Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 1

Ježišovi predkovia

1 Ježišov rodokmeň siaha od Abraháma k Dávidovi. Toto sú Ježišovi predkovia:

Abrahám, Izák, Jakob (otec Júdu a jeho bratov),

Júda, Fares a Zára (ich matkou bola Tamara), Hezron,

Aram, Aminadab, Náson,

Salmon, Boaz (syn Rachab), Obed (syn Rút), Jesse,

Kráľ Dávid, Šalamún (jeho matka bola ženou Uriáša),

Roboám, Abia, Azaf,

Jozafat, Jorám, Oziáš,

Joatam, Achaz, Ezechiáš,

10 Manases, Amos, Joziáš,

11 Jechoniáš a jeho bratia (v čase odvlečenia do Babylona),

12 Salatiel,

13 Zorobábel (po babylonskom zajatí), Abind, Eliakim,

14 Azor, Sádok, Achim,

15 Elind, Eleazar, Máttam, Jakob.

16 Jakob bol otcom Jozefa, ktorý bol mužom Márie, matky Ježiša Krista, Božieho Syna.

17 Od praotca Abraháma po Dávida je to teda štrnásť generácií. Ďalších štrnásť generácií sa vystriedalo od Dávida po babylonské zajatie a od zajatia v Babylone až po Krista zasa štrnásť. Rodokmeň uzaviera Jozef, manžel Márie, ktorej sa narodil Ježiš -- Boží Syn.

Boh sa stane človekom

18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No ešte prv, ako sa vzali, vysvitlo, že čaká dieťa.

19 Jozef bol muž prísnych zásad, preto sa rozhodol, že sa s ňou rozíde, ale chcel to urobiť v tajnosti, aby ju nevystavil verejnej potupe.

20 Keď o tom uvažoval, vo sne sa mu zjavil Boží posol a povedal mu: Jozef, Dávidov syn, neboj sa vziať si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, splodil Svätý Duch.

21 Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. Lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechu.

22 Takto sa splní predpoveď proroka Izaiáša:

23 Počujte, panna bude tehotná a porodí syna. Nazvete ho Emanuel, čo znamená Boh je s nami. "

24 Keď sa Jozef prebudil, urobil tak, ako mu anjel prikázal, a oženil sa s Máriou.

25 Ale nežil s ňou ako manžel, kým sa jej nenarodil syn, ktorému dali meno Ježiš.

Slovo na cestu

Matouš 1:1-25

Ježíšův rodokmen

1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.

2Abraham – Izák

Izák – Jákob

3Jákob – Juda (a bratři)

Juda – Peres a Zerach (matka Támar)

Peres – Chesrón

Chesrón – Rám

4Rám – Amínadab

Amínadab – Nachšón

Nachšón – Salmón

5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)

Bóaz – Obéd (matka: Rút)

Obéd – Jišaj

6Jišaj – David (král)

David – Šalomoun (matka: Batšeba)

7Šalomoun – Rechabeám

Rechabeám – Abijám

Abijám – Ása

8Ása – Jóšafat

Jóšafat – Jóram

Jóram – Uzijáš

9Uzijáš – Jótam

Jótam – Achaz

Achaz – Chizkijáš

10Chizkijáš – Menaše

Menaše – Ámon

Ámon – Jóšijáš

11Jóšijáš – Jechoniáš

12Jekonjáš a jeho bratři.

Babylónské zajetí –

Jekonjáš – Šealtíel

Šealtíel – Zerubábel

13Zerubábel – Abiud

Abiud – Eljakim

Eljakim – Azór

14Azór – Sádok

Sádok – Achim

Achim – Eliud

15Eliud – Eleazar

Eleazar – Mattan

Mattan – Jákob

16Jákob – Josef

Josef (muž Marie)

JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).

Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.

17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.

Anděl se zjevuje Josefovi

18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “

24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.