Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 1

1 Prinášame vám a dosvedčujeme zvesť o tom, čo bolo od počiatku: o Ježišovi, ktorý je živým Slovom -- viditeľným prejavom Otcovho večného života.

Počuli sme ho, videli sme ho, sledovali sme ho, dotýkali sme sa ho.

Podávame vám o tom správu, aby ste mali spolu s nami účasť na spoločenstve, ktoré máme s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom,

aby sa tým naša radosť vzájomne znásobila.

Máme žiť v Božom svetle

Odovzdávame vám posolstvo, ktoré sme prijali od Krista. Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Ak tvrdíme, že žijeme v spojení s Bohom, a pritom chodíme v tme, klameme a náš život je nepravdivý.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenarúša náš vzájomný vzťah.

Ale ak tvrdíme, že nehrešíme, klameme sami seba a nechceme si pripustiť pravdu.

Ak však vyznávame svoje hriechy, smieme sa spoľahnúť na Božie sľuby, že nás očisťuje od každej nečistoty a odpustí nám každé zlyhanie.

10 Ale ak hovoríme, že nič zlé nerobíme, obviňujeme Boha z klamstva a vôbec ho nechápeme.

Słowo Życia

1 Jana 1:1-10

Słowo życia

1Pragnę napisać do was o Słowie dającym życie, które istnieje od samego początku, a które my usłyszeliśmy, zobaczyliśmy na własne oczy, a nawet dotykaliśmy własnymi rękoma. 2Ten, który daje życie, objawił się, a my Go zobaczyliśmy. Dlatego teraz, jako naoczni świadkowie, mówimy wam o życiu wiecznym, które było u Boga Ojca i objawiło się nam. 3Mówimy o tym, co sami widzieliśmy i słyszeliśmy. Pragniemy bowiem tworzyć z wami wspólnotę, która opiera się na bliskiej więzi z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem. 4Piszemy wam o tym, ponieważ sprawia nam to ogromną radość.

Życie w świetle

5Pragniemy przekazać wam słowa Jezusa, który powiedział nam, że Bóg jest czystym światłem, oddzielonym od wszelkiej ciemności. 6Jeśli mówimy więc, że jesteśmy Jego przyjaciółmi, a żyjemy w duchowej ciemności, jesteśmy kłamcami i nie trzymamy się prawdy. 7Jeśli jednak żyjemy w Bożym świetle, to tworzymy wspólnotę, a przelana krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas ze wszystkich grzechów.

8Jeśli twierdzimy, że nie popełniliśmy grzechu, oszukujemy samych siebie i rozmijamy się z prawdą. 9Jeśli jednak wyznajemy swoje grzechy Bogu, On przebacza je nam i oczyszcza z wszelkich przewinień. Jest bowiem wierny i prawy. 10Twierdząc, że nie popełniliśmy grzechu, robimy z Niego kłamcę i nie trzymamy się Jego słowa.