Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 10

Ježiš si vyvolí dvanástich

1 Potom si Ježiš zavolal svojich dvanástich žiakov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a aby uzdravovali každú chorobu tela aj ducha.

Mená týchto dvanástich, ktorých nazval svojimi vyslancami -- apoštolmi, sú: Peter, Petrov brat Andrej, Jakub, syn Zebedejov, jeho brat Ján,

Filip, Bartolomej, Tomáš, bývalý colník Matúš, Alfejov syn Jakub, Tadej,

Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý ho napokon zradil.

Pokyny učeníkom

Nechoďte teraz medzi pohanov a nevchádzajte do samaritánskych miest.

Radšej choďte k Izraelitom, ktorí sa odcudzili Bohu,

a hlásajte, že Božie kráľovstvo sa priblížilo.

Uzdravujte chorých, krieste mŕtvych, očisťujte malomocných, vyháňajte démonov. Čo ste zadarmo dostali, zadarmo rozdávajte!

Neberte si so sebou peniaze

10 ani kapsu so šatstvom a obuvou, ba ani palicu na obranu. Ako robotník dostáva mzdu, tak aj tí, ktorým budete slúžiť, by sa mali o vás postarať.

11 Do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny vojdete, spýtajte sa na bohabojného človeka a v jeho dome sa potom ubytujte, kým sa nepustíte na ďalšiu cestu.

12 Keď vstúpite do domu, zaželajte: Pokoj tomuto domu!"

13 Ak vaše posolstvo vďačne prijmú, naplní ich pokoj, ktorý prinášate. Ak odmietnu, na vlastnú škodu, pokoj zostane s vami.

14 Opusťte každé mesto alebo dom, kde by vás ani vaše svedectvo neprijali, nezdržujte sa tam, straste aj prach zo svojich nôh.

15 Vravím vám, že takému mestu bude v deň súdu horšie ako Sodome a Gomore.

16 Posielam vás ako ovce medzi vlky. Buďte teda obozretní ako hady a mierni ako holubice.

17 Dávajte si pozor pred ľuďmi, lebo vás kvôli mne budú vydávať súdom a budú vás bičovať v synagógach,

18 budú vás vláčiť pred vládcov a panovníkov. To všetko bude príležitosťou, aby ste vydali svedectvo im aj celému svetu.

19 Ak vás postavia pred súd, netrápte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo dostanete pravé slová v pravý čas.

20 To nebudete hovoriť vy, ale Duch vášho Otca prehovorí prostredníctvom vás.

21 Brat vydá na smrť brata, otec syna, deti sa vzbúria proti rodičom a zabijú ich.

22 Všetci vás budú nenávidieť, lebo sa hlásite ku mne. Ale ten, kto vytrvá až do konca, bude zachránený pre večnosť.

23 Ak vás budú v niektorom meste prenasledovať, utečte do iného. Vravím vám, že nestačíte pochodiť po všetkých izraelských mestách, kým sa Syn človeka opäť vráti.

24 Žiak neprevyšuje svojho učiteľa, ani sluha svojho pána.

25 Žiak znáša údel svojho učiteľa a sluha údel svojho pána. Keď mňa obvinili, že som v spojení s diablom, čo si asi vymyslia na vás!

26 Ale nebojte sa ich! Príde čas, že pravda vyjde najavo a všetko skryté bude odhalené.

27 Čo vám hovorím v tme, povedzte na svetle, a čo vám šepkám do ucha, rozhláste verejne!

28 A nebojte sa tých, ktorí zabíjajú telo -- dušu zabiť nemôžu. Bojte sa toho, ktorý môže zahubiť dušu i telo v pekle.

29 Akú cenu má vrabec? A predsa ani jeden nespadne na zem bez vedomia vášho Otca.

30 A vy máte ešte aj všetky vlasy na hlave zrátané.

31 Preto sa nebojte: Ste omnoho cennejší ako celý kŕdeľ vrabcov.

32 Kto sa ku mne prizná pred ľuďmi, k tomu sa aj ja priznám pred svojím Otcom v nebi.

33 Ale kto ma pred ľuďmi zaprie, toho aj ja zapriem pred svojím Otcom v nebi."

Viera v Krista rozdeľuje ľudí

34 Nemyslite si, že som prišiel priniesť na zem pokoj; nepriniesol som pokoj, ale meč.

35 Viera vo mňa môže rozdeliť syna a otca, dcéru a matku, nevestu a svokru.

36 Nepochopenie a zloba vlastnej rodiny bývajú najhlbšie.

37 Kto má vo svojom srdci na prvom mieste otca alebo matku, syna alebo dcéru, a nie mňa, nie je ma hoden.

38 Kto by ma chcel nasledovať bez ťažkostí, nie je ma hoden.

39 Kto lipne na živote, stratí ho, ale kto je ochotný pre mňa všetko obetovať, ten získa pravý život.

40 Kto prijíma vás, prijíma mňa, a kto prijíma mňa, ten prijíma toho, ktorý ma poslal. Ak prijme niekto môjho svedka s vedomím, že ho posiela Boh, dostane rovnakú odmenu ako on.

41 Kto sa ujme veriaceho pre jeho vieru vo mňa, dostane rovnakú odmenu ako veriaci.

42 A kto by podal čo len pohár vody jednému z najbezvýznamnejších mojich nasledovníkov, určite získa odmenu."

New International Version

Matthew 10

Jesus Sends Out the Twelve

1Jesus called his twelve disciples to him and gave them authority to drive out impure spirits and to heal every disease and sickness.

These are the names of the twelve apostles: first, Simon (who is called Peter) and his brother Andrew; James son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas and Matthew the tax collector; James son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the Zealot and Judas Iscariot, who betrayed him.

These twelve Jesus sent out with the following instructions: “Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel. As you go, proclaim this message: ‘The kingdom of heaven has come near.’ Heal the sick, raise the dead, cleanse those who have leprosy,[a] drive out demons. Freely you have received; freely give.

“Do not get any gold or silver or copper to take with you in your belts— 10 no bag for the journey or extra shirt or sandals or a staff, for the worker is worth his keep. 11 Whatever town or village you enter, search there for some worthy person and stay at their house until you leave. 12 As you enter the home, give it your greeting. 13 If the home is deserving, let your peace rest on it; if it is not, let your peace return to you. 14 If anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet. 15 Truly I tell you, it will be more bearable for Sodom and Gomorrah on the day of judgment than for that town.

16 “I am sending you out like sheep among wolves. Therefore be as shrewd as snakes and as innocent as doves. 17 Be on your guard; you will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogues. 18 On my account you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. 19 But when they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say, 20 for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you.

21 “Brother will betray brother to death, and a father his child; children will rebel against their parents and have them put to death. 22 You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved. 23 When you are persecuted in one place, flee to another. Truly I tell you, you will not finish going through the towns of Israel before the Son of Man comes.

24 “The student is not above the teacher, nor a servant above his master. 25 It is enough for students to be like their teachers, and servants like their masters. If the head of the house has been called Beelzebul, how much more the members of his household!

26 “So do not be afraid of them, for there is nothing concealed that will not be disclosed, or hidden that will not be made known. 27 What I tell you in the dark, speak in the daylight; what is whispered in your ear, proclaim from the roofs. 28 Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell. 29 Are not two sparrows sold for a penny? Yet not one of them will fall to the ground outside your Father’s care.[b] 30 And even the very hairs of your head are all numbered. 31 So don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.

32 “Whoever acknowledges me before others, I will also acknowledge before my Father in heaven. 33 But whoever disowns me before others, I will disown before my Father in heaven.

34 “Do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace, but a sword. 35 For I have come to turn

“‘a man against his father,
    a daughter against her mother,
a daughter-in-law against her mother-in-law—
36     a man’s enemies will be the members of his own household.’[c]

37 “Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me; anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. 38 Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. 39 Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it.

40 “Anyone who welcomes you welcomes me, and anyone who welcomes me welcomes the one who sent me. 41 Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet’s reward, and whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous person’s reward. 42 And if anyone gives even a cup of cold water to one of these little ones who is my disciple, truly I tell you, that person will certainly not lose their reward.”

Notas al pie

  1. Matthew 10:8 The Greek word traditionally translated leprosy was used for various diseases affecting the skin.
  2. Matthew 10:29 Or will; or knowledge
  3. Matthew 10:36 Micah 7:6