Nádej pre kazdého

List Filemónovi

Milý priateľ, želám milosť a pokoj tebe,

2-3 sestre Apfii, Archippovi i celému tvojmu domu! Píšem ti z väzenia, do ktorého som sa dostal pre zvesť o Kristu. Práve je pri mne aj Timotej.

Neprestajne ďakujem v modlitbách Bohu

za tvoju vernosť Pánu Ježišovi a lásku k všetkým bratom.

A modlím sa, aby si poznal, koľko dobra môžeme vykonať pod vplyvom Pána Ježiša Krista.

Tvoja láska, brat môj, mi spôsobila veľkú radosť a povzbudila ma, lebo si potešil srdcia všetkých veriacich.

Príhovor za sluhu

Chcem ťa o niečo poprosiť. Mohol by som ti síce v mene Krista prikázať, čo máš robiť, ale to by odo mňa nebolo príliš láskavé.

Preto dávam prednosť prosbe -- som už starý človek a teraz pre Krista ešte aj v žalári.

10 Týka sa to Onezima, ktorého som tu vo väzení priviedol k viere a mám ho rád ako vlastného syna.

11 Doteraz ti spôsobil viac škody ako osohu, ale teraz bude užitočný nám obidvom.

12 Posielam ti ho späť, akoby som ti posielal vlastné srdce.

13 Rád by som si ho nechal tu, aby mi uľahčoval môj pobyt vo väzení.

14 Nechcem to však urobiť bez tvojho súhlasu, aby ten dobrý skutok nebol vynútený, ale aby vyšiel od teba.

15 Azda preto sa musel Onezimus od teba na krátky čas vzdialiť, aby sa stal navždy tvojím -- už nie otrokom, ale milovaným bratom.

16 Ak je taký drahý mne, o to väčšmi bude milý tebe -- ako človek aj ako kresťan.

17 Ak som skutočne tvojím priateľom, prijmi ho tak, ako by som to bol ja sám.

18 Ak ťa nejako poškodil alebo je ti niečo dlžný, pripíš to na môj účet.

19 Ja, Pavol, potvrdzujem vlastnoručne, že ti to zaplatím. Nechcem ti pripomínať, že si mi dlžný aj sám seba.

20 Brat môj, mysli na Pána a urob mi tú láskavosť.

21 Nežiadal by som ťa o to, keby som si nebol istý, že urobíš ešte viac, ako ťa prosím.

22 Zároveň mi priprav aj prístrešie, lebo dúfam, že sa vďaka vašim modlitbám budem môcť čoskoro k vám vrátiť.

Pozdravy

23-24 Pozdravuje ťa Epafras, ktorý je tu so mnou vo väzení pre vieru v Ježiša Krista, a tiež moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25 Milosť Pána Ježiša Krista nech je s vami.

Slovo na cestu

Filemonovi

Příkladný život povzbuzuje

1-3 Milý příteli, milost a pokoj ať spočinou na tobě, sestře Apfii, Archipovi a celé tvé domácnosti! Píši ti z vězení, které mne potkalo pro Kristovu věc; je u mne právě Timoteus.

4-6 Stále děkuji v modlitbách Bohu za tvou věrnost Ježíši Kristu a lásku ke všem bratřím. A modlím se, abys poznal, kolik dobrého v nás může vyrůst působením Ježíše Krista. Tvá láska, bratře, mi způsobila velkou radost a povzbudila mne. Potěšil jsi tím srdce všech věřících.

Pavel prosí za Onezima

Chci tě o něco poprosit. Mohl bych ti sice Kristovým jménem přikázat, co máš učinit, ale nebylo by to ode mne příliš laskavé. Proto dávám přednost prosbě – jsem už starý člověk a teď ještě pro Krista v žaláři. 10 Ta prosba se týká Onezima, kterého jsem zde ve vězení přivedl k víře a mám ho rád jako vlastního syna. 11 Dosud ti způsobil více škody než užitku, ale nyní nám bude užitečný oběma. 12 Posílám ti ho nazpět a s ním ti posílám své vlastní srdce. 13 Rád bych si ho zde ponechal, aby mi ulehčil pobyt ve vězení. 14 Nechci to však učinit bez tvého souhlasu, aby ten dobrý skutek nebyl vynucen, ale vyšel od tebe. 15 Snad proto se ti musel Onezimus na krátkou dobu vzdálit, aby byl navždycky tvým – 16 ne otrokem, ale milovaným bratrem. Je-li tak drahý mně, oč víc bude milý i tobě – jako člověk i jako křesťan.

Již ne otrok, ale bratr

17 Jestli jsem skutečně tvým přítelem, přijmi ho stejně, jako bych to byl já sám. 18 Jestli tě nějak poškodil nebo něco ukradl, připiš to na můj účet. 19 Já, Pavel, zaručuji se zde vlastní rukou, že ti to zaplatím. Nechci ti připomínat, že mi dlužíš celý svůj život. 20 Bratře, mysli na Pána a prokaž mi tu laskavost. 21 Nežádal bych tě o to, kdybych si nebyl jist, že uděláš ještě víc, než oč tě prosím.

Závěrečná prosba a pozdravy

22 Zároveň mi připrav nějaké ubytování. Doufám, že díky vašim modlitbám budu se k vám moci brzo vrátit.

23 Pozdravuje Epafras, který je tady také se mnou vězněn pro víru, 24 dále moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš.

25 Milost Pána Ježíše Krista vám přeje

Pavel