Nádej pre kazdého

List Galaťanom 1

Pozdrav

1 Moji milí bratia v Galácii,

prijmite odo mňa i od všetkých, ktorí sú tu so mnou, pozdrav so želaním Božieho pokoja a milosti.

2-3 Píšem vám ako apoštol, ktorého do tejto služby povolal nie človek alebo nejaká organizácia, ale sám Ježiš Kristus a Boh Otec, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.

On sa za nás obetoval podľa Božej vôle, a tak nás vytrhol z tohto zlého sveta.

Jeho chceme chváliť a oslavovať naveky.

Jediná cesta k Bohu

Veľmi sa čudujem, bratia, ako rýchlo ste sa dali zviesť falošným evanjeliom.

Pamätajte, že niet inej cesty, ako je tá, ktorú vám ukázal Kristus. Nedajte sa mýliť tými, čo sa usilujú jeho učenie prekrúcať.

8-9 Stihne ich prísny Boží trest, nech by to bol ktokoľvek, hoci aj anjel z neba.

10 Ozaj si myslíte, že sa usilujem, aby som si získal vašu priazeň? Len Bohu sa chcem ľúbiť, inak by som nebol služobníkom Kristovým.

11 Ubezpečujem vás, bratia, že to, čo som vám zvestoval, nie je ľudský výmysel.

12 Sám Ježiš Kristus sa mi zjavil a poveril ma týmto posolstvom.

Povolanie apoštola Pavla

13 Vy predsa viete, ako som sa správal ešte ako Žid, ako som prenasledoval kresťanov a usiloval sa ich vyhubiť.

14 Nebolo v tom čase horlivejšieho a pravovernejšieho Žida ako ja.

15 Ale Boh si ma dávno pred mojím narodením vo svojej nepochopiteľnej milosti vyvolil,

16 aby mi zjavil pravdu o svojom Synovi, a prikázal mi, aby som niesol toto posolstvo do celého sveta, aj pohanom. Vtedy som sa neradil s ľuďmi,

17 ba ani za apoštolmi do Jeruzalema som nešiel. Odišiel som do Arábie, potom som sa zase vrátil do Damasku.

18 Až po troch rokoch som sa vypravil do Jeruzalema, aby som sa osobne zoznámil s Petrom. Pobudol som u neho dva týždne,

19 ale okrem Jakuba, Ježišovho brata, som sa s inými apoštolmi nestretol.

20 Tak to skutočne bolo. Boh mi je svedkom, že neklamem.

21 Potom som putoval do Sýrie a Cilície,

22 ale v Judsku ma kresťania ešte stále osobne nepoznali.

23 Vedeli iba, že niekdajší nepriateľ a prenasledovateľ kresťanov teraz zvestuje to, proti čomu kedysi tak kruto vystupoval.

24 A chválili za to Boha.

La Bibbia della Gioia

Galati 1

1Questa lettera è scritta dallʼapostolo Paolo e da tutti gli altri cristiani che sono con lui, ed è indirizzata alle chiese della Galazia.

Non sono apostolo, perché mi abbia incaricato qualcuno di questa terra, e nemmeno per autorità umana. Ma questo incarico mi è stato dato da Gesù Cristo stesso e da Dio Padre, che lo ha resuscitato dai morti. Dio Padre e il Signore nostro, Gesù Cristo, vi diano pace e grazia. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, proprio come aveva programmato Dio, nostro Padre, e ci ha strappati da questo mondo corrotto in cui viviamo. Sia gloria a Dio per sempre. Amen.

Mi meraviglio di voi! Dio vi ha chiamato a ricevere la grazia, la vita eterna che vi dà per mezzo di Cristo, e voi così presto vi allontanate da lui per seguire unʼaltra «via per il cielo», che però non porta affatto in cielo! Infatti, non cʼè altra via allʼinfuori di quella che vi ho indicato; esistono invece certi individui che vi confondono le idee e cercano di cambiare la verità del messaggio di salvezza di Cristo.

Che Dio maledica chiunque, me compreso, predichi un modo per essere salvati diverso da quello di cui vi ho parlato; anche se fosse un angelo sceso dal cielo a predicarvi un Vangelo diverso, sia maledetto per sempre! Sì, lʼho detto e Io ripeto: chiunque predica un vangelo diverso da quello che avete accettato sia maledetto da Dio!

10 Vedete bene che in questo momento non cerco di entrare nelle vostre grazie, usando la gentilezza e la adulazione; il mio scopo, invece, è soltanto quello di piacere a Dio. Se ancora cercassi di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo.

11 Cari fratelli, in tutta serietà, vi dichiaro che la via per il cielo che io annuncio non si basa su qualche semplice convinzione o utopia umana, 12 perché il mio messaggio non lʼho ricevuto, né imparato da altri uomini: è Gesù Cristo stesso che me lʼha rivelato!

13 Voi ben sapete come agivo tempo fa, quando seguivo la religione ebraica: perseguitavo senza pietà i cristiani, decimandoli e facendo del mio meglio per eliminarli tutti. 14 In tutto il paese, fra i connazionali della mia età, ero uno dei più religiosi, addirittura un fanatico, quando si trattava di seguire le antiche tradizioni della mia religione. 15 Ma fu allora che accadde qualcosa! Ancor prima che io nascessi, Dio mi aveva destinato a questo incarico, perciò mi chiamò, per mezzo della sua grazia, 16 per farmi conoscere suo Figlio, perché potessi parlare di lui fra i pagani.

Quando mi capitò tutto questo, non lo dissi a nessuno; 17 non andai neppure a Gerusalemme a parlare con quelli che erano stati apostoli prima di me. No, me ne andai subito nei deserti dellʼArabia e poi tornai di nuovo a Damasco. 18 Fu soltanto tre anni dopo che andai a Gerusalemme per conoscere Pietro, con cui rimasi quindici giorni. 19 Oltre a Pietro, lʼunico altro apostolo che incontrai a quel tempo fu Giacomo, il fratello del Signore. 20 Ascoltate bene ciò che vi dico, perché vi parlo davanti a Dio: questo è esattamente ciò che è accaduto, non sto dicendo bugie. 21 Dopo questa visita, mi recai in Siria e in Cilicia, 22 ma i cristiani della Giudea non sapevano ancora chi fossi realmente. 23 Tutto ciò che sapevano era quello che si diceva in giro, e cioè: «Il nostro peggior nemico adesso predica proprio quella fede che allora cercava di distruggere». 24 Così, per causa mia, glorificavano il Signore.