Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 2

1 V galilejskej dedine Kána sa o tri dni nato konala svadba a bola tam Ježišova matka Mária.

Medzi svadobnými hosťami bol aj Ježiš a jeho učeníci.

Matka prišla oznámiť Ježišovi, že sa minulo víno.

Nemôžem ti v tom pomôcť," povedal jej. Ešte nenastal môj čas konať zázraky."

Ale jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám prikáže."

Na chodbe stálo šesť kamenných asi stolitrových nádob, ktoré sa používali na obradné umývanie.

Ježiš kázal obsluhujúcim, aby ich naplnili vodou.

Keď to urobili, vyzval ich: Dajte z nich ochutnať starejšiemu."

Keď nič netušiaci starejší ochutnal vodu, ktorú Ježiš premenil na víno, dal si zavolať ženícha

10 a povedal mu: To víno je vynikajúce. Zvyčajne sa najprv ponúka lepšie, a keď sa hostia napijú, potom prinesú horšie. Ale ty si odložil dobré víno až nakoniec."

11 V galilejskej Káne Ježiš prvý raz prejavil svoju božskú moc. A jeho učeníci v neho uverili.

12 Potom so svojou matkou, bratmi a učeníkmi strávil niekoľko dní v Kafarnaume.

Chrám nie je tržnica

13 Blížili sa židovské veľkonočné sviatky, a tak sa Ježiš pobral do Jeruzalema.

14 Na nádvorí jeruzalemského chrámu našiel predavačov obetných býkov, oviec a holubov, i zmenárnikov, ako sedia za svojimi stolmi.

15 Uplietol si z povrazov bič a vyhnal z chrámového nádvoria predavačov aj dobytok, ovce aj holuby, zmenárnikom poprevracal stoly

16 a tým, čo predávali holuby, povedal: Preč s tým! Z domu môjho Otca nerobte tržnicu."

17 V tej chvíli si učeníci spomenuli na starozákonné proroctvo: Starostlivosť o Boží dom ma spaľuje."

18 Akým právom si dovoľuješ takto konať?" spytovali sa ho nahnevane židovskí vodcovia. Ak máš poverenie od Boha, dokáž to nejakým zázrakom!"

19 Dobre," odpovedal im Ježiš, zborte tento chrám a ja ho za tri dni postavím."

20 Čo to vravíš?" zvolali Židia. Tento chrám sa budoval celých štyridsať rokov a ty by si ho chcel postaviť za tri dni?!"

21 Židia Ježišove slová nepochopili. Nehovoril totiž o chráme, ale o svojom vlastnom tele.

22 Aj učeníci tomu porozumeli až po jeho zmŕtvychvstaní a uverili aj Písmu, aj jeho slovu.

23 Cez veľkonočné sviatky vykonal Ježiš v Jeruzaleme viaceré zázraky, a tak mnohí uverili, že je naozaj Mesiáš.

24 Ježiš sa im však nezdôveroval, lebo dobre poznal ľudskú povahu,

25 a ani sa nepotreboval na nikoho spytovať. Vedel, čo sa v každom z nich skrýva.

Neno: Bibilia Takatifu

Yohana 2

Yesu Ahudhuria Harusi Mjini Kana

1Siku ya tatu kulikuwa na harusi katika mji wa Kana ulioko Galilaya. Mama yake Yesu alikuwapo na Yesu pamoja na wanafunzi wake walikuwa wamealikwa pia. Divai ilipowaishia, mama yake Yesu alimwambia, “Hawana divai.” Yesu akamjibu, “Mama, mbona unanihusisha kwenye jambo hili? Wakati wangu bado haujafika.” Mama yake akawaambia watumishi, “Lo lote atakalowaambia, fanyeni. ” Basi ilikuwapo hapo mitungi sita ya kuwekea maji ya kunawa, kufuatana na desturi ya Wayahudi ya kutawadha. Kila mtungi ungeweza kujazwa kwa madebe sita au saba ya maji. Yesu akawaambia wale watumishi, “Ijazeni mitungi hiyo maji.” Wakaijaza mpaka juu. Kisha akawaambia, “Sasa choteni maji kidogo mumpelekee mkuu wa sherehe.” Wakachota, wakampelekea. Yule mkuu wa sherehe akayaonja yale maji ambayo yalikuwa yame geuka kuwa divai. Hakujua divai hiyo imetoka wapi ingawa wale watumishi waliochota yale maji walifahamu. Basi akamwita bwana harusi kando 10 akamwambia, “Watu wote huwapa wageni divai nzuri kwanza kisha wakianza kutosheka huwaletea divai hafifu.

Imekuwaje wewe ukaiweka divai nzuri mpaka sasa?”

11 Hii ilikuwa ishara ya kwanza aliyofanya Yesu. Muujiza huu ulifanyika katika mji wa Kana huko Galilaya, ambako Yesu alidhi hirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. 12 Baada ya haya, Yesu pamoja na mama yake, ndugu zake na wanafunzi wake, walikwenda Kapernaumu ambapo alikaa kwa siku chache.

Yesu Alitakasa Hekalu

13 Ilipokaribia sikukuu ya Wayahudi iitwayo Pasaka, Yesu alikwenda Yerusalemu. 14 Alipoingia Hekaluni aliwakuta watu wakiuza ng’ombe, kondoo na njiwa, na wengine wamekaa kwenye meza zao wakifanya biashara ya kubadilishana fedha. 15 Akatengeneza mjeledi wa kamba akawafukuza wote kutoka Hekaluni pamoja na kon doo na ng’ombe; akazipindua meza za wale waliokuwa wakibadilish ana fedha na kuzimwaga fedha zao. 16 Akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, “Watoeni hapa! Mnathubutuje kuifanya nyumba ya Baba yangu kuwa soko?” 17 Wanafunzi wake wakakumbuka kuwa Maan diko yalisema: “Upendo wangu kwa nyumba yako utaniangamiza.”

18 Viongozi wa Wayahudi wakamwuliza, “Unaweza kutuonyesha ishara gani kuthibitisha una mamlaka ya kufanya mambo haya?”

19 Yesu akawajibu, “Livunjeni hili Hekalu, nami nitalijenga tena kwa siku tatu!”

20 Wale Wayahudi wakamjibu, “Hekalu hili lilijengwa kwa muda wa miaka arobaini na sita. Wewe unasema unaweza kulijenga kwa siku tatu?”

21 Lakini yeye aliposema ‘Hekalu’ alikuwa anazungumzia mwili wake. 22 Kwa hiyo alipofufuliwa kutoka kwa wafu, wanafunzi wake walikumbuka maneno haya; wakayaamini Maandiko na yale maneno ali yosema Yesu.

23 Yesu alipokuwa Yerusalemu kwenye sikukuu ya Pasaka, watu wengi waliona ishara za ajabu alizokuwa akifanya, wakamwamini. 24 Lakini Yesu hakuwa na imani nao kwa sababu aliwajua binadamu wote. 25 Hakuhitaji mtu ye yote amwambie lo lote kuhusu bina damu. Alijua yote yaliyokuwa mioyoni mwao.