Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 19

Rozsudok smrti

1 Nato dal Pilát príkaz, aby Ježiša odviedli a zbičovali ho.

Vojaci uplietli z tŕnia korunu, nasadili mu ju na hlavu a cez plecia mu prehodili purpurový plášť.

Obstali ho, bili ho po tvári a posmievali sa mu: Nech žije židovský kráľ!"

Pilát opäť vyšiel k Židom a usiloval sa ich obmäkčiť: Pozrite, vediem vám ho, aby ste sa presvedčili, že je nevinný."

Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti. Pilát naňho ukázal a povedal: Hľa, človek!"

Veľkňazi a ich stráž začali kričať: Na kríž s ním! Na kríž!"

Ukrižujte si ho sami! Ja na ňom nijakú vinu nenachádzam," nechcel mať s tým nič Pilát.

Ale podľa nášho zákona musí zomrieť, lebo sa vyhlasuje za Božieho Syna!" namietali Židia.

Keď to Pilát počul, jeho nepokoj ešte väčšmi vzrástol.

Odviedol Ježiša späť do súdnej siene a spýtal sa ho: Kto si ty vlastne?" Ale Ježiš mlčal.

10 Tak ty sa nechceš so mnou zhovárať?" rozhorčil sa Pilát. Neuvedomuješ si, že ja mám moc rozhodnúť o tvojom živote alebo smrti?"

11 Nemal by si nado mnou nijakú moc, keby ti ju nebol dal Boh," odpovedal Ježiš. Preto tí, čo ma obžalovali, majú väčšiu vinu."

12 Po tých slovách sa Pilát znova pokúšal Ježiša oslobodiť. Ale Židia tvrdo naliehali: Ak ho prepustíš, spreneveríš sa cisárovi. Kto sa vyhlasuje za kráľa, búri sa proti cisárskemu majestátu."

13 Keď to Pilát počul, dal Ježiša vyviesť na nádvorie zvané Kamenná dlažba, po hebrejsky Gabbatha, a sadol si do sudcovského kresla.

14 Chcel už prípad uzavrieť, lebo bolo okolo poludnia a večer sa začínali židovské veľkonočné sviatky. Pilát sa spýtal Židov: Tak čo s tým vaším kráľom?"

15 Preč s ním! Preč s ním!" spustili veľký krik. Ukrižuj ho!"

Mám poslať na smrť vášho kráľa?" ešte raz sa spýtal Pilát.

Nepotrebujeme kráľa! Máme predsa cisára!" pokrytecky kričali veľkňazi.

16 Tu sa Pilát vzdal a vydal rozkaz, aby Ježiša ukrižovali.

Ukrižovanie

17 Tak sa ho konečne zmocnili a viedli von z mesta na kopec zvaný Lebka, po hebrejsky Golgota. Kríž musel niesť na vlastných pleciach.

18 Tam ho naň pribili a ukrižovali. Po oboch stranách vztýčili kríže dvoch zločincov.

19 Nad Ježišovu hlavu dal Pilát pripevniť tabuľku s nápisom: Ježiš Nazaretský, židovský kráľ."

20 Popravisko bolo blízko mesta, takže ten nápis -- napísaný po hebrejsky, po latinsky a po grécky -- čítalo mnoho ľudí.

21 Židovskí veľkňazi protestovali u Piláta: Nemal si napísaťžidovský kráľ, alevyhlasoval sa za židovského kráľa."

22 Ale Pilát ich odbil: Čo som napísal, to som napísal."

23 Keď vojaci ukrižovali Ježiša, podľa všeobecného zvyku roztrhli jeho plášť na štyri diely, pre každého vojaka jeden diel. Ale jeho spodný odev, utkaný vcelku, bez jediného šva, nechceli roztrhať

24 a povedali si: Losujme, komu pripadne." Tak sa naplnila predpoveď Písma: Rozdelili si môj plášť a losovali o môj odev." Vojaci to naozaj urobili.

25 Pod krížom, na ktorom visel Ježiš, stála jeho matka, jej sestra Mária Kleofášova a Mária Magdaléna.

26 Keď Ježiš videl matku a vedľa nej učeníka, ktorého mal tak rád, povedal jej: On teraz bude tvojím synom."

27 A učeníka poprosil: Staraj sa o ňu ako o vlastnú matku!" Odvtedy ju prijal do svojho domu.

Je dokonané

28 Ježiš vedel, že sa blíži koniec. Povedal: Žíznim."

29 Vojaci namočili špongiu do nádoby s kyslým vínom a na lodyhe yzopu mu ju podali k ústam.

30 Tým sa takisto vyplnila prorocká predpoveď. Ježiš si ovlažil ústa a povedal: Je dokonané." Hlava mu klesla a skonal.

31 Keďže sa blížila sobota a navyše počiatok veľkého sviatku, nemohli Židia pripustiť, aby telá zostali visieť na krížoch. Preto požiadali Piláta, aby urýchlil popravu, dal odsúdencom polámať kosti a zložiť ich z kríža.

32 Prišli teda vojaci a obom zločincom polámali nohy.

33 Ale keď pristúpili k Ježišovi, videli, že je už mŕtvy. Preto mu nelámali kosti,

34 ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok. Z rany hneď vytiekla zrazená krv a voda.

35 Toto všetko opisuje ten, ktorý to videl na vlastné oči. Jeho správa je spoľahlivá a pravdivá, môžete mu veriť.

36 Aj toto sa stalo, aby sa splnila predpoveď Písma: Ani kosť mu nebude zlomená."

37 A takisto sa splnila druhá predpoveď: Budú hľadieť na toho, ktorého prebodli."

Ježiša zložia z kríža a pochovajú do hrobu

38 Potom požiadal Jozef z Arimatey Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo z kríža. Jozef tajne veril v Ježiša, ale zo strachu pred Židmi sa doposiaľ bál k nemu verejne priznať. Pilát mu dal súhlas, a tak šiel a zložil Ježišovo mŕtve telo.

39 Pomáhal mu pritom aj Nikodém, ktorý raz v noci navštívil Ježiša. Priniesol veľa vzácnych vonných mastí -- zmes myrhy a aloe.

40 Ježišovo telo nabalzamovali a zavinuli do ľanového plátna, ako to robievajú Židia pri pochovávaní.

41 V blízkosti popraviska bola záhrada a v nej ešte nepoužitá hrobka vytesaná do skaly.

42 Keďže bola poruke a prípravy na sviatok bolo treba ukončiť, Ježiša uložili do nej.

Slovo na cestu

Jan 19

1Potom dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní věnec, nasadili ho Ježíšovi na hlavu a hodili mu přes ramena rudý plášť. Obklopili Ježíše, bili ho a pokřikovali: „Ať žije židovský král!“

4-5 Pilát se pokusil obměkčit žalobce a přesvědčit je o Ježíšově nevině tím, že jim ho předvedl zmučeného a zesměšněného. Ukázal na něj a řekl: „Člověk.“

Velekněží a jejich stráž začali křičet: „Na kříž s ním, na kříž!“

„Ukřižujte si ho sami, pro mne je to nevinný člověk,“ řekl jim Pilát.

„Podle našeho zákona je vinen,“ odporovali Židé. „Vydává se za Božího Syna.“

Po tomto obvinění Pilátův neklid ještě více vzrostl. Vrátil se do soudní síně a zeptal se obžalovaného: „Co jsi vlastně zač?“ Ale Ježíš mlčel.

10 „Tak ty se mnou nemluvíš? Nevíš, že rozhoduji o tvém životě a smrti?“ řekl Pilát.

11 „Neměl bys nade mnou žádnou pravomoc, kdyby ti ji nedal Bůh,“ odpověděl Ježíš. „Ty porušuješ právo, ale moji žalobci na sebe berou větší vinu.“

12 To ovlivnilo Piláta, aby se ještě jednou pokusil Ježíše osvobodit. Židé však sáhli k hrubému nátlaku: „Jestliže ho propustíš, zpronevěříš se císaři. Kdo se vydává za krále, staví se proti císařskému majestátu.“

13 Když to Pilát slyšel, dal Ježíše vyvést na Dlážděné nádvoří a usedl do soudcovského křesla. 14 Chtěl už případ uzavřít, protože bylo před polednem a večer začínaly židovské velikonoční svátky. Pověděl Židům: „Tak co s tím vaším králem?“

15 Oni se dali do křiku: „Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!“

Pilát ještě namítl: „Vašeho krále mám poslat na smrt?“

Velekněží prohlásili pokrytecky: „Nepotřebujeme krále! Máme přece římského císaře.“

Ježíš je veden k ukřižování

16 Pilát se vzdal a předal Ježíše popravčí četě, aby ho ukřižovali.

17 Tak naložili Ježíši na záda jeho vlastní kříž a vedli ho za město na pahorek zvaný „Lebka“, hebrejsky Golgota. 18 Tam ho ukřižovali a po obou stranách vztyčili kříže pro dva zločince.

19 Nad hlavou každého odsouzence bývalo napsáno, čím se provinil; na Ježíšův kříž dal Pilát napsat hebrejsky, latinsky a řecky: Ježíš Nazaretský, židovský král. 20 Popraviště bylo blízko města, takže ten nápis četlo mnoho lidí. 21 Velekněží protestovali u Piláta: „Nepiš, že je židovský král, ale že se za něj jenom vydával.“

22 Pilát je odbyl: „Co jsem napsal, to tam bude!“ 23 Popravčí četě podle práva náležely svršky odsouzenců. Ježíšův svrchní plášť – pruh plátěné látky – roztrhali na čtyři díly a podělili se o ně. Jeho nesešívaný spodní oděv, utkaný vcelku, nechtěli trhat, 24 ale řekli si: „Budeme losovat, kdo z nás ho dostane.“ Tím nevědomky uskutečnili prorockou předpověď:

„Rozdělili si můj plášť a losovali o můj oděv.“

25 U Ježíšova kříže stála jeho matka, její sestra, Marie Kleofášova a Marie Magdaléna. 26 Ježíš pohlédl na svou matku a na milovaného učedníka Jana, který stál vedle ní. Jí řekl: „On teď bude tvůj syn,“ 27 a jemu: „Přijmi ji jako svou matku.“ Od té chvíle se ten učedník o ni staral jako o vlastní.

Ježíš umírá na kříži

28 Ježíš věděl, že se blíží konec. Řekl: „Žízním.“

29 Vojáci namočili houbu do kyselého vína a na lodyze yzopu mu ji podali k ústům. Tím se také vyplnila prorocká předpověď. 30 Ježíš svlažil rty a řekl: „Je dokonáno.“ Hlava mu klesla a skonal.

31 Protože se blížila sobota a navíc začátek velkého svátku, nemohli Židé připustit, aby těla zůstala na křížích. Žádali Piláta, aby urychlil popravu a mrtvé dal sejmout. 32 Oběma zločincům vojáci přerazili nohy. 33 U Ježíše to bylo zbytečné, protože viděli, že je už mrtev. 34 Jeden z vojáků mu kopím otevřel bok, aby se přesvědčil, zda již doopravdy zemřel. Z rány vytékala sražená krev a čirá tekutina.

35 Popisuje to, kdo to viděl na vlastní oči. Můžete se na to spolehnout, je to pravda. 36 Opět se naplnila dvě proroctví Písma: „Ani kost mu nebude zlámána,“ 37 a „Uvidí, koho probodli.“

Ježíš je pohřben

38 Ježíšovo tělo si na Pilátovi vyžádal Josef z Arimatie. Byl to Ježíšův učedník, který se dosud bál veřejně se k němu přiznat. Pilát souhlasil a Josef Ježíšovo tělo sňal z kříže. 39 Pomáhal mu přitom Nikodém, který měl kdysi s Ježíšem noční rozhovor. Ten přinesl velké množství vonných látek.

40 Ježíšovo tělo s těmito vonnými věcmi zavinuli do plátna, jak to Židé dělávají při pohřbívání.

41 V zahradě nedaleko popraviště byla nová, dosud nepoužitá hrobka, vytesaná do skály. 42 Tam Ježíše uložili, protože do začátku soboty nezbývalo mnoho času.