Nádej pre kazdého

Prvý Jánov List 1

1 Prinášame vám a dosvedčujeme zvesť o tom, čo bolo od počiatku: o Ježišovi, ktorý je živým Slovom -- viditeľným prejavom Otcovho večného života.

Počuli sme ho, videli sme ho, sledovali sme ho, dotýkali sme sa ho.

Podávame vám o tom správu, aby ste mali spolu s nami účasť na spoločenstve, ktoré máme s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom,

aby sa tým naša radosť vzájomne znásobila.

Máme žiť v Božom svetle

Odovzdávame vám posolstvo, ktoré sme prijali od Krista. Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

Ak tvrdíme, že žijeme v spojení s Bohom, a pritom chodíme v tme, klameme a náš život je nepravdivý.

Ale ak stále žijeme vo svetle Božej prítomnosti, krv Ježiša Krista, jeho Syna, nás očisťuje od každého hriechu a nič nenarúša náš vzájomný vzťah.

Ale ak tvrdíme, že nehrešíme, klameme sami seba a nechceme si pripustiť pravdu.

Ak však vyznávame svoje hriechy, smieme sa spoľahnúť na Božie sľuby, že nás očisťuje od každej nečistoty a odpustí nám každé zlyhanie.

10 Ale ak hovoríme, že nič zlé nerobíme, obviňujeme Boha z klamstva a vôbec ho nechápeme.

La Bibbia della Gioia

1 Giovanni 1

Dio è luce

1Cristo esisteva fin dal principio. E noi lʼabbiamo udito e visto con i nostri occhi, lʼabbiamo contemplato, e le nostre mani lʼhanno toccato. Egli è la parola di Dio che dà la vita. Egli, che è la vita, si è mostrato a noi e noi vi garantiamo dʼaverlo visto, e ve lo annunciamo; parlo di Cristo, che è vita eterna. Egli era con il Padre, ma poi ci fu fatto conoscere. E ciò che abbiamo visto e udito lo annunciamo anche a voi, perché voi pure siate uniti a noi spiritualmente, come noi lo siamo col Padre e col Figlio suo, Gesù Cristo. Vi scriviamo queste cose, perché la nostra gioia sia completa.

Questo è il messaggio che Dio ci ha dato da annunciarvi: Dio è luce e in lui non ci sono tenebre di sorta. Perciò, se diciamo di essere uniti a lui, ma poi continuiamo a vivere nel buio spirituale e nel peccato, siamo dei bugiardi e non viviamo nella verità. Se, invece, come Gesù Cristo, viviamo nella luce della presenza di Dio, abbiamo una comunione reciproca fra noi cristiani e il sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da tutti i peccati.

Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e ci rifiutiamo di accettare la verità. Ma se confessiamo a Dio i nostri peccati, egli è così fedele e giusto che ci perdonerà e ci purificherà da ogni colpa. 10 Se diciamo di non aver peccato, mentiamo e diamo del bugiardo al Signore, e la sua Parola non è in noi.