Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 15

Ježišovo učenie o tradíciách

1 Tu prišli z Jeruzalema k Ježišovi farizeji a učitelia Zákona a kládli mu otázky:

Prečo tvoji žiaci nedodržiavajú staré židovské tradície? Veď si ani len ruky neumývajú pred jedením!"

Ježiš im na to odpovedal: A prečo vy pre svoje tradície porušujete Božie prikázanie?

Napríklad, Boží príkaz znie: Cti otca i matku. A kto potupí otca alebo matku, nech zomrie.

Ale vy učíte: Kto povie otcovi alebo matke: To, čím by som ti mal pomôcť, je dar určený Bohu, ten už nemusí podporiť svojich rodičov ani vtedy, keď to potrebujú.

A tak ste svojou tradíciou zrušili priamy Boží príkaz.

Pokrytci! Aj na vás sa vzťahujú slová proroka Izaiáša:

Tento ľud hovorí, že ma ctí, ale jeho srdce je odo mňa ďaleko.

No márne ma uctieva, lebo vyučuje svoje vlastné zákony, a nie Božie."

Čo človeka znesväcuje

10 Potom okolo seba zhromaždil ľudí a povedal im: Počúvajte, čo vám hovorím, a usilujte sa to pochopiť:

11 Vaše vnútro neznečisťuje to, čo vchádza do úst, ale čo z nich vychádza."

12 Učeníci ho upozornili: Vieš, že farizejov tieto slová pohoršili?"

13 Ježiš im odpovedal: Rátajte s tým, že každá rastlina, ktorú nezasial môj nebeský Otec, bude vytrhnutá aj s koreňmi.

14 Nechajte ich! Chcú viesť slepých, no sami sú slepí. A keď slepý povedie slepého, obaja spadnú do jamy."

15 Peter sa spýtal Ježiša: Ako si to myslel s tým, čo nás znečisťuje?"

16 Ježiš sa začudoval: Ani vy tomu nerozumiete?

17 Nechápete, že všetko, čo zjeme, prechádza vnútornosťami a vychádza z tela?

18 Ale zlé slová sa rodia v zlom srdci, a tak znečisťujú človeka.

19 Zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, ktoré vedú k vraždám, nevere, smilstvu, krádežiam, ohováraniu a urážkam.

20 Toto všetko zbavuje človeka vnútornej čistoty. Ale jesť neumytými rukami, to človeka nepošpiní."

21 Ježiš potom odtiaľ odišiel a pobral sa pešo do Týrskeho a Sidonského kraja.

Ježiš uzdraví pohanskú ženu

22 Tu prišla za ním jedna žena z tých pohanských končín a prosila ho: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn kráľa Dávida! Moja dcéra je posadnutá démonom a veľmi trpí!"

23 Ale on si ju vôbec nevšímal.

Jeho učeníci naňho naliehali: Zbav sa jej, lebo nás unavuje svojím krikom."

24 Tu sa Ježiš obrátil k žene a povedal jej: Mojím poslaním je pomáhať Židom, a nie pohanom."

25 Ale prišla až k nemu, klaňala sa mu a prosila: Pane, pomôž mi!"

26 Nie je správne brať chlieb deťom a hádzať ho psom!" vyhováral sa.

27 Ale žena namietla: Máš pravdu, ale šteňatám spadnú omrvinky zo stolov svojich pánov."

28 Žena, máš veľkú vieru," povedal jej Ježiš. Nech sa stane, ako si želáš!" V tej chvíli sa jej dcéra uzdravila.

Ježiš uzdraví mnohých chorých

29 Potom sa Ježiš vrátil do Galiley a vystúpil na vrch nad jazerom.

30 Tu sa okolo neho zhromaždili veľké zástupy a priviedli so sebou chorých, zmrzačených, slepých, nemých a všelijako inak postihnutých. Kládli ich pred neho a on ich uzdravoval.

31 Aké to boli zázraky! Tí, čo dosiaľ nemohli vyriecť ani slovko, hovorili, chromí chodili, mrzáci sa narovnali a slepí videli! Uchvátené zástupy žasli a nadšene oslavovali Boha.

Nasýtenie štyroch tisícov

32 Tu si Ježiš zavolal učeníkov a povedal im: Je mi ľúto týchto ľudí, veď sú už tri dni so mnou a nemajú čo jesť. Nerád by som ich pustil hladných, veď by ani nedošli domov."

33 Učeníci mu odpovedali: Kde by sme v tejto pustatine vzali chlieb pre toľkých ľudí?"

34 Čo tu máte na jedenie?"

Sedem chlebov a niekoľko rýb," odpovedali.

35 Nato Ježiš rozkázal ľuďom, aby si posadali na zem,

36 potom vzal tých sedem chlebov a ryby, poďakoval sa za ne Bohu, lámal chlieb, dával učeníkom a tí ho rozdávali zástupom.

37 Nasýtilo sa tam štyritisíc mužov,

38 nerátajúc ženy a deti. A ešte nazbierali sedem košov zvyškov.

39 Potom sa s nimi rozlúčil, nastúpil do člna a preplavil sa do Magadanského kraja.

En Levende Bok

Matteus 15

Guds bud og menneskene sine regler

1Senere kom noen fariseere[a] og noen av de skriftlærde[b] fra Jerusalem for å diskutere med Jesus.

”Hvorfor bryter disiplene dine de gamle jødiske reglene?” spurte de. ”De vasker ikke hendene før de spiser.” Han svarte: ”Hvorfor bryter dere selv Guds bud ved å følge egne regler? Gud sier for eksempel: ’Vis respekt for foreldrene dine’, og: ’Den som forbanner foreldrene sine, skal bli dømt til døden.’[c] 5-6 Men dere påstår at dere slett ikke behøver å respektere foreldrene eller ta hånd om dem når de blir gamle. Dersom dere bare gir pengene som en gave til templet i stedet, påstår dere at alt er i sin skjønneste orden. På den måten gjør dere Guds klare befaling ugyldig ved å følge egne regler. Dere er falske mennesker som bare later som om dere er lydige mot Gud! Profeten Jesaja hadde rett da han bar fram Guds budskap om dere og sa:

’Dette folket ærer meg med ordene sine,
    men de nekter å være lydige mot meg.
Deres tilbedelse er verdiløs,
    for de budene de lærer,
er menneskene sine egne regler og ikke Guds bud.[d]’ ”

10 Så kalte Jesus til seg folket og sa: ”Lytt til det jeg sier og forsøk å forstå: 11 Dere blir ikke uverdige for Gud på grunn av det dere spiser og stapper i munnen![e] Det er det dere sier, det som kommer ut av munnen, som gjør dere uverdige!”

12 Da gikk disiplene bort til ham og sa: ”Vet du at du irriterte fariseerne med det du sa?”

13 Jesus svarte: ”Hver plante som ikke er plantet av min Far i himmelen, skal bli rykket opp med roten, 14 Ikke bry dere om fariseerne. De er blinde ledere som veileder andre blinde. Når en blind leder en blind, faller begge i samme grøften.”

15 Peter ba at Jesus måtte forklare hva han mente med at ingen blir uverdige for Gud på grunn av det de spiser.

16 ”Forstår heller ikke dere det jeg mener?” spurte Jesus. 17 ”Innser dere ikke at det dere spiser, bare passerer gjennom magen og kommer ut igjen? 18 Ordene dere sier kommer derimot fra hjertet. Derfor er det dette som gjør menneskene uverdige for Gud. 19 Fra hjertet kommer onde tanker, mord, utroskap i ekteskapet, seksuell løssluppenhet, tyveri, løgn og sladder. 20 Det er slikt som gjør menneskene uverdige. Ingen blir uverdig for Gud ved å spise uten først å ha vasket hendene.”

Troen hos en kvinne som ikke er jøde

21 Jesus dro fra Galilea og til distriktet rundt byene Tyrus og Sidon.[f]

22 En kanaaneisk kvinne fra området der kom til ham og ropte: ”Herre, du som skal arve kong Davids trone,[g] ha medfølelse med meg. Min datter er besatt av en ond Ånd, og den plager henne støtt og stadig.”

23 Jesus svarte henne ikke med et ord. Disiplene kom derfor og sa til ham: ”Send henne bort, hun forfølger oss jo med ropene sine.”

24 Han sa til kvinnen: ”Jeg har fått i oppgave å hjelpe Israels folk, Guds tapte sauer.”[h]

25 Kvinnen kom nærmere og falt på kne og ba ham på nytt: ”Herre, hjelp meg!”

26 Jesus svarte: ”Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det til hundene.”

27 ”Det er sant, Herre”, sa hun, ”men til og med hundene har rett til å spise de smulene som faller fra bordet til herrene deres.”

28 ”Kvinne”, sa Jesus til henne, ”troen din er sterk. Du skal få det du ber om.” Og i samme øyeblikk ble datteren hennes helbredet.

Jesus helbreder mange syke

29 Jesus vendte nå tilbake til Genesaretsjøen og gikk opp på en fjellskråning i nærheten og satte seg der. 30 Snart hadde det samlet seg en stor folkemasse omkring ham. De hadde med seg handikappede, utviklingshemmede, blinde, stumme og mange andre. De la dem foran Jesus, og han helbredet dem. 31 Folk var helt forundret, for de stumme begynte å snakke, utviklingshemmede ble friske, handikappede gikk, og blinde kunne se! Alle hyllet Israels Gud.

Jesus gir mat til mer enn 4 000 personer

32 Senere kalte Jesus på disiplene og sa: ”Jeg har stor medfølelse med folket. De har nå vært her i tre dager og har ikke noe å spise. Jeg vil ikke sende dem sultne bort, for da vil kanskje noen svime av langs veien på grunn av utmattelse.”

33 Disiplene svarte: ”Hvor skal vi få nok mat til alle her i ødemarken?”

34 Jesus spurte dem: ”Hvor mye mat har dere?” ”Sju brød og noen små fisker”, svarte de.

35 Jesus ba folket å slå seg ned på marken. 36 Han tok de sju brødene og fiskene og takket Gud. Så brøt han dem i biter og ga til disiplene, som i sin tur delte dem ut til folket. 37 Alle spiste og ble mette. Da de samlet sammen restene som var til overs, ble det sju fulle kurver. 38 Det var 4 000 menn som hadde spist. I tillegg kom kvinner og barn.

39 Etterpå ba Jesus folket om å gå hjem. Selv steg han ombord i en båt og seilte over sjøen til Magadan[i].

Notas al pie

  1. 15:1 Fariseerne var et religiøst parti blant jødene. De var svært nøye med å følge hele Moseloven og hadde for øvrig lagt til egne regler og forskrifter.
  2. 15:1 Fariseerne var eksperter på loven, som er et annet navn for hele den jødiske Skriften, det vil si Bibelens første del, den som vi kaller Det gamle testamente.
  3. 15:4 Se Andre Mosebok 20:12 og 21:17 og Femte Mosebok 5:16.
  4. 15:9 Se Jesaja 29:13.
  5. 15:11 Den jødiske loven har mange regler om hva de får og ikke får spise. Se Tredje Mosebok 11.
  6. 15:21 Tyrus og Sidon lå i Fønikia, omkring åtte mil fra Kapernaum.
  7. 15:22 På gresk: Davids sønn. Det var en tittel som jødene ga Messias, den lovede kongen.
  8. 15:24 Jesus virket først og fremst blant jødene, som etter døden hans og oppstandelse skulle spre budskapet om han til alle jordens folk. Men nå og da gjorde Jesus et unntak. Se 8:5-13, der han helbreder tjeneren til en romersk offiser.
  9. 15:39 Magadan, eller Magdala, lå like sør for Kapernaum.