – это сила Всевышнего. 19 Ведь написано:

«Я погублю мудрость мудрецов,
    и разум разумных Я отвергну»[n].

20 Где мудрец? Где учитель Таврота? Где искусный спорщик этого века? Разве Всевышний не показал, что вся мудрость этого мира на самом деле глупость? 21 И так как по великой мудрости Всевышнего этот мир, несмотря на всю его мудрость, так и не смог познать Его, то Всевышнему было угодно спасти[o] тех, кто поверит через «безумие» возвещаемой Вести. 22 Иудеи требуют знамений, греки ищут мудрости, 23 а мы возвещаем распятого Масеха – для иудеев это камень преткновения, а для других народов – безумие. 24 Для тех же, кого Всевышний призвал, будь то иудей или грек, Масех – это сила и мудрость Всевышнего! 25 Ведь то, что кажется глупостью Всевышнего, – куда мудрее человеческой мудрости, и что кажется слабостью Всевышнего – куда сильнее человеческой силы.

26 Взгляните, братья, на то, какими вы были, когда вас призвал Всевышний. Много ли среди вас было мудрых, если судить по-человечески, много ли среди вас было могущественных, много ли знатных? 27 Но Всевышний избрал то, что в мире считается глупым, чтобы постыдить мудрых, и то, что в мире считается слабым, чтобы постыдить сильное. 28 Он избрал низкое и презренное, то, что в мире не имеет никакой цены, чтобы сделать ничем то, что считается важным, 29 так что теперь никто не может хвалиться перед Ним. 30 Благодаря Ему вы находитесь в единении с Исо Масехом, Который стал для нас мудростью Всевышнего, нашей праведностью, святостью и искуплением. 31 Поэтому, как написано: «Тот, кто хвалится, пусть хвалится Вечным Повелителем»[p].

Notas al pie

 1. 1 Кор 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1 Кор 1:1 Сосфен – см. Деян. 18:17.
 3. 1 Кор 1:3 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 4. 1 Кор 1:5 См. 12:8; 2 Кор. 8:7.
 5. 1 Кор 1:9 То, что Исо назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исроила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масеха, Спасителя и праведного Царя от Всевышнего, т. е. Исо (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масеха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 6. 1 Кор 1:12 Аполлос – см. Деян. 18:24-28; Тит 3:13.
 7. 1 Кор 1:12 Кифа – т. е. Петрус, посланник Масеха (см. Ин. 1:42). Оба имени, Кифа (арам.) и Петрус (греч.), переводятся как «камень», «скала».
 8. 1 Кор 1:13 Или: «обряд омовения»; также в ст. 16 и 17. Смысл обряда заключается в том, что человек оставляет путь греха и встаёт на путь служения Всевышнему, войдя в общину последователей Исо Масеха.
 9. 1 Кор 1:13 Букв.: «во имя Павлуса».
 10. 1 Кор 1:14 Крисп – см. Деян. 18:8.
 11. 1 Кор 1:14 Гай – см. Рим. 16:23.
 12. 1 Кор 1:15 Букв.: «во имя моё».
 13. 1 Кор 1:16 Стефан – см. 16:15, 17.
 14. 1 Кор 1:19 Ис. 29:14.
 15. 1 Кор 1:21 Спасти – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Всевышнего и Его судов (см. Рим. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от дьявола (см. 2 Тим. 2:26).
 16. 1 Кор 1:31 Иер. 9:24.