Nádej pre kazdého

List Filipanom 4

Ako majú kresťania žiť

1 Bratia moji milí, milujem vás a túžim po vás, ste mojou radosťou aj odmenou. Preto zostaňte Pánovi verní, moji drahí.

Evodiu a Syntychu veľmi prosím, aby sa zmierili a nehádali.

A teba, môj verný druh Syzigos, prosím, pomôž im v tom. Veď obe mi horlivo pomáhali pri šírení Kristovho posolstva spolu s Klementom a ostatnými, ktorých Pán zapísal do knihy života.

Radujte sa v Pánovi vždycky! Znovu vravím: radujte sa!

Nech všetci vidia, že ste zhovievaví a láskaví! Pamätajte na to, že Pán čoskoro príde.

O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu.

Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť.

A napokon, bratia, rád by som vám položil na srdce ešte toto: zaujímajte sa o všetko, čo je pravdivé, dobré a správne, zapodievajte sa vecami čistými, milými, chvályhodnými, pestujte cnosti a usilujte sa o dobrú povesť.

Žite tak, ako som vás učil, ako ste ma počuli a videli. A Boh, darca pokoja, bude s vami.

Vďačnosť je dar

10 Urobili ste mi, bratia, nesmiernu radosť a som za to Pánovi vďačný, že ste ma opäť zahrnuli svojou starostlivosťou. Viem, že ste na to mysleli už skôr, ibaže ste nemali príležitosť.

11 Neponosujem sa na nedostatok, naučil som sa byť spokojný s tým, čo mám.

12 Viem žiť v odriekaní aj v hojnosti, som naučený byť sýty aj trpieť hladom.

13 To všetko môžem v Kristovi, ktorý mi dáva silu.

14 Ale dobre ste urobili, že ste mi pomohli v mojich ťažkostiach.

15 Nemusím vám akiste pripomínať, že ani vtedy, keď som prvý raz odišiel z Macedónska hlásať Krista, neprispel okrem vás vo Filipách nikto na moje výdavky.

16 Veď aj do Tesaloniky ste mi dva razy poslali, čo som potreboval.

17 Nejde mi o dary, omnoho viac ma teší vedomie, ako rastie vaše konto u Boha každou takou obeťou.

18 Všetko som teda v poriadku dostal a nič mi nechýba, keď mi Epafroditos odovzdal vaše dary. Verte, že táto vaša obeť je ako príjemná vôňa, ktorá je Bohu práve taká milá ako mne.

19 A môj Boh aj vám dá pre zásluhy Krista Ježiša všetko, čo potrebujete, lebo on je Boh bohatý a slávny.

20 Jemu, nášmu Bohu a Otcovi, nech je sláva na veky!

21 Pozdravujte odo mňa všetkých kresťanov u vás. A vás zasa pozdravujú bratia, ktorí sú tu so mnou.

22 Aj ostatní tunajší kresťania, najmä tí, čo slúžia v cisárskom paláci, posielajú svoje pozdravy.

23 Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vami.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Abafiripi 4

Okuyigiriza

1Kale, baganda bange abaagalwa, era be nnumirirwa omwoyo, mmwe ssanyu lyange era mmwe ngule yange; noolwekyo abaagalwa, muyimirire mu Mukama waffe.

Ewudiya ne Sintuke mbeegayirira mukkiriziganye mu Mukama waffe. Era ggwe mukozi munnange, nkusaba oyambenga abakazi abo, kubanga baakolera wamu nange omulimu gw’okubunyisa Enjiri. Abo awamu ne Kerementi, era ne bakozi bannange abalala, amannya gaabwe gawandiikiddwa mu kitabo ky’obulamu.

Musanyukirenga mu Mukama waffe bulijjo. Nziramu okubagamba nti musanyukenga. Era mubeere n’okuzibiikiriza eri abantu bonna. Mukama waffe, ali kumpi. Temweraliikiriranga kintu na kimu, wabula mu buli kintu mu kusabanga ne mu kwegayiriranga awamu n’okwebazanga, mutegeezenga Katonda bye mwetaaga. N’emirembe gya Katonda, egisukkiridde okutegeera kwammwe ginaabakuumanga amagezi gammwe n’emitima gyammwe mu Kristo Yesu.

Eky’enkomerero, abooluganda, mulowoozenga ku buli kya mazima, na buli ekisiimibwa na buli kya butuukirivu, na buli kirongoofu, na buli kyagalibwa, na buli kyogerwako obulungi, era bwe wabangawo ekirungi oba bwe wabangawo ettendo, ebyo mubirowoozengako. Ebyo bye mwayiga, n’ebyo bye mwafuna ne muwulira, ebyo mubirowoozengako.

Okwebaza

10 Nasanyuka nnyo mu Mukama waffe, kubanga kaakano oluvannyuma lw’ebbanga muzzeemu okundowoozaako buggya, kubanga mwali munzisaako nnyo omwoyo, naye temwalina mukisa ku kiraga. 11 Soogera kino olwokubanga Ndiko kye nneetaaga, kubanga mu buli mbeera gye mbaamu nayiga okumalibwanga. 12 Mmanyi okubeera nga sirina kantu, era mmanyi okuba nga nnina buli kimu. Mu buli ngeri ne mu bintu byonna nayiga ekyama ekiri mu kukkusibwa ne mu kuba omuyala, mu kuba n’ebingi ne mu bwetaavu. 13 Nnyinza okukola byonna mu oyo ampa amaanyi.

14 Kyokka mukola bulungi okulumirirwa awamu nange mu kubonaabona kwange. 15 Mmwe, Abafiripi, mumanyi nti bwe nava e Makedoniya nga nakatandika okubuulira Enjiri, tewali Kkanisa n’emu eyampaayo akantu olw’ebyo bye yafuna okuggyako mmwe mwekka. 16 Kubanga ddala ddala bwe nnali mu Sessaloniika mwampeereza emirundi ebiri. 17 Soogera kino lwa kubanga njagala okufuna ekirabo, wabula kye njagala kwe kulaba ng’ekibala kyeyongera ku lwammwe. 18 Naye kaakano nfunye bingi okusinga bye neetaaga, kino kisinzidde mu ebyo bye mwampeereza, Epafuladito bye yandeetera. Biri ng’akaloosa akalungi ennyo aka ssaddaaka esanyusa era esiimibwa Katonda. 19 Kale ne Katonda wange alibawa buli kye mwetaaga ng’obugagga bwe obungi obuli mu Kristo Yesu bwe buli.

20 Katonda Kitaffe aweebwenga ekitiibwa emirembe n’emirembe. Amiina.

21 Munnamusize buli mutukuvu mu Kristo Yesu; era n’abooluganda abali wano nange babalamusizza.

22 Era n’abatukuvu bonna babatumidde, naye okusingira ddala abo abali mu lubiri lwa Kayisaali.

23 Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga nammwe.

Amiina.