Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Marka 8

Nasýtenie štyroch tisícov ľudí

1 Okolo Ježiša sa opäť zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Boli s ním tak dlho, že sa im minuli všetky zásoby. Ježiš si zavolal učeníkov a povedal im:

Je mi ľúto týchto ľudí. Sú tu so mnou už tri dni a nemajú čo jesť.

Ak ich pustím domov hladných, môžu cestou odpadnúť od vysilenia, veď niektorí prišli zďaleka.

Učeníci sa zľakli: Hádam len nechceš, aby sme v tejto pustatine zháňali niečo na jedenie pre toľký národ?" --

Koľko chlebov tu máte?" spýtal sa ich. Sedem," odpovedali mu.

Nato poprosil všetkých zhromaždených, aby si posadali na zem. Potom vzal tých sedem chlebov, poďakoval za ne Bohu, odlamoval z nich a dával svojim učeníkom, aby ich poroznášali ľuďom.

Mali pri sebe aj niekoľko neveľkých rýb. Ježiš sa aj za ne poďakoval a dal ich učeníkom, aby ich poroznášali.

Všetci sa dosýta najedli a ešte sa aj nazbieralo sedem košov zvyškov.

Tentoraz sa nasýtilo asi štyritisíc ľudí. Potom ich pustil Ježiš domov,

10 sám nastúpil do člna aj so svojimi učeníkmi a preplavili sa do dalmanutského kraja.

Túžba po zázrakoch

11 Keď sa o jeho príchode dozvedeli tamojší farizeji, prišli k nemu a pokúšali ho: Urob nejaký zázrak! Chceme vidieť nejaké znamenie z neba, až potom ti uveríme!"

12 Ježiš si smutne vzdychol a povedal: Koľko znamení by ste ešte chceli? Jedno je isté: ľudia ako vy nedostanú od Boha nijaké znamenie!"

13 Nechal ich tam, nastúpil do člna a odplavil sa na druhý breh jazera.

Aj na Božie zázraky možno zabudnúť

14 Učeníci zabudli nakúpiť potraviny, a tak mali v člne iba jeden chlieb.

15 Za plavby im Ježiš kládol na srdce: Dajte si pozor na kráľa Herodesa i na kvas farizejov!" --

16 Čo tým myslí?" spytovali sa jeden druhého. Napokon sa zhodli, že akiste naráža na to, že zabudli kúpiť chlieb.

17 Ježiš vedel, o čom sa dohadujú, a povedal: Nie, nejde o to. Naozaj mi nerozumiete? Je to možné, že ste takí nechápaví?

18 Ako to, že sa na nič nepamätáte?

19 A koľko košov zvyškov ste nazbierali, keď som rozlámal päť chlebov piatim tisícom?" -- Dvanásť," odpovedali mu.

20 A keď som nasýtil štyritisíc ľudí iba siedmimi chlebmi, koľko ešte zostalo? Spomínate si?" -- Sedem plných košov," priznali.

21 A ešte vždy nechápete?"

Uzdravenie slepého v Betsaide

22 Keď došli do Betsaidy, priviedli k nemu slepca a prosili, aby ho dotykom uzdravil.

23 Ježiš ho vzal za ruku a vyviedol za dedinu. Tam sa naslinenými prstami dotkol očí slepca a spýtal sa ho: Vidíš niečo?"

24 Muž sa poobzeral a zvolal: Áno, vidím ľudí, ale nejasne, vyzerajú ako chodiace stromy."

25 Ježiš sa ešte raz dotkol jeho očí. Keď sa muž znova rozhliadol okolo seba, videl všetko zreteľne a jasne, oči mal úplne zdravé.

26 Pri lúčení mu Ježiš povedal: Cez dedinu radšej nechoď a nikomu o tom nehovor."

Kto je Kristus?

27 Potom Ježiš so svojimi učeníkmi opustil Galileu a prechádzal dedinkami v okolí Cézarey Filipovej, na úpätí vrchu Hermon. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?"

28 Odpovedali mu: Niektorí sa domnievajú, že si Ján Krstiteľ, iní vravia, že si Eliáš alebo iný veľký prorok." --

29 A za koho ma pokladáte vy?" spytoval sa ďalej. Ty si ten zasľúbený Mesiáš, ty si Kristus!" zvolal Peter.

30 Ale Ježiš im prikázal, aby o tom nikomu nehovorili.

Ježiš predpovedá svoje utrpenie

31 V ten deň im prvý raz hovoril o tom, že bude musieť strašne trpieť. Veľkňazi, učitelia Zákona aj židovskí vodcovia ho odsúdia, zabijú, ale tretí deň vstane z mŕtvych.

32 Rozprával o tom celkom otvorene, preto si ho Peter odvolal nabok a usiloval sa ho od toho odhovoriť.

33 Ježiš sa však obrátil k učeníkom a pokarhal Petra: Odíď mi z cesty, pokušiteľ, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské."

34 Potom si pozval k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: Kto ma chce nasledovať, musí sa vzdať svojich vlastných záujmov, dobrovoľne niesť svoj kríž a ísť za mnou.

35 Komu ide len o jeho vlastný život, stratí ho, ale kto je ochotný obetovať ho pre mňa a pre zvesť evanjelia, získa život večný.

36 Lebo čo prospeje človeku, ak získa aj celý svet, a večný život pritom stratí?

37 Je azda na svete niečo cennejšie ako život?

38 Ak sa niekto hanbí za mňa a za moje slová v týchto dňoch nevery a hriechu, za toho sa budem hanbiť aj ja, Mesiáš, keď sa vrátim so svätými anjelmi v sláve svojho Otca."

Japanese Living Bible

マルコの福音書 8

1そのころ、またおびただしい群衆が集まって来ましたが、みんなの食べる物がなくなったので、 イエスは弟子たちを呼んで言われました。「この人たちはかわいそうに、もう三日もわたしといっしょにいるのだから、食べ物はとっくにないはずです。 このまま帰らせたら、きっと途中で倒れてしまいます。それに遠くから来た人もいるでしょうから。」

「でも、先生。こんな寂しい所で、これほど大ぜいの人たちのために、いったいどこで食べ物を手に入れるのですか。」

「パンは幾つありますか。」「七つです。」

イエスは、群衆に地べたに座るようにお命じになりました。そして七つのパンを取り、神に感謝の祈りをささげてから、ちぎって弟子たちに手渡され、弟子たちはみなに配りました。 また、小さい魚が少しばかりあったので、これも同様に祝福してから、人々に配るよう弟子たちに手渡されました。

8-9 こうして、全員が満腹するほど食べました。それからイエスは、人々を家にお帰しになりました。その日集まった人の数はおよそ四千人でしたが、あとでパン切れを拾い集めると、なんと七つのかごいっぱいになりました。

ダルマヌタ地方へ

10 このあとすぐ、イエスは弟子たちと舟でダルマヌタ地方へ向かわれました。 11 その地方のパリサイ人たちはイエスが来たと知り、議論をふっかけてやろうと、勇んでやって来ました。「奇跡を見せたらどうだ。天から不思議なしるしが現れでもしたら、あなたを信じようじゃないか。」

12 このことばに、イエスは思わず、ため息をおつきになりました。「いったいどれだけ奇跡を見れば気がすむのですか。」

13 イエスは彼らを残してまた舟に乗り、湖の向こう岸に渡られました。 14 ところが、弟子たちが出発前に食べ物を用意するのをうっかり忘れたので、舟の中にある食べ物といえば、一かたまりのパンだけでした。

15 舟の中で、イエスは弟子たちに、厳粛な表情で、「ヘロデ王とパリサイ人たちのパン種(彼らの誤った教えと偽善)に気をつけなさい」と言われました。 16 弟子たちは、「先生は、なぜあんなことをおっしゃったんだろう」と首をかしげ、結局、パンを持って来なかったからだろうということに話が落ち着きました。

17 弟子たちがそのことで互いに議論し合っているのを聞いて、イエスは言われました。「いや、そんなことではありません。まだわからないのですか。なんとものわかりの悪い人たちなのでしょう。 18 目も耳も持っているのに、見えも聞こえもしなかったのですか。何も覚えていないのですか。 19 五つのパンを五千人に食べさせた時、余ったパン切れは幾かごになりましたか。」「十二かごです。」 20 「では、七つのパンで四千人に食べさせた時は?」「七かごです。」

21 「それなのに、まだあなたがたは、パンがないのをわたしが苦にしていると思うのですか。」

22 一行がベツサイダに到着すると、人々が盲人の手を引いて来ました。「どうか、さわって治してやってください」と頼むので、 23 イエスはその盲人の手を取り、村の外へ連れ出されました。そして彼の両眼につばをつけ、手をあてて、「どうですか、何か見えますか」とお尋ねになりました。 24 男はあたりをきょろきょろ見回しながら、「は、はい、見えます。人が見えます。ぼんやりしていますが……。まるで、木が歩いてるみたいです」と答えました。 25 イエスはもう一度、両眼におさわりになりました。男はじっと見つめていました。するとだんだん視力が回復し、すべてのものがはっきり見えるようになりました。

26 イエスは男を家族のもとへ帰し、「村へは行かないように」と注意されました。

イエスこそ救い主

27 イエスの一行はガリラヤを去り、ピリポ・カイザリヤの村々へ行きました。その道々、イエスは弟子たちに、「人々は、わたしのことをだれだと言っていますか」とお尋ねになりました。

28 「バプテスマのヨハネだと言う者もいれば、エリヤだと言う者もいます。また昔の預言者が生き返ったと言う者もいます」と、弟子たちは答えました。

29 するとイエスは、「では、あなたがたは、わたしをだれだと思っているのですか」とお尋ねになりました。即座にペテロが、「あなたこそキリスト(ギリシャ語で救い主)です」と答えました。 30 ところがイエスは、このことをだれにも話してはいけないと、きびしく言われました。

31 それから、やがてご自分が経験する恐ろしい出来事――長老、祭司長、ユダヤ人の指導者たちに捨てられ、殺され、三日目に復活すること――を弟子たちに話し始められました。 32 それも、実にはっきりとお話しになったので、ペテロはイエスをわきに呼び、「そんなことをおっしゃるものではありません」といさめました。

33 イエスはふり返って弟子たちを見ながら、非常にきびしい口調でペテロに言われました。「下がれ、サタン! あなたはただ人間的な見方をして、神のことを考えてみようともしていません。」

34 それから、弟子たちと群衆とを呼び寄せ、こう言われました。「だれでもわたしについて来たければ、自分中心の生活をやめ、自分の十字架を負って、わたしについて来なさい。 35 自分のいのちを守ることばかりにとらわれている者は、それを失います。わたしと福音とのためにいのちを捨てる者が、いのちを得るのです。

36 たとえ全世界を自分のものにしても、いのちを失ったら、何の得があるでしょう。 37 いのちを買い戻すどんな手だてがあるというのでしょう。 38 この不信仰と罪の時代にあって、わたしとわたしのことばとを恥じるなら、メシヤであるわたしも、やがて父の栄光を帯びて聖なる天使と共に帰って来る時、そのような者を恥じるのです。」