Nádej pre kazdého

Jakubov List 1

Pozdrav

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, pozdravuje všetkých kresťanov zo Židov, ktorí žijú rozptýlení po svete.

V skúškach rastie viera

Drahí bratia, je váš život plný ťažkostí a pokušení? Radujte sa z toho,

lebo čím namáhavejšia bude cesta vašej viery, tým väčšmi bude rásť vaša vytrvalosť.

A vaša vytrvalosť nech sa prejavuje činmi, aby ste boli naozaj dokonalými a zrelými kresťanmi bez charakterových nedostatkov.

Ak by niekto nevedel, ako si má počínať, nech prosí Boha o múdrosť a on vám ju dá štedro a rád.

Proste o múdrosť s dôverou a bez pochybovania. Ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.

Taký človek je rozpoltený a jeho rozhodnutia sú nestále.

Kto neprosí s vierou, nemôže čakať od Pána odpoveď.

Kresťan, ktorý nemá významné postavenie v tomto svete, nech sa raduje z toho, že je veľký v Božích očiach.

10 Bohatý nech si uvedomuje, že jeho bohatstvo pred Pánom nič neznamená, lebo je dočasné takisto ako kvet,

11 ktorý v prudkej letnej horúčave zvädne a jeho krása pominie. Tak aj bohatý človek so všetkým svojím pachtením pred bránou smrti všetko tu zanechá.

12 Šťastný je človek, ktorý obstojí v skúškach a jeho viera sa nezlomí. Boh ho korunuje vencom víťazstva, ktorým je večný život. Pán ho zasľúbil všetkým, ktorí ho milujú.

13 Ak je niekto vystavený skúške, nech nehovorí, že ho to pokúša Pán. Veď Boh, ktorému sa protiví zlo, nikoho nenavádza na zlé.

14 Pokušenie sa rodí z našich vlastných myšlienok a zlých túžob.

15 Zlé myšlienky sú zárodkom hriechu a hriech vedie k rozkladu a smrti.

16 Nedajte sa oklamať, drahí bratia.

17 Všetko, čo je dobré a dokonalé, pochádza od Boha, od tvorcu svetla. On síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale uňho samého niet kolísania medzi dobrom a zlom.

18 Zo svojej dobrej vôle otvára v Ježišovi Kristovi dvere do života a vy ste prví, ktorí ste nimi vošli.

Slová a činy

19 Moji drahí, nezabúdajte, že človek má vždy s ochotou načúvať, s rozvahou hovoriť a nemá sa dať vyprovokovať k hnevu.

20 Ak sa totiž človek rozhnevá, nekoná tak, ako si to Boh želá.

21 Odstráňte zo svojho života všetku špinavosť a zlobu a dovoľte, aby vo vás vyklíčilo zasiate Božie slovo, ktoré má moc od základu premeniť váš život.

22 Ale pozor! Toto slovo musíte nielen počúvať, ale aj podľa neho konať.

23 Ak niekto Božie slovo iba počúva, ale nespráva sa podľa toho, čo počuje, podobá sa človeku, ktorý sa pozrie na seba do zrkadla,

24 ale potom sa obráti, a hneď zabudne, ako vyzerá.

25 Ale kto sa pozorne zahľadí do Božieho zákona a pochopí, že ho Boh nechce ním spútať, ale oslobodiť, nezostane len zábudlivým poslucháčom, ale nabáda ho to k činom, ktoré mu prinesú radosť a šťastie.

Pravé náboženstvo

26 Kto sa pokladá za kresťana, ale nevie ovládať svoj ostrý jazyk, klame sám seba a jeho zbožnosť je bezcenná.

27 Viete, čo Boh pokladá za pravé a rýdze náboženstvo? Starať sa o osamelých, pomáhať znášať sirotám a vdovám ich ťažký údel a seba chrániť pred špinou sveta.

New Russian Translation

James 1

1Двенадцати родам иудеев, рассеянным среди народов.

Вас приветствует Иаков, слуга Бога и Господа Иисуса Христа.

Мудрость и вера

2Братья, когда вы сталкиваетесь с различного рода испытаниями[a], считайте это великой радостью. 3Вы знаете, что испытание вашей веры вырабатывает стойкость, 4а стойкость должна настолько возрасти в вас, чтобы вы стали зрелыми и цельными, без всяких недостатков. 5Если кому-то из вас недостает мудрости, пусть просит у Бога, Который, не упрекая, щедро наделяет ею всех, – и ему будет дано. 6Но тот, кто просит, должен верить, нисколько не сомневаясь, потому что сомневающийся похож на морскую волну, носимую и разбиваемую ветром. 7Пусть такой человек не рассчитывает получить что-либо от Господа. 8Это двоедушный человек, нетвердый во всем, что бы он ни делал.

Богатство не вечно

9Брат из низшего сословия, на самом деле, может хвалиться своим высоким положением. 10А богатый может хвалиться своим унижением, потому что он исчезнет, как полевой цветок. 11Восходит солнце и своим жаром сушит растение, его цветок опадает, и вся красота исчезает[b]. Так же и богатый человек увянет за своими делами.

12Блажен тот, кто, перенеся испытание, выдержит его до конца – он получит венец жизни[c], который Бог обещал всем, кто любит Его. 13Когда вас постигает искушение, не говорите: «Это Бог меня искушает». Бог Сам не может быть искушен злом и не искушает никого. 14Каждого человека искушают его же собственные желания, они увлекают и соблазняют его. 15Затем желание зачинает и порождает грех, а сделанный грех порождает смерть.

16Любимые мои братья, не заблуждайтесь. 17Все добрые и совершенные дары исходят свыше, от Отца светил, у Которого нет ни изменения, ни тени перемены. 18Он Сам по Своей воле родил нас словом истины, чтобы нам быть первыми плодами[d] среди Его созданий.

Слова и поступки

19Любимые мои братья, поймите: пусть каждый будет склонен скорее слушать, чем говорить или проявлять гнев. 20В гневе человек не делает угодного Богу. 21Поэтому оставьте всякую нечистоту и остаток злобы и в кротости примите насаждаемое слово, которое имеет силу спасти ваши души.

22При этом будьте не только слушателями слова, но и исполнителями его, иначе вы просто обманываете себя. 23Кто слушает слово, но не исполняет его, тот похож на человека, который смотрит в зеркало: 24он посмотрел на себя, отошел и сразу же забыл, как выглядит. 25Но человек, который постоянно вникает в совершенный Закон, Закон, дающий свободу, и поступает согласно ему, не забывая о том, что слышал, будет блажен в своих делах.

26Кто считает себя благочестивым, но не может управлять своим языком, тот обманывает самого себя, и благочестие такого человека бесполезно. 27Чистое и непорочное благочестие перед Богом, нашим Отцом, заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах и хранить себя чистым от этого мира.

Notas al pie

  1. 1:2 Испытаниями – или «искушениями».
  2. 1:10-11 См. Ис. 40:6-7; 1 Пет. 1:24.
  3. 1:12 Венец жизни – дар вечной жизни после смерти, но, вероятно, это может быть и полная, совершенная жизнь здесь на земле.
  4. 1:18 Первые плоды – первый урожай, первенцы животных и людей в древности считались священными и посвящались Богу (см., напр., Исх. 13:1-2; Лев. 23:9-14; Чис. 3:12; 15:20-21; Втор. 15:19-23; 26:1-11). В данном тексте может быть четыре варианта толкования выражения «первые плоды»: 1) верующие в Иисуса Христа – это люди, которые посвящены Богу; 2) последователи Христа являются первыми (хронологически) среди «нового творения» (см. Рим. 8:19-21; Отк. 21:1-5); 3) первые плоды – это признак будущего урожая, и возможно в этом смысле ранние (первые) последователи Иисуса Христа названы первыми плодами; 4) у верующих в Христа особое положение в глазах Бога. Вполне вероятно, что правильными могут быть сразу несколько из приведенных выше вариантов.