Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 19

Zachej

1 Ježiš prechádzal cez mesto Jericho.

Istý muž zvaný Zachej, hlavný výberca daní a veľký boháč,

zatúžil vidieť Ježiša. Bol však nízkej postavy a pre veľký zástup, ktorý sa tlačil okolo Ježiša, ho nevidel.

Predbehol sprievod, vyškriabal sa na morušu a odtiaľ ho pozoroval.

Keď Ježiš došiel až na to miesto, pozrel sa hore a povedal:

Zachej, zostúp rýchlo dolu, lebo dnes chcem byť tvojím hosťom." Zachej čo najrýchlejšie zliezol a s radosťou ho viedol do svojho domu.

Ale ľudia zo zástupu sa pohoršovali: Ide na návštevu k jednému z najväčších zdieračov."

Tu Zachej zastal a povedal Ježišovi: Pane, polovicu svojho majetku rozdám chudobným, a ak som niekoho okradol, štvornásobne mu to vynahradím."

Ježiš mu povedal: Dnes spása zavítala do tvojho domu. Veď ty si bol jedným zo stratených synov Abraháma

10 a ja, Syn človeka, som prišiel hľadať a zachraňovať stratených."

O zverených daroch

11 Keďže bol neďaleko Jeruzalema a mnohí sa domnievali, že Boh pri jeho vstupe do Jeruzalema nastolí svoje kráľovstvo, vyrozprával im podobenstvo, aby ich zbavil nesprávnej predstavy.

12 Jeden vznešený muž odišiel do ďalekej krajiny, aby sa tam dal korunovať a vrátil sa späť ako kráľ.

13 Pred svojím odchodom si zavolal desiatich úradníkov, každému z nich zveril určitú sumu a povedal:Vložte peniaze do niečoho a usilujte sa niečo získať.

14 Ale niektorí z jeho občanov ho nenávideli a poslali za ním poslov s odkazom, že nechcú, aby sa stal ich kráľom.

15 Ale po nejakom čase sa predsa vrátil ako kráľ a dal si predvolať úradníkov, ktorým zveril peniaze. Chcel zistiť, ako s nimi hospodárili.

16 Prišiel prvý a hlásil:Pane, získal som desaťkrát viac, ako si mi zveril. --

17 Výborne, pochválil ho kráľ.Si dobrý hospodár. Správne si zaobchádzal s tou neveľkou sumou, čo som ti zveril. Za odmenu ťa menujem správcom nad desiatimi mestami.

18 Potom pristúpil druhý úradník:Pane, získal som päťnásobne vyšší zisk, ako bola pôvodná suma.

19 Aj toho pán pochválil a ustanovil ho správcom nad piatimi mestami.

20 Ale tretí muž priniesol naspäť len tú istú sumu, ktorú mu kráľ zveril.Uložil som ju na bezpečné miesto, povedal,

21 lebo viem, že si prísny, žiadaš aj to, čo si nedal, a žneš aj to, čo si nezasial.

22 Tomu kráľ povedal: Tvoje vlastné slová ťa súdia, ty leňoch. Vedel si, čo som rozkázal, no neurobil si to.

23 Prečo si moje peniaze aspoň nezveril peňažníkom, aby priniesli úroky?

24 Potom sa obrátil k tým, čo stáli okolo neho:Vezmite mu tie peniaze a dajte tomu, čo vyťažil najviac.

25 Namietli:Pane, veď on už má dosť! --

26 Áno, odpovedal kráľ, ten, čo má, dostane ešte viac, a ten, čo má málo, príde aj o to, čo má.

27 A nepriateľov, ktorí ma nechceli za kráľa, priveďte sem a pred mojimi očami ich pobite. "

Ježišov vstup do Jeruzalema

28 Keď Ježiš dorozprával tento príbeh, pokračoval v ceste do Jeruzalema.

29 Neďaleko Betfage a Betánie pri Olivovom vrchu vyzval svojich učeníkov:

30 Choďte naproti do mestečka. Nájdete tam uviazaného oslíka, na ktorom dosiaľ nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte sem.

31 Keby sa vás niekto spýtal, prečo to robíte, odpovedzte:Pán ho potrebuje. "

32 Šli a našli všetko tak, ako im Pán povedal.

33 Keď odväzovali osliatko, prišli majitelia a spýtali sa ich, prečo to robia.

34 Odpovedali: Pán ho potrebuje."

35 Potom osliatko priviedli k Ježišovi, prestreli mu na chrbát svoje plášte a vysadili naň Ježiša.

36 A ľudia dokonca vystielali svojimi plášťami cestu, po ktorej išiel.

37 Keď sa priblížil k Olivovému vrchu, začal zástup učeníkov nadšene, radostne a hlasno chváliť Boha za všetky zázraky, ktoré na vlastné oči videli. Volal:

38 Nech žije kráľ, ktorého nám posiela Boh! Nech sa raduje nebo! Sláva Bohu na výsostiach!"

39 Ale niektorí farizeji zo zástupu mu dohovárali: Napomeň svojich učeníkov, aby sa takto nerúhali!"

40 Ale Ježiš im odpovedal: Ak oni budú mlčať, kamene pri ceste budú kričať."

Ježiš plače nad Jeruzalemom

41 Keď už boli blízko a uvidel na mesto, vstúpili mu do očí slzy a so smútkom povedal:

42 Keby si aspoň dnes pochopilo, čo ti môže priniesť pokoj. Ale ty nič nechápeš,

43 a tak príde deň, keď ťa nepriatelia obkľúčia, oboženú valom a zovrú zo všetkých strán.

44 Napokon ťa zrovnajú so zemou, tvoje deti pobijú a nenechajú kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas, keď k tebe prichádza Boh."

Ježiš vyháňa kupcov z chrámu

45 Potom vstúpil do chrámu a začal z neho vyháňať všetkých, čo tu kupčili,

46 a povedal im: Je napísané: Môj chrám je miestom modlitieb, ale vy ste z neho urobili pelech lotrov!

47 Potom deň čo deň vyučoval v chráme. Veľkňazi a učitelia Zákona ho chceli za pomoci popredných občanov pripraviť o život,

48 ale nevedeli, ako to urobiť, lebo ľud mu priam visel na ústach.

Slovo na cestu

Lukáš 19

Ježíš přináší spasení Zacheovu domu

1Potom Ježíš vešel do Jericha. Žil tam vrchní výběrčí daní Zacheus, velký boháč. Chtěl za každou cenu vidět Ježíše, ale protože sám byl malé postavy a okolo Ježíše se tísnily davy lidí, předběhl průvod a vylezl na strom; odtamtud ho vyhlížel. Když Ježíš došel až k tomu místu, podíval se vzhůru a řekl: „Zachee, pojď rychle dolů, chci dnes být tvým hostem.“ Zacheus slezl, jak nejrychleji uměl a plný radosti si odváděl Ježíše domů. Lidé se posmívali: „Jde na návštěvu k takovému hříšníkovi!“ Tu se Zacheus zastavil a obrátil na Ježíše: „Pane, polovinu svého majetku rozdám chudým a koho jsem okradl, tomu to čtyřnásobně vynahradím.“ Nato Ježíš řekl: „Dnes se pro tohoto muže a jeho rodinu všechno mění. Teď plným právem patří k Božímu lidu. 10 Přišel jsem hledat a zachránit právě ty ztracené.“

Ježíš vypráví podobenství o deseti úřednících

11 Tyto události a to, že měl Ježíš namířeno do Jeruzaléma, vedlo lidi k domněnce, že se nyní ujme své vlády. 12 Jak to doopravdy bude, jim Ježíš naznačil následujícím vyprávěním: „Jeden vznešený muž odešel daleko za hranice své vlasti, aby se tam dal korunovat a vrátil se zpět jako král. 13 Předtím si však zavolal svých deset úředníků, dal každému z nich určitý obnos a řekl: ‚Nenechte je ležet ladem a snažte se jimi něco získat.‘ 14 Někteří občané ho však nenáviděli, a proto žádali: ‚Nechceme, aby byl naším králem.‘ 15 Vladař se však přesto vrátil s královskou hodností. Ihned si dal předvolat úředníky, kterým svěřil peníze, aby zjistil, jak hospodařili. 16 Přišel první a řekl: ‚Pane, získal jsem desetkrát tolik, než jsi mi svěřil.‘ 17 Král ho pochválil: ‚Výborně, jsi dobrý hospodář. Nešlo o mnoho a obstál jsi. Svěřuji ti proto vládu nad deseti městy.‘ 18 Přišel druhý úředník, aby vykázal zisk: ‚Pane, mám pro tebe pětkrát tolik, než jsi mi svěřil.‘ 19 I toho král pochválil a svěřil mu správu nad pěti městy. 20 Pak přišel další a řekl: ‚Pane, vím, že jsi přísný, 21 a tak jsem se bál o tvůj majetek. Dobře jsem ho ukryl a tady ti ho vracím nedotčený.‘ 22 Král mu řekl: ‚Tvá vlastní slova tě soudí, lenochu. Věděl jsi, co jsem nařídil, a nesplnil jsi to. 23 Proč jsi moje peníze alespoň neuložil na úrok?‘ 24 Pak řekl okolostojícím: ‚Vezměte ty peníze od něho a dejte je tomu, kdo získal desetinásobek.‘ 25 Namítali: ‚Pane, vždyť ten už má dost.‘ 26 Král odpověděl: ‚Každému, kdo se osvědčí, bude ještě přidáno, ale ten, kdo se neosvědčí, přijde o všechno. 27 A mé nepřátele, kteří mne nechtěli za panovníka, popravte!‘ “

Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslici

28 Když skončil svoje vypravování, pokračoval v cestě do Jeruzaléma. 29-30 V blízkosti dvora Betfage u Betanie pod Olivovou horou vyzval dva své učedníky: „Jděte naproti do městečka. Najdete tam uvázané oslátko, na kterém dosud nikdo neseděl. Odvažte ho a přiveďte. 31 Kdyby se vás někdo ptal, proč to děláte, řekněte: ‚Pán ho potřebuje.‘ “ 32 Ti dva šli a nalezli všechno tak, jak Ježíš řekl. 33 Když oslátko odvazovali, přišli majitelé a ptali se, proč to dělají. 34 Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ 35 Přivedli oslíka, pokryli mu hřbet svými plášti a posadili na něj Ježíše. 36 Ostatní lidé stlali dokonce své pláště na cestu, kudy jel. 37 Když začali sestupovat z Olivové hory, zmocnilo se zástupu nadšení; děkovali Bohu za všechny divy, které na vlastní oči viděli. 38 Provolávali:

„Sláva králi, Bůh ho posílá!
Nebe je smířeno, sláva!“

39 Byli tam také někteří farizejové a ti mu domlouvali: „Pokárej své učedníky, aby se takhle nerouhali.“ 40 Ježíš odpověděl: „Jestliže oni zmlknou, bude volat kamení.“ 41 Když se před Ježíšem otevřel pohled na Jeruzalém, vstoupily mu slzy do očí a plný smutku 42 řekl: „Město, kéž bys alespoň dnes pochopilo, co ti může přinést pokoj. Ty však nic nechápeš, 43 a tak přijde den, kdy tě obklíčí nepřátelé a oblehnou tě. 44 Nakonec tě srovnají se zemí a tvé syny pobijí, protože jsi nerozeznalo čas, kdy k tobě přichází Bůh.“

Ježíš opět čistí chrám

45 V Jeruzalémě vešel do chrámu a hned za branou narazil na ty, kdo tam prodávali. Začal je vyhánět 46 se slovy: „Je psáno, že tento chrám je svaté místo pro modlitby, a vy jste z něho udělali tržiště.“ 47 Po několik dní se Ježíš vracel do chrámu a učil tam. Velekněží a vykladači zákona se ho chtěli za podpory předních občanů Jeruzaléma zmocnit a připravit ho o život, 48 ale nevěděli, jak to udělat, protože lid ho miloval a rád mu naslouchal.