Nádej pre kazdého

List Kolosanom 1

1 Milí bratia,

pozdravujem vás v mene Ježiša Krista, ktorého z Božej vôle zvestujem.

Spolu s Timotejom želáme vám, verným kresťanom v Kolosách, milosť a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

Kedykoľvek na vás spolu s Timotejom myslíme vo svojich modlitbách, zakaždým ďakujeme Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista.

Počuli sme o vašej pevnej viere aj o vašej láske k všetkým bratom.

Právom sa tešíte na nebeskú odmenu od tej chvíle, ako ste o nej prvý raz počuli.

To radostné posolstvo sa šíri po celom svete a všade mení životy ľudí takisto ako u vás, keď ste ho po prvý raz počuli a poznali Božiu milosť v pravde.

Túto radostnú zvesť vám priniesol Epafras, náš milovaný spolupracovník. Vieme, že bol vaším verným a dobrým učiteľom.

Od neho sme sa dozvedeli, ako vo vás Boží Duch prebúdza pravú kresťanskú lásku.

Od tých čias sa za vás neprestávame modliť, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle a aby vás Boh vyzbrojil všestrannou duchovnou múdrosťou.

10 Tak bude váš život plný ušľachtilých činov, budete robiť Bohu česť a budete ho poznávať čoraz hlbšie.

11 Prosíme ho, aby vás naplnil svojou mocou a silou prekonávať všetky skúšky

12 a aby vás ani v nich neopustila radostná vďačnosť, že smiete mať podiel na dedičstve tých, ktorí žijú v kráľovstve svetla.

13 Veď on nás vytrhol z tmavej ríše satanovej a uviedol do kráľovstva svojho milovaného Syna,

14 ktorý svojou krvou zaplatil za našu slobodu a odpustil nám všetky viny.

Chválospev Kristovi

15 Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril.

16 Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho.

17 V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie.

18 On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou.

19 Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho Synovi.

20 Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv, a tým nám získal pokoj s Bohom.

21 Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi.

22 Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistí a bezúhonní.

23 Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete.

Boh zjavuje svoje tajomstvo

Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám.24 Teraz síce za to trpím vo väzení, ale radujem sa z toho, lebo môžem mať takto podiel na utrpení, ktoré Kristus podstúpil za svoje telo, za cirkev.

25 Lebo ja som jej služobníkom. Boh ma poveril, aby som vám oznámil jeho slovo vo všetkej plnosti

26 a zvestoval vám tajomstvo, ktoré bolo od vekov skryté pred ľuďmi, ale teraz toto tajomstvo zjavil Boh tým,

27 ktorí ho milujú a preňho žijú. A toto slávne tajomstvo platí aj pre vás a znie: Kristus je vo vás, v ňom máte nádej na Božiu slávu.

28 Tohto Krista aj vám zvestujeme. So všetkou duchovnou múdrosťou, ktorou nás Boh obdaril, napomíname ľudí a vzdelávame ich vo viere, aby každý v spojení s Kristom mohol dospieť k dokonalosti.

29 O to sa usilujem a bojujem. Silu k tomu mi dáva Kristus, ktorý vo mne pôsobí.

Slovo na cestu

Koloským 1:1-29

Pavlova prosba za věřící v Kolosech

1-2Milí bratři, zdravím vás ve jménu Ježíše Krista, kterému z Boží vůle sloužím. Spolu s Timotejem vám, věrným křesťanům v Kolosech, přejeme milost a pokoj od Boha, našeho Otce.

Víra, láska a naděje – vlastnictví skutečných křesťanů

3Kdykoliv na vás myslíme ve svých modlitbách, vždycky děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista. 4Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. 5S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. 6Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

7S tím vším vás seznámil náš milý spolupracovník Epafras, který nás v této službě pro Krista věrně zastupoval. 8Od něho také víme, jak ve vás Boží Duch probouzí pravou křesťanskou lásku. 9Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. 10Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. 11Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek. 12Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. 13Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. 14Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Jedinečné svědectví o jedinečném Kristu

15Kristus je obrazem neviditelného Boha.

Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno.

16Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše,

říše pozemská i nadpozemská,

svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi.

17V něm má všechno svůj začátek i své trvání.

18On je hlava těla, totiž své církve.

On je počátek nového života,

protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí.

19V něm je od věčnosti plnost všeho božství,

20takže svou obětí na kříži všemu stvoření

– hříchem od Boha odcizenému –

otevřel cestu k dokonalému smíření.

21I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. 22Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. 23Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Boží tajemství je zjeveno a hlásáno

24Já nyní sice trpím ve vězení, protože jsem vám zvěstoval radostné poselství o Kristu, ale z toho se jenom raduji, neboť se tím podílím na utrpení, které církev musí pro Krista ještě podstoupit. 25Bůh mne povolal, abych se stal služebníkem církve a vyřídil vám jeho poselství. 26A tak tajemství, které bylo od počátku lidem skryto, nyní odhalil těm, kteří ho milují a pro něho žijí. 27A to tajemství zní: Kristus žije ve vás; jeho sláva bude i vaší slávou.

28Tohoto Krista hlásáme všude a všem. Poučujeme a napomínáme, jak nejlépe umíme, aby každý ve spojení s ním dosáhl dokonalosti. 29O to usiluji a zápasím; sílu mi dává Kristus, který ve mně přebývá.