Nádej pre kazdého

List Rimanom 3

Pred Bohom nik nie je bez hriechu

1 Je teda nejaká prednosť byť Židom? Dal im Boh nejaké výsady? A má nejaký zmysel rituálne obrezávanie?

Áno, v mnohom ohľade má. Židom ako prvým zveril Boh svoje slová.

A čo keď im niektorí neuverili -- môžete namietnuť. No myslíte si, že Boh len pre ich nedôveru nedodrží svoje slovo?

Určite nie! Práve na tom ukáže, aký je verný aj vtedy, keď mu človek neverí. Tak je to aj v Písme: Každý uzná, že statočne plníš to, čo si sľúbil, a tak víťazne vyjdeš z každého obvinenia."

Ale niekto môže namietnuť: Ak na pozadí našej vierolomnosti vynikne Božia spravodlivosť, čo na to povieme? Nie je Boh, po ľudsky povedané, nespravodlivý, keď nás stíha svojím hnevom?"

Určite nie! Aký zmysel by potom mal Boží súd?

To by sme mohli priamo nabádať k zlu, aby sa dobro vedľa neho ešte väčšmi zaskvelo.

Niektorí ľudia to naozaj tak robia, ale my nie, aj keď nás z toho obviňujú. Takí hriešnici budú plným právom odsúdení.

Napísal som vám už, že židovský národ má určité prednosti. Ale to neznamená, že Židia sú pred Bohom lepší ako ostatní.

10 O všetkých ľuďoch je napísané v žalme:

11 Na svete niet spravodlivého, niet ani jedného.

Niet rozumného, kto by Boha hľadal.

12 Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti.

Niet nikoho, kto by dobro konal, niet ani jedného.

13 Z hrdla im páchne ako z otvoreného hrobu,

jazykom svojím rozširujú lesť,

14 ústa majú plné hadieho jedu,

uštipnú, rozsievajú zlobu.

15 Ich nohy sa náhlia preliať krv,

16 kde sa len pohnú,

zanechajú spúšť a biedu.

17 Pokoj pred nimi uteká,

18 bázeň Božia spred očí uniká.

19 Vieme však, že ustanovenia zákona sú záväzné pre všetkých, ktorým boli určené. Každý musí uznať, že je vinný pred Bohom,

20 lebo čo ako by sa usiloval dodržiavať zákon, nezíska si tým ospravedlnenie v Božích očiach. Zákon našu vinu iba bližšie určuje a usvedčuje nás z nej.

Ospravedlnenie pred Bohom môžeme získať len vierou

21 Ale teraz nám Boh ukázal inú cestu, ako získať večný život -- nie tak, že budeme dobrí" a pokúsime sa zachovávať Boží zákon. Už Mojžiš a proroci o nej hovorili, ale až Kristom ju Boh otvoril.

22 Boh nám hovorí, že každý môže byť zbavený viny, ak verí v Krista. Len táto spravodlivosť uňho platí.

23 V jednom sú si všetci ľudia rovní: sú hriešnikmi, ktorí pre svoje viny stratili podiel na Božej sláve.

24 Ale teraz nám Boh vo svojej dobrote daruje to, čo si nik z nás nezaslúžil: vyhlásil nás za nevinných, lebo nás Ježiš vykúpil.

25 Boh poslal svojho Syna, aby sa svojou vlastnou smrťou stal obeťou zmierenia pre tých, ktorí veria. Až doposiaľ Boh trest za naše viny s nekonečnou zhovievavosťou odkladal, teraz ich vložil na Ježiša Krista, ktorý za ne zomrel, a tak dokázal svoju spravodlivosť.

26 Aj dnes ospravedlňuje tých, ktorí v neho veria, a pritom nič nezľavuje zo svojej spravodlivosti.

27 Čím sa teda môžeme pred Bohom chváliť? Ničím! Skutkami? Tie nás nespasia. Zachrániť nás môže iba viera!

28 A tak je isté, že nás v Božích očiach ospravedlňuje viera, a nie dobré skutky, ktoré konáme.

29 Zachraňuje Pán Boh takto iba Židov? Nie je azda Bohom všetkých ľudí? Určite je.

30 Boh je iba jeden a bez rozdielu ospravedlňuje všetkých, ktorí vierou prijmú Krista.

31 Ale nevyhlasujeme zákon za neplatný, ak staviame vieru tak vysoko? Vonkoncom nie! Naopak, platnosť zákona sa tým iba potvrdzuje.

New Living Translation

Romans 3

God Remains Faithful

1Then what’s the advantage of being a Jew? Is there any value in the ceremony of circumcision? Yes, there are great benefits! First of all, the Jews were entrusted with the whole revelation of God.[a]

True, some of them were unfaithful; but just because they were unfaithful, does that mean God will be unfaithful? Of course not! Even if everyone else is a liar, God is true. As the Scriptures say about him,

“You will be proved right in what you say,
    and you will win your case in court.”[b]

“But,” some might say, “our sinfulness serves a good purpose, for it helps people see how righteous God is. Isn’t it unfair, then, for him to punish us?” (This is merely a human point of view.) Of course not! If God were not entirely fair, how would he be qualified to judge the world? “But,” someone might still argue, “how can God condemn me as a sinner if my dishonesty highlights his truthfulness and brings him more glory?” And some people even slander us by claiming that we say, “The more we sin, the better it is!” Those who say such things deserve to be condemned.

All People Are Sinners

Well then, should we conclude that we Jews are better than others? No, not at all, for we have already shown that all people, whether Jews or Gentiles,[c] are under the power of sin. 10 As the Scriptures say,

“No one is righteous—
    not even one.
11 No one is truly wise;
    no one is seeking God.
12 All have turned away;
    all have become useless.
No one does good,
    not a single one.”[d]
13 “Their talk is foul, like the stench from an open grave.
    Their tongues are filled with lies.”
“Snake venom drips from their lips.”[e]
14     “Their mouths are full of cursing and bitterness.”[f]
15 “They rush to commit murder.
16     Destruction and misery always follow them.
17 They don’t know where to find peace.”[g]
18     “They have no fear of God at all.”[h]

19 Obviously, the law applies to those to whom it was given, for its purpose is to keep people from having excuses, and to show that the entire world is guilty before God. 20 For no one can ever be made right with God by doing what the law commands. The law simply shows us how sinful we are.

Christ Took Our Punishment

21 But now God has shown us a way to be made right with him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses[i] and the prophets long ago. 22 We are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are.

23 For everyone has sinned; we all fall short of God’s glorious standard. 24 Yet God, in his grace, freely makes us right in his sight. He did this through Christ Jesus when he freed us from the penalty for our sins. 25 For God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed his life, shedding his blood. This sacrifice shows that God was being fair when he held back and did not punish those who sinned in times past, 26 for he was looking ahead and including them in what he would do in this present time. God did this to demonstrate his righteousness, for he himself is fair and just, and he makes sinners right in his sight when they believe in Jesus.

27 Can we boast, then, that we have done anything to be accepted by God? No, because our acquittal is not based on obeying the law. It is based on faith. 28 So we are made right with God through faith and not by obeying the law.

29 After all, is God the God of the Jews only? Isn’t he also the God of the Gentiles? Of course he is. 30 There is only one God, and he makes people right with himself only by faith, whether they are Jews or Gentiles.[j] 31 Well then, if we emphasize faith, does this mean that we can forget about the law? Of course not! In fact, only when we have faith do we truly fulfill the law.

Notas al pie

  1. 3:2 Greek the oracles of God.
  2. 3:4 Ps 51:4 (Greek version).
  3. 3:9 Greek or Greeks.
  4. 3:10-12 Pss 14:1-3; 53:1-3 (Greek version).
  5. 3:13 Pss 5:9 (Greek version); 140:3.
  6. 3:14 Ps 10:7 (Greek version).
  7. 3:15-17 Isa 59:7-8.
  8. 3:18 Ps 36:1.
  9. 3:21 Greek in the law.
  10. 3:30 Greek whether they are circumcised or uncircumcised.