Nádej pre kazdého

List Rimanom 1

Vstupný pozdrav

1 Milí priatelia! Ja, Pavol, služobník Ježiša Krista, píšem všetkým kresťanom v Ríme. Ježiš Kristus si ma povolal za svojho apoštola a poveril ma, aby som šíril Božiu radostnú správu.

V Svätom Písme ju Boh predpovedal už dávno ústami svojich prorokov.

Je to správa o jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Narodil sa ako človek a je potomok kráľa Dávida,

ale zároveň je aj Božím Synom, obdareným Svätým Duchom a mocou, čo dokazuje jeho vzkriesenie.

A práve od neho som získal výsadu a poverenie nabádať v jeho mene ľudí všetkých národov, aby v neho uverili a poslúchali ho.

Aj vy k nim patríte, lebo aj vás si Ježiš Kristus povolal.

A tak všetkým v Ríme, ktorých si Boh zamiloval a ktorých si povolal ako svoj svätý ľud, želám milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Pavol túži uvidieť bratov v Ríme

Predovšetkým ďakujem Bohu v mene Ježiša Krista za to, že o vašej viere sa hovorí po celom svete.

A sám Boh, ktorému z celej duše slúžim a šírim radostnú zvesť o jeho Synovi, vie, ako často na vás myslievam a neprestajne ho prosím,

10 aby mi dožičil navštíviť vás, ak to bude jeho vôľa.

11 Lebo túžim vás uvidieť osobne a upevniť vašu vieru tým, čo mne Svätý Duch daroval.

12 Zároveň túžim po tom, aby sme sa navzájom povzbudili vierou vašou i mojou.

13 Rád by som vám, milí bratia, povedal, že som už neraz pomýšľal prísť k vám, aby som aj u vás ako u iných národov mohol získať ľudí pre Krista, ale zakaždým mi v tom niečo zabránilo.

14 Cítim sa totiž dlžníkom národom vyspelým aj primitívnym, vzdelaným aj nevzdelaným

15 a z toho pramení moja túžba šíriť radostné posolstvo aj u vás v Ríme.

16 Nehanbím sa rozhlasovať túto radostnú zvesť všade, lebo je v nej moc Božia zachrániť každého, kto verí. Platí to predovšetkým pre Židov, ale teraz ju majú počuť aj ostatní ľudia.

17 V nej sa prejavuje Božia spravodlivosť, ktorá sa prijíma vierou a k viere vedie. Veď už prorok Habakuk napísal: Kto Bohu dôveruje, obstojí pred ním a bude žiť."

Boží súd postihne všetkých, ktorí žijú bez neho

18 Ale Boží hnev zasiahne všetkých, ktorí vedú hriešny a nespravodlivý život, a tým potláčajú pravdu.

19 Veď všetko, čo môže človek v Bohu poznať, zjavil Boh aj im.

20 Jeho večnú moc aj božstvo, ktoré sú neviditeľné, môžu vidieť v stvorenej prírode. Preto sa nikto nebude môcť vyhovárať, že o Bohu nevedel.

21 Hoci ľudia oddávna poznali Boha, neuctievali ho ani mu neboli vďační, začali zmýšľať o Bohu prevrátene a to zatemnilo ich myseľ aj nerozumné srdce.

22 Myslia si o sebe, že sú múdri, ale upadli do bláznovstva.

23 Namiesto aby uctievali slávneho a večného Boha, vytvorili si modly z dreva alebo kameňa v podobe smrteľného človeka, alebo aj vtákov, štvornožcov a plazov.

24 Preto ich Boh nechal napospas nečistým vášňam ich srdca, takže zneuctievajú vlastné telá vášňami.

25 Vymenili Božiu pravdu za lož, klaňajú sa a slúžia veciam, ktoré Boh stvoril, namiesto Stvoriteľovi. Jemu jedinému patrí česť a sláva naveky!

26 Preto ich Boh ponechal samých na seba a dovolil, aby upadli do hanebných náruživostí. Ich ženy zamenili prirodzený styk za neprirodzený.

27 Aj muži namiesto prirodzeného pohlavného styku so ženami zahoreli túžbou po sebe, navzájom sa oddávajú hanebnostiam, a tak na vlastnom tele znášajú trest za svoju zvrátenosť.

28 Keďže si nevážili Boha ani ho netúžili poznať, vydal ich Boh napospas ich zvrátenej mysli a nechal ich robiť všetko, čo sa nepatrí.

29 Ich život je plný skazenosti, smilstva, podlosti, chamtivosti a nevraživosti. Podliehajú závisti, ktorá vedie k vraždám, sú samý svár, intrigánstvo a zlomyseľnosť.

30 Ohovárajú a osočujú sa navzájom, nenávidia Boha, sú nafúkaní, spupní, pri dosahovaní svojho cieľa sa nezastavia pred ničím, nectia si rodičov.

31 Sú nerozumní, s nikým sa neznesú, nepoznajú lásku ani zľutovanie.

32 Vedia, že si podľa Božieho rozhodnutia za svoje správanie zaslúžia smrť, a predsa nielenže sami tak konajú, ale ešte nabádajú iných, aby konali podobne.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Рим 1

Приветствие

1От Паула, раба Исы Масиха[a], призванного быть Его посланником и избранного для возвещения Радостной Вести Аллаха, которая была заранее обещана Аллахом через Его пророков в Священном Писании. 3-4 Эта Весть – о Его (вечном) Сыне[b], нашем Повелителе Исе Масихе. Он по Своему человеческому происхождению был потомком царя Давуда, а Святым Духом,[c] через воскресение из мёртвых, был объявлен полноправным Сыном Всевышнего (то есть Царём).[d] Через Него я[e] получил благодать и стал Его посланником, чтобы ради Его имени покорить вере людей из всех народов, в том числе и вас, призванных быть последователями Исы Масиха.

Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Аллах полюбил и призвал быть Его святым народом.

Благодать и мир вам[f] от Аллаха, нашего Небесного Отца, и от Повелителя Исы Масиха!

Желание Паула посетить Рим

Прежде всего я через Ису Масиха благодарю моего Бога за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру. Пусть Аллах, Которому я от всего сердца служу, возвещая Радостную Весть о Его (вечном) Сыне, будет мне свидетелем в том, что я постоянно вспоминаю о вас 10 и всегда прошу в своих молитвах, чтобы, если на то будет воля Аллаха,[g] я смог бы, наконец, посетить вас. 11 Я очень хочу увидеть вас и поделиться с вами духовным благословением, чтобы укрепить вас, 12 то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей верой, вашей и моей. 13 Я хочу, чтобы вы знали, братья, что я уже много раз собирался прийти к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я хотел увидеть плод своего служения среди вас, как видел среди других народов. 14 Я должник и перед цивилизованными людьми, и перед дикими, перед образованными и перед невеждами. 15 Поэтому я так жажду возвещать Радостную Весть и вам, живущим в Риме.

Радостная Весть о праведности от Аллаха

16 Я не стыжусь Радостной Вести, ведь она сила Аллаха для спасения[h] каждого, кто верит, – прежде всего иудея, а потом и язычника. 17 В Радостной Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Аллахом верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив будет»[i].

Гнев Аллаха

18 С небес открывается гнев Аллаха на всякое нечестие и неправедность людей, которые истину попирают злом. 19 Им известно то, что можно знать об Аллахе, потому что Аллах явил им это. 20 От создания мира невидимые свойства Аллаха – Его вечная сила и Божественная природа – вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил. И значит, неверующим нет извинения, 21 потому что хотя они и знали об Аллахе, тем не менее, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но предались бесполезным размышлениям, и их неразумные сердца погрузились во мрак. 22 Притязая на мудрость, они стали глупыми 23 и заменили славу нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, четвероногих животных и пресмыкающихся.

24 Поэтому Аллах отдал их на произвол низменных желаний их сердец, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. 25 Эти люди заменили истину Аллаха на ложь и поклонялись и служили созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, аминь.

26 Итак, Аллах оставил их на произвол их постыдных страстей, и в результате их женщины заменили естественные половые сношения с мужчинами на противоестественные: друг с другом; 27 так же и мужчины вместо естественных половых сношений с женщинами стали разжигаться страстью друг к другу; мужчины с мужчинами делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное наказание за своё извращение.

28 А поскольку они посчитали ненужным познавать Аллаха, то Аллах оставил их на произвол их испорченных умов, допустив делать то, чего делать не должно. 29 Они полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности; полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. 30 Они клеветники, они ненавидят Аллаха, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на зло, непокорны родителям; 31 нет в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. 32 Отношение Аллаха им известно – все, кто живёт такой жизнью, достойны смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и одобряют других, поступающих так же.

Notas al pie

  1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Аллахом ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
  2. 1:3-4 То, что Иса назван Сыном Всевышнего, не означает, что у Аллаха есть сын, который был зачат обычным путём. В древности у иудеев титул «сын Всевышнего» применялся к царям Исраила (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 2:6-7), но также указывал на ожидаемого Масиха, Спасителя и праведного Царя от Аллаха, т. е. Ису (см. Ин. 1:49; 11:27; 20:31). В Инджиле через этот термин постепенно раскрывается идея вечных взаимоотношений Всевышнего и Масиха, указывающая на сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
  3. 1:3-4 Или: «…царя Давуда, а согласно Своей святой природе».
  4. 1:3-4 Ср. Заб. 2:6-7; Деян. 13:32-33.
  5. 1:5 Букв.: «мы». Большинство толкователей считают, что под «мы» Паул подразумевает только самого себя. Также в 3:8, 9.
  6. 1:7 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
  7. 1:10 Если на то будет воля Аллаха – это выражение широко распространено среди восточных народов, например: «Иншалла» (араб.), «Құдай қаласа» (каз.), «Худо хоҳласа» (узб.), «Худа халиса» (уйг.), «Рәбб истәјәрсә» (азерб.) и др.
  8. 1:16 Спасение   – от пламени ада (см. Иуда 1:23), от гнева Аллаха и Его судов (см. 5:9), от суетной жизни (см. 1 Пет. 1:18), от греха (см. Мат. 1:21) и от Иблиса (см. 2 Тим. 2:26).
  9. 1:17 Авв. 2:4.