Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Marka 1

Ján Krstiteľ

1 Úžasný príbeh o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, sa začína takto:

V knihe, ktorú napísal dávny prorok Izaiáš, oznámil Boh, že pošle svojho Syna na zem, no najprv príde zvláštny posol a pripraví svet na jeho príchod. Tento posol bude žiť na vyprahnutej púšti," oznamoval Izaiáš,

a bude hlásať, že každý musí zmeniť svoj život a pripraviť sa na Pánov príchod."

Týmto poslom bol Ján Krstiteľ. Býval na púšti a nabádal ľudí, aby sa dali pokrstiť, a takto dali najavo, že sa odvracajú od svojich hriechov a túžia, aby im ich Pán Boh odpustil.

Ľudia z Jeruzalema i z celého Judska sa pobrali na judskú púšť, aby ho videli a počuli. Keď vyznali svoje hriechy, Ján ich pokrstil v rieke Jordán.

Nosil odev z ťavej srsti a bol prepásaný koženým opaskom, kobylky a med divých včiel mu boli pokrmom.

Tu je úryvok z jeho kázne:

Čoskoro po mne príde ktosi omnoho väčší ako ja. Nie som hodný ani, aby som sa zohol a rozviazal mu remienok na obuvi.

Ja vás krstím vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým."

Ján pokrstí Ježiša v Jordáne

Potom istého dňa prišiel Ježiš do Nazareta v Galilei a Ján ho pokrstil v Jordáne.

10 Vo chvíli, keď vystupoval z vody na breh, videl, ako sa otvorilo nebo a na hlavu sa mu zniesol Svätý Duch v podobe holubice.

11 Tu zaznel z neba hlas: Ty si môj milovaný Syn, moja radosť."

Ježiš vystavený satanovým pokušeniam

12 Hneď nato vnukol Svätý Duch Ježišovi, aby odišiel na púšť do samoty.

13 Strávil tam štyridsať dní sám medzi divou zverou, vystavený satanovým pokušeniam. No potom prišli anjeli a starali sa oňho.

Začiatok Ježišovej činnosti

14 Neskôr, keď kráľ Herodes uväznil Jána, prišiel Ježiš do Galiley a zvestoval tam Božie radostné posolstvo:

15 Nadišiel už čas. Božie kráľovstvo je blízko. Odvráťte sa od svojich hriechov a uverte tejto radostnej správe!"

Povolanie učeníkov

16 V istý deň, keď Ježiš šiel po brehu Galilejského mora, zbadal Šimona a jeho brata Andreja, ako hádžu do vody siete, lebo sa živili rybárstvom.

17 Ježiš na nich zavolal: Poďte za mnou! Ja vás urobím rybármi ľudí!"

18 Ihneď nechali všetko tak a odišli s ním.

19 Kúsok ďalej videl pri brehu Zebedejových synov Jakuba a Jána, ako v člne opravujú potrhané siete.

20 Aj ich zavolal a oni ihneď nechali svojho otca Zebedeja v člne s najatými pomocníkmi a pobrali sa za ním.

Ježiš dokazuje svoju moc

21 Ježiš i jeho družina prišli do mesta Kafarnauma a hneď v prvú sobotu vošli do židovskej modlitebne -- synagógy, kde Ježiš začal kázať.

22 Poslucháči žasli, lebo hovoril neobyčajne presvedčivo. Bolo to čosi celkom iné, ako počúvali doposiaľ od učiteľov Zákona.

23 Bol tam istý muž posadnutý démonom a začal vykrikovať:

24 Ježiš z Nazareta, prečo nás trápiš? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: ten Svätý Boží Syn!"

25 Ježiš rázne pohrozil démonovi, aby stíchol a vyšiel z muža.

26 Vtom démon zreval, divoko tým mužom zalomcoval a opustil ho.

27 Poslucháčov sa zmocnil úžas a začali sa dohadovať, čo sa stalo. Čo to je? Nové učenie?" spytovali sa vzrušene. Ako to, že aj zlí duchovia poslúchajú jeho rozkazy?"

28 Správa o tom, čo vykonal, sa rýchlo rozšírila po celom území Galiley.

Ježiš uzdravuje chorých

29 Keď potom vyšiel zo synagógy, pobral sa s učeníkmi do Šimonovho a Andrejovho domu.

30 Tu našli Šimonovu svokru ležať chorú v posteli s vysokou horúčkou. Povedali Ježišovi, čo ju trápi.

31 Pristúpil k jej lôžku, chytil ju za ruku a pomohol jej sadnúť si. Horúčka jej ihneď klesla, vstala a pripravila im obed.

32 Večer, keď zapadlo slnko, bolo nádvorie plné chorých a posadnutých démonmi, ktorých k nemu priviedli, aby ich uzdravil,

33 a pred domom sa zhromaždil a pozoroval ho obrovský zástup ľudí z celého mesta.

34 V ten večer uzdravil veľký počet chorých a mnohých démonov vyhnal z ich obetí. Ale nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš -- Svätý Boží Syn.

35 Na druhé ráno vstal Ježiš ešte pred svitaním a odišiel na osamelé miesto, kde sa mohol v pokoji modliť.

36 O trochu neskôr ho Šimon aj ostatní učeníci šli hľadať.

37 Keď ho našli, vraveli mu: Každý sa spytuje len na teba!"

38 On im odpovedal: Musím ísť do okolitých dedín a oznámiť ľuďom moje posolstvo, veď preto som prišiel."

39 A potom kázal v synagógach po celej Galilei a vyháňal démonov.

Uzdravenie malomocného

40 Raz k nemu pristúpil človek postihnutý malomocenstvom, hodil sa pred ním na kolená a úpenlivo ho prosil: Pane, ja viem, že ma môžeš uzdraviť, ak budeš chcieť!"

41 Ježišovi ho prišlo ľúto, natiahol ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, aby si bol čistý!"

42 Len čo vyslovil tieto slová, nezostalo po malomocenstve ani stopy.

43 Ale Ježiš mu prísne nariadil: Choď a ukáž sa židovskému kňazovi.

44 No cestou sa nikde nezastavuj a s nikým sa nedávaj do reči. Zároveň vezmi so sebou obetný dar, ako to nariadil Mojžiš uzdraveným z malomocenstva, aby všetci mali dôkaz, že si naozaj zdravý."

45 Ale uzdravený nevydržal mlčať a všetkým radostne oznamoval, čo sa s ním stalo. A tak sa Ježiš nemohol verejne dostať do nijakého mesta, lebo zástup by ho bol zadlávil. Zdržiaval sa preto na opustených miestach, ale aj ta sa za ním zbiehali zástupy ľudí zo všetkých strán.

Nueva Versión Internacional (Castilian)

Marcos 1

Juan el Bautista prepara el camino

1Comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.[a]

Sucedió como está escrito en el profeta Isaías:

«Yo enviaré a mi mensajero delante de ti,
    el cual preparará tu camino».[b]
«Voz de uno que grita en el desierto:
“Preparad el camino del Señor,
    haced derechas sus sendas”».[c]

Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Y Juan llevaba un vestido de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero, y comía langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: «Detrás de mí viene uno más poderoso que yo; ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado con[d] agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo».

Bautismo y tentación de Jesús

En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 10 En seguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. 11 También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado; estoy muy complacido contigo».

12 En seguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, 13 y allí fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Estaba entre las fieras, y los ángeles le servían.

Llamamiento de los primeros discípulos

14 Después de que encarcelaran a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. 15 «Se ha cumplido el tiempo —decía—. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos y creed las buenas nuevas!»

16 Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. 17 «Venid, seguidme —les dijo Jesús—, y os haré pescadores de hombres». 18 Al momento dejaron las redes y lo siguieron.

19 Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. 20 En seguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús.

Jesús expulsa a un espíritu maligno

21 Entraron en Capernaún y, tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. 22 La gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. 23 De repente, en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó:

24 ―¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú: ¡el Santo de Dios!

25 ―¡Cállate! —lo reprendió Jesús—. ¡Sal de ese hombre!

26 Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. 27 Todos se quedaron tan asustados que se preguntaban unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Una enseñanza nueva, pues lo hace con autoridad! Ordena incluso a los espíritus malignos, y le obedecen». 28 Como resultado, su fama se extendió rápidamente por toda la región de Galilea.

Jesús sana a muchos enfermos

29 Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. 30 La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y en seguida se lo dijeron a Jesús. 31 Él se le acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le fue la fiebre y se puso a servirles.

32 Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, 33 de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. 34 Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era él.

Jesús ora en un lugar solitario

35 Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 36 Simón y sus compañeros salieron a buscarlo.

37 Por fin lo encontraron y le dijeron:

―Todo el mundo te busca.

38 Jesús respondió:

―Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar; para esto he venido.

39 Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios.

Jesús sana a un leproso

40 Un hombre que tenía lepra se le acercó y, de rodillas, le suplicó:

―Si quieres, puedes limpiarme.

41 Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole:

―Sí, quiero. ¡Queda limpio!

42 Al instante se le quitó la lepra y quedó sano.[e] 43 Jesús lo despidió en seguida con una fuerte advertencia:

44 ―Mira, no se lo digas a nadie; solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio.

45 Pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aun así, gente de todas partes seguía acudiendo a él.

Notas al pie

  1. 1:1 Var. no incluye: Hijo de Dios.
  2. 1:2 Mal 3:1
  3. 1:3 Is 40:3
  4. 1:8 con. Alt. en.
  5. 1:42 sano. Lit. limpio.