Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Marka 16

Prázdny hrob

1 Jakubova matka Mária a Salome nakúpili voňavé masti, aby nimi podľa židovskej obyčaje natreli Ježišovo telo.

Zavčasu ráno v prvý deň týždňa, len čo vyšlo slnko, pobrali sa k hrobu.

Idúcky sa zhovárali o tom, kto im odvalí kameň, ktorým je vchod zatarasený.

Keď ta došli, pozreli na hrob a zistili, že obrovský kameň tam nie je.

Vstúpili do hrobky a na pravej strane videli sedieť mladého muža v bielom odeve.

Náramne sa preľakli. Nebojte sa!" upokojoval ich. Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorého ukrižovali? Nie je tu, vstal z mŕtvych! Pozrite sa na miesto, kde ho položili: je prázdne.

Choďte a oznámte jeho učeníkom, najmä Petrovi: Ježiš ide pred vami do Galiley. Stretnete sa tam s ním, tak ako vám to oznámil pred svojou smrťou."

Ženy vybehli z hrobky a celé predesené utekali preč. Triasli sa od hrôzy a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.

Stretnutie so vzkrieseným Ježišom

Ježiš Kristus vstal z mŕtvych v nedeľu zavčasu ráno. Najprv sa ukázal Márii Magdaléne, žene, z ktorej kedysi vyhnal sedem démonov.

10 Tá bežala k Ježišovým učeníkom, ktorých našla plačúcich a zúfalých, a oznámila im: Ježiš žije! Videla som ho!"

11 Ale neuverili jej.

12 Potom sa ukázal dvom učeníkom, ktorí šli z Jeruzalema na vidiek.

13 Keď ho poznali, vrátili sa oznámiť to ostatným, ale ani im nikto neveril.

14 Neskôr sa ukázal svojim jedenástim učeníkom, práve keď jedli. Karhal ich pre nevieru i preto, že tak zanovito odmietali uveriť, že je živý.

15 Potom ich poveril úlohou: Choďte do celého sveta a všetkým ľuďom oznamujte radostnú správu:

16 kto uverí vo mňa a dá sa pokrstiť, bude zachránený. Ale toho, kto odmietne veriť, Boh odsúdi.

17 Tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: Budú v mojom mene vyháňať démonov a hovoriť novými jazykmi.

18 Budú brať do rúk hady, ktoré im neublížia, a jedovatý nápoj im neuškodí. Na chorých budú vkladať ruky a uzdravia ich."

19 Po týchto slovách bol Pán Ježiš vzatý do neba a zaujal svoje miesto po Božej pravici.

20 Jeho učeníci sa rozišli do sveta a všade zvestovali radostnú správu o Kristovi. A Pán bol s nimi a ich slová potvrdzoval zázračnými činmi.

New Living Translation

Mark 16

The Resurrection

1Saturday evening, when the Sabbath ended, Mary Magdalene, Mary the mother of James, and Salome went out and purchased burial spices so they could anoint Jesus’ body. Very early on Sunday morning,[a] just at sunrise, they went to the tomb. On the way they were asking each other, “Who will roll away the stone for us from the entrance to the tomb?” But as they arrived, they looked up and saw that the stone, which was very large, had already been rolled aside.

When they entered the tomb, they saw a young man clothed in a white robe sitting on the right side. The women were shocked, but the angel said, “Don’t be alarmed. You are looking for Jesus of Nazareth,[b] who was crucified. He isn’t here! He is risen from the dead! Look, this is where they laid his body. Now go and tell his disciples, including Peter, that Jesus is going ahead of you to Galilee. You will see him there, just as he told you before he died.”

The women fled from the tomb, trembling and bewildered, and they said nothing to anyone because they were too frightened.[c]


[The most ancient manuscripts of Mark conclude with verse 16:8. Later manuscripts add one or both of the following endings.]

[Shorter Ending of Mark]

Then they briefly reported all this to Peter and his companions. Afterward Jesus himself sent them out from east to west with the sacred and unfailing message of salvation that gives eternal life. Amen.

[Longer Ending of Mark]

After Jesus rose from the dead early on Sunday morning, the first person who saw him was Mary Magdalene, the woman from whom he had cast out seven demons. 10 She went to the disciples, who were grieving and weeping, and told them what had happened. 11 But when she told them that Jesus was alive and she had seen him, they didn’t believe her.

12 Afterward he appeared in a different form to two of his followers who were walking from Jerusalem into the country. 13 They rushed back to tell the others, but no one believed them.

14 Still later he appeared to the eleven disciples as they were eating together. He rebuked them for their stubborn unbelief because they refused to believe those who had seen him after he had been raised from the dead.[d]

15 And then he told them, “Go into all the world and preach the Good News to everyone. 16 Anyone who believes and is baptized will be saved. But anyone who refuses to believe will be condemned. 17 These miraculous signs will accompany those who believe: They will cast out demons in my name, and they will speak in new languages.[e] 18 They will be able to handle snakes with safety, and if they drink anything poisonous, it won’t hurt them. They will be able to place their hands on the sick, and they will be healed.”

19 When the Lord Jesus had finished talking with them, he was taken up into heaven and sat down in the place of honor at God’s right hand. 20 And the disciples went everywhere and preached, and the Lord worked through them, confirming what they said by many miraculous signs.

Notas al pie

  1. 16:2 Greek on the first day of the week; also in 16:9.
  2. 16:6 Or Jesus the Nazarene.
  3. 16:8 The most reliable early manuscripts of the Gospel of Mark end at verse 8. Other manuscripts include various endings to the Gospel. A few include both the “shorter ending” and the “longer ending.” The majority of manuscripts include the “longer ending” immediately after verse 8.
  4. 16:14 Some early manuscripts add: And they excused themselves, saying, “This age of lawlessness and unbelief is under Satan, who does not permit God’s truth and power to conquer the evil [unclean] spirits. Therefore, reveal your justice now.” This is what they said to Christ. And Christ replied to them, “The period of years of Satan’s power has been fulfilled, but other dreadful things will happen soon. And I was handed over to death for those who have sinned, so that they may return to the truth and sin no more, and so they may inherit the spiritual, incorruptible, and righteous glory in heaven.”
  5. 16:17 Or new tongues; some manuscripts do not include new.