Nádej pre kazdého

List Rimanom 5

Pokoj s Bohom

1 A tak teraz, keď sme získali ospravedlnenie v Božích očiach vierou v jeho zasľúbenie, nič nestojí medzi Bohom a nami. Získali sme pokoj.

A za to vďačíme jedine Ježišovi Kristovi, ktorý nám to výsadné postavenie vydobyl. S radosťou ďakujeme Bohu za nádej, že raz budeme mať podiel na jeho sláve.

Ale ďakujeme mu nielen za túto nádej, ale aj za utrpenie, ktoré musíme pre vieru znášať.

Lebo v utrpení rastie naša vytrvalosť a vytrvalosť prehlbuje a upevňuje našu vieru, ktorá zasa vedie k nádeji.

A táto nádej nás nikdy nesklame, lebo Boh nám dal svojho Ducha a ten v nás prebúdza lásku.

Pamätajme, že Kristus za nás zomrel už vtedy, keď sme ešte žili v hriechu.

Aj za najušľachtilejšieho človeka len málokto by bol ochotný obetovať život.

Ale nám Boh dokázal svoju lásku práve tým, že poslal Krista, aby zomrel za nás, keď sme ešte boli hriešnikmi.

Tým skôr môžeme rátať s jeho milosťou teraz, keď sme Kristovou obeťou zbavení svojich vín!

10 Ak nás Kristova smrť zmierila s Bohom už vtedy, keď nás delilo nepriateľstvo, tým skôr nás Kristov život zachráni pred Božím hnevom teraz, keď sme už zmierení.

11 Bohom sa teda môžeme chváliť vďaka Ježišovi Kristovi, ktorý nás s ním zmieril.

Porovnanie Adama s Kristom

12 Cez jedného človeka, cez Adama, vstúpil na svet hriech aj dôsledok hriechu -- smrť. A pretože všetci podľahli hriechu, takisto všetci podliehajú smrti.

13 Už pred vydaním zákona ľudia neposlúchali Boha, ale nemohli byť odsúdení podľa zákona, lebo ešte nebol vydaný.

14 Výsledkom ich neposlušnosti bola však takisto smrť, i keď nešlo o to isté previnenie ako Adamovo.

Aký protiklad je medzi Adamom a Kristom, ktorý ešte len mal prísť!

15 A aký rozdiel je medzi ľudským hriechom a Božím odpustením!

Veď tento jediný človek, Adam, priniesol smrť mnohým pre svoj hriech. No jediný človek, Ježiš Kristus, priniesol odpustenie mnohým pre Božiu milosť.

16 Jediný Adamov hriech priniesol mnohým trest smrti, kým Kristus z milosti odníma mnoho hriechov a namiesto nich nám ponúka slávny život.

17 A ako pre hriech jediného človeka, Adama, ovládla smrť celý svet, tak prostredníctvom Ježiša Krista budú vládnuť tí, ktorým on jediný vydobyl milosť a odpustenie.

18 Áno, tak ako Adamov hriech priniesol trest pre všetkých, tak Kristova spravodlivosť zmierila ľudí s Bohom a dovoľuje im žiť.

19 Mnohí sa stali hriešnikmi preto, že Adam neposlúchol Boha, a naopak, Kristova poslušnosť mnohým priniesla ospravedlnenie.

20 Boh dal ľuďom svoje zákony, aby si uvedomili, ako veľmi sa proti nim prehrešujú. Ale čím väčšmi si uvedomujú svoju hriešnosť, tým jasnejšie vidia prekvapujúcu Božiu milosť a ochotu odpustiť.

21 Predtým všetkých ľudí ovládal hriech, ktorý ich hnal do smrti, ale teraz vládne Božia milosť a prináša večný život prostredníctvom Krista, nášho Pána.

Słowo Życia

List św. Pawła do Rzymian 5

Pokój i radość

1Teraz więc, gdy dzięki wierze zostaliśmy uniewinnieni przez Boga, żyjemy z Nim w pokoju. Stało się to możliwe dzięki naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi. Tylko dzięki Niemu—przez wiarę—dostąpiliśmy Bożej łaski! Ona postawiła nas na nogi i daje radość z oczekiwania na Bożą chwałę. Ale to nie wszystko! Jesteśmy również dumni ze spotykających nas trudności. Wiemy bowiem, że uczą nas one wytrwałości, która owocuje wypróbowanym charakterem. On z kolei utrwala naszą nadzieję. A nadzieja ta jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty—zesłany nam przez Boga—wlał w nasze serca.

Jako grzesznicy nie mieliśmy przed Bogiem żadnych szans, jednak Chrystus w wyznaczonym przez Boga czasie umarł za nas. Nam trudno byłoby oddać życie nawet za kogoś szlachetnego. Być może chętniej oddalibyśmy je za kogoś bardzo dobrego. Ale Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami! Jeśli więc dzięki Jego przelanej krwi zostaliśmy uniewinnieni, to tym bardziej ocali nas ona przed gniewem Boga. 10 Skoro jako wrogowie Boga zostaliśmy z Nim pojednani przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będziemy uratowani dzięki Jego życiu! 11 Ale to nie wszystko! Możemy teraz być dumni z naszego Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.

Śmierć w Adamie, życie w Chrystusie

12 Z powodu jednego tylko człowieka, Adama, grzech wdarł się na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. 13 Grzech był obecny jeszcze przed ustanowieniem Prawa Mojżesza, ale tam, gdzie nie ma Prawa, nie można stwierdzić grzechu.

14 Śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi—od Adama do Mojżesza—nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, będący pod pewnym względem zapowiedzią Chrystusa. 15 Istnieje jednak ogromna różnica pomiędzy grzechem a Bożym darem. Z powodu grzechu jednego człowieka wszyscy ludzie dostali się pod panowanie śmierci. Tym bardziej więc łaska Boga i jej dar przyniosą wspaniały owoc w życiu wszystkich ludzi, a stanie się to dzięki jednemu Człowiekowi—Jezusowi Chrystusowi. 16 Jeden grzech Adama sprowadził karę śmierci na mnóstwo ludzi, natomiast Chrystus usuwa grzechy i daje nam wieczne życie. 17 Z powodu grzechu jednego człowieka śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi. Tym bardziej więc ci, którzy przyjmują Boże przebaczenie i uniewinnienie, staną się królami życia dzięki jednemu tylko Człowiekowi—Jezusowi Chrystusowi.

18 Grzech jednego ściągnął na wszystkich potępienie. Dlatego prawość Jednego przynosi wszystkim uniewinnienie. 19 Przez nieposłuszeństwo jednego mnóstwo ludzi stało się grzesznikami. Dzięki posłuszeństwu Jednego mnóstwo zostanie uniewinnionych.

20 Natomiast Prawo Mojżesza zostało ustanowione po to, aby uwidocznić grzech. Tam zaś, gdzie się uwidocznił grzech, jeszcze bardziej objawiła się Boża łaska. 21 Grzech zapanował nad wszystkimi ludźmi, niosąc śmierć. Natomiast Boża łaska przyniosła ludziom uniewinnienie i życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.