Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Jána 1

Svetlo svieti v tmách

1 Už od večnosti jestvovalo Slovo, ktoré bolo u Boha, a to Slovo bol Boh sám.

2-3 On, toto Slovo, stvoril všetko, čo jestvuje, a niet ničoho, čo by On nebol stvoril.

On je zdrojom všetkého života a svetlom pre každého človeka.

To svetlo prekonáva temnotu sveta a tá temnota ho nikdy nepohltí.

Boh poslal muža, ktorý sa volal Ján,

aby svedčil ľuďom, že Ježiš je tým pravým svetlom, aby všetci uverili v neho.

Ján sám nebol tým svetlom, jeho poslaním bolo iba upozorniť naň.

Tým pravým svetlom, ktoré žiari každému človeku, bol Ježiš.

10 Prišiel na svet, ktorý vznikol jeho prostredníctvom, ale svet ho nepoznal.

11 Prišiel k ľuďom, ktorých miloval, no tí ho neprijali.

12 Ale všetkým, ktorí ho prijali a uverili v neho, dal právo stať sa Božími deťmi. A všetci tí, ktorí tomu veria, stali sa členmi Božej rodiny

13 nie telesným narodením ani ľudským úsilím, ale Božím pôsobením.

14 Večné Slovo sa stalo človekom, ktorý žil medzi nami tu, na zemi, a bol plný odpúšťajúcej lásky a pravdy. Niektorí z nás videli jeho slávu -- slávu jediného Syna nebeského Otca.

Ján Krstiteľ

15 Ján Krstiteľ vydával o ňom zástupom jasné svedectvo: To je ten, ktorý prichádza po mne, ale je omnoho významnejší a bol dávno predo mnou."

16 Z jeho bohatstva sme všetci prijímali dar za darom.

17 Lebo Mojžiš nám priniesol iba zákon s jeho prísnymi požiadavkami a neľútostnou spravodlivosťou, ale v Ježišovi nám Boh daroval odpúšťajúcu lásku.

18 Boha nikto z ľudí nevidel. Iba jeho jediný Syn, ktorý je stále s ním, nám ho umožnil poznať.

Ján ohlasuje príchod Mesiáša

19 Z Jeruzalema prišli za Jánom Krstiteľom židovskí kňazi a chrámoví služobníci s otázkou, či on je ten očakávaný Mesiáš -- Boží Syn, izraelský kráľ.

20 Nie, nie som Mesiáš," povedal im otvorene.

21 A kto teda si?" spýtali sa ho znova. Si prorok Eliáš?" -- Nie som," odpovedal.

22 Tak povedz, kto si. Musíme o tebe podať správu tým, ktorí nás poslali. Za koho sa pokladáš?"

23 Som iba hlas, ktorý volá na púšti, ako to predpovedal prorok Izaiáš:Pripravte sa na Pánov príchod!"

24 Tí, ktorých poslali farizeji,

25 sa ho spýtali: Ak nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok, tak akým právom krstíš?"

26 Ján im odpovedal: Ja vás krstím iba vodou, ale uprostred zástupu stojí ten, koho ešte nepoznáte.

27 Jemu nie som hodný ani len rozviazať remienok na obuvi."

Boží Baránok

28 To sa stalo v Betánii, na druhej strane Jordánu, kde Ján krstil.

29 Na druhý deň Ján videl Ježiša, ako ide k nemu, a povedal: Pozrite, Boží Baránok, ktorý na seba berie hriechy celého sveta.

30 Jeho som mal na mysli, keď som vám včera povedal, že za mnou ide omnoho významnejší muž, ktorý bol dávno predo mnou.

31 Keď som bol poverený, aby som krstil a pripravoval izraelský národ na Mesiášov príchod, ešte som nevedel, kto to je.

32 Ale Boh mi povedal:Dávaj pozor! Na koho pri krste zostúpi môj Duch a zostane na ňom, to je ten,

33 ktorý vás bude krstiť Duchom Svätým.

34 Potom som videl, ako sa Boží Duch v podobe holubice znáša z neba na Ježiša. Do tej chvíle som ho nepoznal, ale pretože sa to na ňom vyplnilo, vydávam svedectvo, že je to Boží Syn."

Prví Ježišovi učeníci

35 Na druhý deň stál Ján pri Jordáne s dvoma zo svojich učeníkov.

36 Tu opäť videl Ježiša, ako ide okolo, a zvolal: Pozrite, to je Boží Baránok!"

37 Keď to Jánovi učeníci počuli, pobrali sa za Ježišom.

38 Po chvíli sa Ježiš obrátil a videl, že idú za ním. Spýtal sa ich:

39 Čo by ste chceli?"

Majstre, kde bývaš?" povedali.

40 Poďte a uvidíte!" odpovedal im. Prijali jeho pozvanie a zostali v ten deň uňho. Bolo okolo štvrtej popoludní.

41 Jeden z tých dvoch učeníkov bol Andrej, brat Šimona Petra.

42 Po návšteve u Ježiša vyhľadal svojho brata a povedal mu: Našli sme Mesiáša -- Krista."

43 A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: Ty si Šimon, syn Jánov. Odteraz sa budeš volať Peter, to znamená Skala."

Ježiš povoláva Filipa a Natanaela

44 Na druhý deň sa Ježiš rozhodol, že pôjde do Galiley. Stretol tam Filipa a vyzval ho, aby ho nasledoval.

45 Filip, podobne ako Andrej a Peter, pochádzal z Betsaidy.

46 Filip potom vyhľadal Natanaela a povedal mu: Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš a ktorého predpovedali proroci. Volá sa Ježiš a je to Jozefov syn z Nazareta."

47 Môže niečo dobré pochádzať z Nazareta?" zapochyboval Natanael.

Poď a presvedč sa sám!" povedal Filip.

48 Keď Ježiš uvidel Natanaela, vyhlásil: To je pravý Izraelita, v ktorom niet ľsti."

49 Odkiaľ ma poznáš?" spýtal sa prekvapený Natanael.

Videl som ťa pod figovníkom ešte predtým, ako ťa Filip našiel," odpovedal Ježiš.

50 Majstre, ty si Boží Syn a izraelský kráľ!" zvolal Natanael.

51 Ježiš mu na to povedal: Veríš mi preto, lebo som ti povedal, že som ťa videl sedieť pod figovníkom. Uvidíš ešte väčšie veci:

52 otvorené nebo a Božích anjelov, ako vystupujú a zostupujú na mňa, Syna človeka."

Nueva Versión Internacional

Juan 1

El Verbo se hizo hombre

1En el principio ya existía el Verbo,
    y el Verbo estaba con Dios,
    y el Verbo era Dios.
Él estaba con Dios en el principio.
Por medio de él todas las cosas fueron creadas;
    sin él, nada de lo creado llegó a existir.
En él estaba la vida,
    y la vida era la luz de la humanidad.
Esta luz resplandece en las tinieblas,
    y las tinieblas no han podido extinguirla.[a]

Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo.[b]

10 El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. 11 Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. 12 Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. 13 Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.

14 Y el Verbo se hizo hombre y habitó[c] entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.

15 Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: «Este es aquel de quien yo decía: “El que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo”». 16 De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, 17 pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie lo ha visto nunca; el Hijo unigénito, que es Dios[d] y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer.

Juan el Bautista niega ser el Cristo

19 Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. 20 No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza:

—Yo no soy el Cristo.

21 —¿Quién eres entonces? —le preguntaron—. ¿Acaso eres Elías?

—No lo soy.

—¿Eres el profeta?

—No lo soy.

22 —¿Entonces quién eres? ¡Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron! ¿Cómo te ves a ti mismo?

23 —Yo soy la voz del que grita en el desierto: “Enderecen el camino del Señor”[e] —respondió Juan, con las palabras del profeta Isaías.

24 Algunos que habían sido enviados por los fariseos 25 lo interrogaron:

—Pues, si no eres el Cristo ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas?

26 —Yo bautizo con[f] agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, 27 y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias.

28 Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando.

Jesús, el Cordero de Dios

29 Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él, y dijo: «¡Aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo! 30 De este hablaba yo cuando dije: “Después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo”. 31 Yo ni siquiera lo conocía, pero, para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua».

32 Juan declaró: «Vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. 33 Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo”. 34 Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios».

Los primeros discípulos de Jesús

35 Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. 36 Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo:

—¡Aquí tienen al Cordero de Dios!

37 Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. 38 Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les preguntó:

—¿Qué buscan?

—Rabí, ¿dónde te hospedas? (Rabí significa: Maestro).

39 —Vengan a ver —les contestó Jesús.

Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las cuatro de la tarde.[g]

40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que, al oír a Juan, habían seguido a Jesús. 41 Andrés encontró primero a su hermano Simón, y le dijo:

—Hemos encontrado al Mesías (es decir, el Cristo).

42 Luego lo llevó a Jesús, quien, mirándolo fijamente, le dijo:

—Tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas (es decir, Pedro).

Jesús llama a Felipe y a Natanael

43 Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, y lo llamó:

—Sígueme.

44 Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. 45 Felipe buscó a Natanael y le dijo:

—Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas.

46 —¡De Nazaret! —replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?

—Ven a ver —le contestó Felipe.

47 Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó:

—Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad.

48 —¿De dónde me conoces? —le preguntó Natanael.

—Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto.

49 —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! —declaró Natanael.

50 —¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¡Vas a ver aun cosas más grandes que estas!

Y añadió:

51 —Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.

Notas al pie

  1. 1:5 extinguirla. Alt. comprenderla.
  2. 1:9 Esa … mundo. Alt. Esa era la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que viene al mundo.
  3. 1:14 habitó. Lit. puso su carpa.
  4. 1:18 el Hijo unigénito, que es Dios. Lit. Dios unigénito. Var. el Hijo unigénito.
  5. 1:23 Is 40:3
  6. 1:26 con. Alt. en; también en vv. 31 y 33.
  7. 1:39 Eran … tarde (si se cuentan las horas a partir de las seis de la mañana, según la hora judía). Lit. Era como la hora décima; véase nota en 19:14.