Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Lukáša 13

Cesta do neba je úzka

1 V tom istom čase priniesli Ježišovi správu, že Pilát dal povraždiť niektorých Židov z Galiley, keď práve obetovali.

Myslíte si, že tí Galilejčania boli väčší hriešnici ako vy? Že práve preto ich stihol taký osud?

Vôbec nie. Ale nech vám je to na výstrahu: aj vy takisto zahyniete, ak nezanecháte zlé skutky a neoľutujete svoje hriechy.

Alebo si myslíte, že tí osemnásti nešťastníci, na ktorých sa zrútila veža v Siloe, boli najväčšími hriešnikmi v Jeruzaleme?

Vôbec nie! Ak neprestanete robiť zlo a neoľutujete svoje hriechy, takisto zahyniete."

Posledná príležitosť

Potom im porozprával toto podobenstvo: Istý človek mal vo svojej záhrade figovník. Keď si prišiel pooberať ovocie, nič na ňom nenašiel.

Povedal záhradníkovi:Pozri, už tretí rok čakám, že sa na ňom niečo urodí, ale márne. Vytni ho, lebo tu iba prekáža! Ale záhradník sa prihováral:

Pane, nechaj ho ešte jeden rok! Okopem ho, pohnojím,

a ak ani na budúci rok neprinesie ovocie, potom ho vytni. "

Uzdravenie v sobotu

10 V jednu sobotu učil v synagóge.

11 Bola tam žena, ktorá už osemnásť rokov trpela ťažkou chorobou: celá bola zohnutá a nemohla sa vystrieť.

12 Keď ju Ježiš videl, zavolal ju k sebe a povedal: Žena, je koniec tvojmu trápeniu."

13 Položil na ňu ruky a v tej chvíli sa žena narovnala a oslavovala Boha.

14 Ale predstaveného synagógy pobúrilo, že Ježiš uzdravuje v sobotu, a napomínal zástup: Šesť dní sa má pracovať. Vtedy prichádzajte a dajte sa uzdravovať, nie v sobotu."

15 Ježiš mu povedal: Pokrytci! Či vy nepracujete v sobotu? Či každý z vás neodväzuje v sobotu vola alebo osla a nevedie ho napojiť?

16 A vy si myslíte, že je to hriech, ak som túto židovskú ženu práve v sobotu vyslobodil z pút, v ktorých ju satan držal osemnásť rokov?"

17 Táto odpoveď zmiatla Ježišových odporcov, ale celý zástup sa nadchýnal zázračnými činmi, ktoré Ježiš konal.

Dva obrazy Božieho kráľovstva

18 A znova im začal rozprávať o Božom kráľovstve. K čomu mám prirovnať Božie kráľovstvo?" spýtal sa poslucháčov.

19 Je ako nepatrné horčičné semienko, ktoré si človek zaseje v záhrade. Semienko vyklíči a vyrastie z neho taká mohutná bylina, že na nej môžu hniezdiť vtáci.

20 Alebo ho môžem prirovnať ku kvásku, ktorým žena zarobí cesto.

21 A hoci je múky veľa, stačí trochu kvásku, aby celé cesto dobre vykyslo."

Prečo sa všetci nedostanú do Božieho kráľovstva?

22 Ježiš pokračoval na svojej ceste do Jeruzalema. Chodil z mesta do mesta, z dediny do dediny a všade kázal.

23 Ktosi sa ho spýtal: Pane, je naozaj málo tých, ktorí budú zachránení?" Ježiš mu odpovedal:

24 Dvere do neba sú úzke. Usilujte sa zo všetkých síl cez ne prejsť, lebo mnohí sa budú o to pokúšať, ale nedostanú sa dnu.

25 Lebo len čo pán domu príde, zamkne dvere a už bude neskoro. Mnohí budete búchať na dvere a volať:Pane, pane, otvor nám! Zostanete vonku a pán vám odpovie:Neviem, kto ste a odkiaľ ste! --

26 Ale veď sme jedávali spolu a učil si na našich uliciach, budete sa brániť.

27 No pán vám odpovie:Vravím vám, že neviem, kto ste. Nemôžete vstúpiť, lebo ste pošpinení hriechom. Choďte preč!

28 Keď zostanete vonku a uvidíte, že Abrahám, Izák, Jakob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, budete zúfalo nariekať a škrípať zubami.

29 Zo všetkých svetových strán budú prúdiť ľudia, aby zaujali miesta pri stole v Božom kráľovstve.

30 A zapamätajte si: mnohí, ktorými dnes pohŕdajú, zaujmú tam popredné miesta a mnohí, ktorí sú dnes zahŕňaní priazňou a úctou, budú tam medzi poslednými."

Varovanie Jeruzalemu

31 V tej chvíli prišli za ním niektorí farizeji a varovali ho: Mal by si odtiaľto utiecť, lebo Herodes ťa chce zabiť."

32 Odpovedal im: Choďte a povedzte tomu lišiakovi, že budem vyháňať démonov a uzdravovať chorých dnes aj zajtra, ale na tretí deň dôjdem do cieľa!

33 Áno, dnes, zajtra aj pozajtre musím ísť svojou cestou. Veď nie je možné, aby prorok zahynul inde ako v Jeruzaleme.

34 Jeruzalem, Jeruzalem! Zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, ktorých ti Boh posiela, aby ti pomohli. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje kuriatka pod ochranné krídla, ale nechcel si.

35 A teraz z tvojho chrámu zostanú len ruiny. A neuvidíte ma skôr, ako budete volať:Sláva tomu, ktorý prichádza k nám v mene Pánovom! "

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Лк 13

Призыв к покаянию

1Некоторые из тех, кто слушал Ису, рассказали Ему о галилеянах, которых Пилат приказал убить в храме в то время, когда они совершали жертвоприношение. Иса ответил:

– Вы думаете, что эти галилеяне так пострадали, потому что они были грешнее всех других галилеян? Нет! Но говорю вам, если вы не раскаетесь, вы тоже погибнете, как они. Или взять тех, восемнадцать человек, которые погибли, когда на них упала Силоамская башня. Вы думаете, они были хуже всех других жителей Иерусалима? Нет, но говорю вам: если вы не раскаетесь, то тоже погибнете, как они.

Притча о бесплодном дереве

Затем Иса рассказал им притчу:

– У одного человека в винограднике рос инжир. Однажды он пошёл посмотреть, нет ли на нём плодов, но ничего не нашёл. Тогда он сказал виноградарю: «Вот уже три года я прихожу смотреть, нет ли на этом инжире плодов, и ничего не нахожу. Сруби его, зачем он без пользы занимает место?» «Господин, – ответил работник, – оставь его ещё на один год. Я его окопаю, положу удобрение, и если в следующем году будут плоды – хорошо, а если нет, тогда ты срубишь его».

Исцеление женщины в субботу

10 В субботу Иса учил в одном из молитвенных домов. 11 Там была женщина, скорченная духом болезни. Она не могла выпрямиться вот уже восемнадцать лет. 12 Увидев её, Иса вызвал её вперёд и сказал:

– Женщина! Ты свободна от своей болезни!

13 Он возложил на неё руки, и она сразу выпрямилась и стала славить Аллаха. 14 Но начальника молитвенного дома разозлило, что Иса исцелил в субботу, и он обратился к присутствующим:

– Есть шесть дней для работы, вот и приходите для исцеления не в субботу, а в один из этих дней.

15 На это Иса ответил ему:

– Лицемеры! Разве в субботу вы не отвязываете в стойле вола или осла и не ведете его поить? 16 Так не нужно ли было освободить в субботу и эту женщину, одну из дочерей Ибрахима, вот уже восемнадцать лет связанную Шайтаном?

17 Когда Он это сказал, всем Его противникам стало стыдно, а весь народ радовался чудесным делам, которые Он совершал.

Притча о горчичном зерне и о закваске

18 Затем Иса сказал:

– На что похоже Царство Аллаха? С чем можно его сравнить? 19 Оно как горчичное зерно, которое человек взял и посеял в своём саду. Зерно выросло и превратилось в настоящее дерево, так что даже птицы небесные свили гнёзда в его ветвях.

20 И ещё Он сказал:

– На что похоже Царство Аллаха? 21 Оно как закваска, которую женщина смешала с большим количеством[a] муки, чтобы вскисло всё тесто.

Об узкой двери

22 Направляясь в Иерусалим, Иса проходил через города и селения, повсюду уча народ. 23 Кто-то спросил Его:

– Повелитель, разве только немногие будут спасены?

Иса ответил:

24 – Старайтесь войти через узкую дверь, потому что многие будут пытаться войти, но не смогут. 25 Когда хозяин дома встанет и закроет дверь, вы будете стоять снаружи и стучать, умоляя: «Господин, открой нам». Но Он ответит: «Не знаю вас, откуда вы». 26 Тогда вы скажете: «Мы ели и пили с Тобой, и Ты учил на наших улицах». 27 Но Он ответит: «Я не знаю вас, откуда вы, отойдите от Меня все, делающие зло!»[b]

28 Там будет плач и скрежет зубов, когда вы увидите Ибрахима, Исхака, Якуба и всех пророков в Царстве Аллаха, а сами вы будете изгнаны вон. 29 Придут люди с востока и с запада, с севера и с юга и возлягут на пиру в Царстве Аллаха. 30 И униженные будут возвышены, а возвышенные – унижены.

Иса Масих оплакивает Иерусалим

31 Тогда же к Исе подошли несколько блюстителей Закона и сказали:

– Уходи, оставь это место, потому что Ирод[c] хочет Тебя убить.

32 Иса ответил:

– Пойдите и передайте этой лисице: «Я буду изгонять демонов и исцелять людей сегодня и завтра, а на третий день Я закончу Своё дело». 33 Но сегодня, завтра и послезавтра Я должен следовать Своим путём, потому что не бывает так, чтобы пророка Аллаха убили ещё где-то, кроме Иерусалима!

34 – О, Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями посланных к тебе! Сколько раз Я хотел собрать твоих детей, как птица собирает своих птенцов под крылья, но вы не захотели! 35 А теперь ваш дом оставляется вам пустым.[d] Говорю вам, что вы уже не увидите Меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен Тот, Кто приходит во имя Вечного!»[e]

Notas al pie

  1. 13:21 Букв.: «три саты». Это, вероятно, около 36 л (23 кг муки).
  2. 13:27 См. Заб. 6:9.
  3. 13:31 Это Ирод Антипа (см. сноску на 3:1).
  4. 13:35 См. Иер. 22:5.
  5. 13:35 Заб. 117:26.