Nádej pre kazdého

Júdov List

Júda, služobník Pána Ježiša Krista, Jakubov brat, píše tým, ktorých si Pán Boh povolal, miluje a pre Pána Ježiša Krista chráni.

Želám vám, aby ste pociťovali čoraz viac milosti, pokoja a lásky.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Moji milovaní, tak veľmi som túžil napísať vám o našom spoločnom spasení, ale teraz cítim, že je potrebné, aby som vás povzbudil v zápase o vieru, ktorá bola raz navždy darovaná Božiemu ľudu.

Vkradli sa totiž medzi vás ľudia, ktorí si Pána Boha vôbec nevážia a jeho milosť zneužívajú a oddávajú sa zvrátenému životu. O takých ľuďoch sa napísalo už dávno, že sú odsúdení, lebo sa vzopreli proti nášmu jedinému Vládcovi a Pánovi -- Ježišovi Kristovi.

Pripomínam vám to, čo už viete: hoci Pán Boh zachránil Izraelitov tým, že ich vyviedol z Egypta, predsa potom zahubil všetkých tých, ktorí mu nedôverovali a neposlúchali ho.

Ba aj anjelov, ktorí sklamali vo svojom vznešenom postavení, Pán Boh vyhostil zo svojej blízkosti a drží ich vo večných putách v temnote do dňa súdu.

Podobne obyvatelia Sodomy a Gomory a okolitých miest, ktorí šli cestou mravnej neviazanosti a zvrátenosti, sú stále výstražným príkladom hrozného konca vo večnom ohni.

Aj títo falošní kresťania sa správajú podobne. Zapadli hlboko do hriechu, zneužívajú svoje telá, pohŕdajú akoukoľvek autoritou a rúhajú sa nadpozemským mocnostiam.

A jednako ani sám archanjel Michal sa neodvážil vyniesť nad satanom potupný súd. Keď sa s ním hádal o Mojžišovo telo, povedal iba: Nech ťa Pán potrestá!"

10 Títo poblúdilci si však pokojne robia žarty z toho, čo nechápu. Tomu, čo poznajú svojimi pudmi, podliehajú ako nerozumné zvieratá, a to ich vedie do skazy.

11 Beda im! Dali sa na Kainovu cestu, ktorý nedbal na Božie príkazy a napokon sa stal vrahom vlastného brata. Podobne ako Balám sú schopní zradiť Božiu pravdu za peniaze. Odsúdili sa na záhubu, lebo sa vzopreli proti Pánu Bohu, podobne ako Kórach, ktorý túžil po nadvláde.

12 Pri vašom bratskom stolovaní sa títo ľudia bez hanby prejedajú, lebo myslia iba na seba, a tak sa stávajú škvrnami vášho spoločenstva. Sú ako mraky bez dažďa hnané vetrom sem a ta, ako jesenné stromy bez ovocia, mŕtve a vyvrátené.

13 Sú ako divoké morské vlny vyplavujúce vlastnú špinu, sú ako bludné hviezdy, ktoré sa stratili v temnote vesmíru.

14 O takých ľuďoch prorokoval Enoch zo siedmej generácie po Adamovi: Pán príde s mnohými tisícmi anjelov,

15 aby všetkých súdil a bezbožných hriešnikov trestal za ich neveru, zlé správanie aj tvrdé slová voči Pánu Bohu."

16 Týmto ľuďom nič nie je dobré, stále reptajú na svoj údel, a robia všetko, čo sa im zachce. Vedú spupné reči a lichotia ľuďom, ak majú z toho prospech.

17 Ale vy, moji milovaní, pamätajte na slová Ježišových apoštolov,

18 ktorí nám predpovedali, že sa v poslednom čase zjavia ľudia, ktorí sa budú posmievať Božej pravde. Ich jediným cieľom je užívať života", ako sa len dá.

19 Spôsobujú roztržky. Sú to ľudia ovládaní vlastnými pudmi, a nie Božím duchom.

20 Ale vy, moji milovaní, budujte svoj život na základoch dokonalej viery,

21 a modlite sa v sile Svätého Ducha. Zotrvávajte v Božej láske a trpezlivo čakajte na večný život daný z milosti nášho Pána Ježiša Krista.

22 Povzbudzujte a presviedčajte tých, ktorí ešte pochybujú,

23 a tých, čo sa zmietajú v ohni vlastných vášní, vytrhnite z neho. A majte zľutovanie aj s tými, ktorí ťažko zhrešili, pomáhajte im nájsť Pána svojou láskavosťou, ale dbajte, aby ste sa sami nepoškvrnili ich hriechom.

24 Pán Boh má moc uchrániť vás od každého poklesku a priviesť čistých a dokonalých do svojej slávy vo večnej radosti.

25 Jemu, jedinému Pánu Bohu, ktorý nás v Pánovi Ježišovi zachránil, nech je sláva, veleba, vláda aj moc od počiatku vekov, teraz aj naveky! Amen!

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Иуда

Приветствие

От Иуды, раба Исо Масеха[a] и брата Якуба, всем призванным и любимым Небесным Отцом и хранимым Исо Масехом.

Пусть умножатся для вас милость, мир и любовь.

Всех лжеучителей ожидает Суд

Возлюбленные, при всём моём желании написать вам о нашем общем спасении, я счёл нужным напомнить вам о необходимости отстаивать веру, раз и навсегда доверенную святому народу Всевышнего. Потому что в вашу среду проникли люди, которые уже давно определены на осуждение. Эти безбожные люди превратили милость нашего Бога в повод продолжать заниматься развратом. Они отвергают нашего единственного Владыку и Повелителя Исо Масеха.

Хотя вы уже и знаете обо всём этом, я всё же хочу напомнить ещё раз, что Вечный[b] спас Свой народ из Египта, но тех, кто Ему не поверил, Он погубил.[c] И ангелов, которые не сохранили своего положения и оставили своё жилище, Он содержит в вечных цепях, во тьме, на Суд великого дня. Также и жители Содома, Гоморры и окружавших их городов, подобно им предававшиеся разврату и половым извращениям, служат примером, подвергшись наказанию вечным огнём.[d]

Так и эти люди, основываясь на своих видениях, оскверняют свои тела, отвергают власть[e] и злословят небесные силы[f]. Но даже когда архангел[g] Микаил спорил с дьяволом о теле пророка Мусо, он не позволил себе осудить его с оскорблениями. Он лишь сказал: «Пусть Вечный запретит тебе». 10 Эти же люди клевещут на то, чего не знают, а что они знают от природы, как неразумные животные, тем они себя и разрушают.

11 Горе им! Они пошли по пути Каина[h], и, гонимые жаждой наживы, повторяют заблуждение Валаама[i], и в восстании погибают как Корах[j].

12 Такие люди – как подводные рифы на ваших ужинах любви[k]. Пиршествуя с вами, они бесстыдно заботятся лишь о себе. Это тучи без дождя, носимые ветром, деревья, бесплодные даже осенью, дважды мёртвые, вырванные с корнем. 13 Они как свирепые морские волны, пенящиеся своим позором, как блуждающие звёзды, обречённые на вечную беспросветную тьму.

14 Енох[l], потомок Адама в седьмом поколении, пророчествовал о них:

«Вот идёт Повелитель с многими тысячами святых[m] Своих. 15 Он идёт, чтобы судить всех и обличить всех нечестивых во всех их нечестивых делах, которые они нечестиво совершили, и во всех ужасных словах, которые сказали против Него нечестивые грешники».[n]

16 Эти люди всегда жалуются и недовольны жизнью. Они идут на поводу у своих низменных желаний, они произносят напыщенные речи и льстят ради выгоды.

Предостережение и наставления

17 Но вы, возлюбленные, помните о том, что предсказывали посланники нашего Повелителя Исо Масеха. 18 Они говорили вам: «В последнее время появятся наглые люди, идущие на поводу у своих низменных желаний». 19 Эти люди производят разделения; они следуют только своим природным инстинктам, а Духа не имеют.

20 Но вы, возлюбленные, созидайте себя на своей святейшей вере, молясь под водительством Святого Духа. 21 Оставайтесь в любви Всевышнего, ожидая милости Повелителя нашего Исо Масеха, дающей вечную жизнь.

22 Будьте милостивы к тем, кто сомневается. 23 Других спасайте, выхватывая их из огня[o]; к третьим проявляйте милосердие, но будьте осторожны, гнушаясь даже одеждой, осквернённой греховной плотью.

Заключение

24 Тому, Кто в силе сохранить вас от падения и ввести в Свою славу радостными и беспорочными, 25 единому Богу, Спасителю нашему через Исо Масеха, нашего Повелителя, слава, величие, сила и власть и до начала времени, и сейчас, и во все века! Аминь.

Notas al pie

 1. Иуда 1:1 Масех (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Тавроте, Забуре и Книге Пророков.
 2. Иуда 1:5 Вечный – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусо и народу Исроила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 3. Иуда 1:5 См. Исх. 12:31-41; 13:17-22; 14; Чис. 14:20-38; 1 Кор. 10:1-5.
 4. Иуда 1:7 См. Нач. 19:1-29.
 5. Иуда 1:8 Это может быть земная власть или власть Всевышнего.
 6. Иуда 1:8 Букв.: «славных» – это, по всей вероятности, ангелы.
 7. Иуда 1:9 Архангел – один из высших ангельских чинов.
 8. Иуда 1:11 Каин – старший сын Адама и Евы (см. Нач. 4:1-16).
 9. Иуда 1:11 См. Чис. 22:1-21; 31:16.
 10. Иуда 1:11 См. Чис. 16.
 11. Иуда 1:12 Ужин любви – верующие часто собирались для совместной трапезы, во время которой совершалось хлебопреломление в воспоминание жертвенной смерти Исо Масеха за наши грехи, согласно Его повелению (см. Лк. 22:14-19; 1 Кор. 11:23-26).
 12. Иуда 1:14 Енох – на Востоке также известен как Идрис.
 13. Иуда 1:14 Святых – включает в себя ангелов Всевышнего и, возможно, последователей Исо Масеха, которые к тому времени уже будут с Ним на небесах.
 14. Иуда 1:15 Цитата взята из 1 Енох 1:9 – книги, которая была широко известна среди иудеев в I веке.
 15. Иуда 1:23 См. Зак. 3:2.