Nádej pre kazdého

Druhý Petrov List 3

Druhý Kristov príchod

1 Píšem vám už druhý list, moji milovaní. V oboch som sa usiloval prebúdzať vo vás čisté zmýšľanie

a pripomenúť vám veci, čo sú vám známe z posolstiev Božích prorokov a vašich apoštolov, ktorí vám priniesli slovo nášho Pána a Spasiteľa.

Predovšetkým vám chcem pripomenúť, že v posledných dňoch tohto sveta sa zjavia posmievači, ktorí si budú žiť po svojom

a budú sa vysmievať: Ježiš predsa sľúbil, že príde znovu. Kde teda je? Naši otcovia už aj zomreli a od stvorenia sveta sa nič nezmenilo."

Úmyselne nechcú vedieť, že nebo a zem stvoril Boh svojím slovom. Prikázal, a zem vystúpila z vody.

A na jeho rozkaz voda pri potope znova zachvátila celú zem.

A teraz to isté Božie slovo uchováva náš svet až do dňa, keď bezbožní budú odsúdení a zničení ohňom.

Ale nezabúdajte, moji milovaní, že čas je u Pána iný ako u nás. Preňho môže jeden deň byť ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň.

Nie je to tak, ako sa niektorí nazdávajú, že s naplnením svojich sľubov sa oneskoril. Skôr má s nami veľkú trpezlivosť. Neželá si, aby niekto zahynul, ale chce, aby všetci zanechali svoju bezbožnosť a obrátili sa k nemu.

10 Deň súdu príde tak náhle a nečakane ako zlodej v noci. V ten deň nebesia s hrozným rachotom zaniknú, hmota sa roztaví od páľavy a zem so všetkým, čo je na nej, zhorí.

11 Ak všetko má podľahnúť takejto skaze, ako sväto a zbožne musíte žiť vy, ktorí dychtivo očakávate deň Pánov!

12 Je pravda, že v ten deň nebesia zhoria a hmota sa rozplynie od strašnej horúčavy,

13 ale naša nádej sa upriamuje na nové nebo a novú zem, ktoré nám Boh zasľúbil. Tam bude iba spravodlivosť a dobro.

Záverečné napomenutie

14 Moji milovaní, v tomto očakávaní sa usilujte o čistý život, lebo iba tak môžete ísť v ústrety Božiemu súdu bez strachu.

15 Uvedomte si, že Pán vám vo svojej trpezlivosti poskytuje čas na spásu. O tom vám písal už náš drahý brat Pavol s múdrosťou, ktorú mu dal Boh.

16 Tak o tom píše vo všetkých svojich listoch. Pravda, sú tam niektoré veci, ktoré je ťažšie pochopiť, a tých sa pridŕžajú nerozumní a nevyrovnaní ľudia a prekrucujú ich. Ale oni tak robia aj s inými časťami Písma, a tým na seba privolávajú skazu.

17 Moji milovaní, varoval som vás, a tak dávajte pozor, aby aj vás títo bludári nestrhli z pevného základu viery.

18 Usilujte sa o duchovný rast a hlbšie poznanie Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu buď sláva už teraz aj na večnosti. Amen.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

2 Пет 3

День Вечного Повелителя

1Это, возлюбленные, уже моё второе письмо к вам. Я написал эти письма для того, чтобы напоминанием призвать вас рассуждать здраво, чтобы вы помнили слова, сказанные в прошлом святыми пророками, и учение Повелителя и Спасителя, переданное Его посланниками.

Прежде всего вы должны помнить о том, что в последнее время появятся наглые насмешники, идущие на поводу своих низменных желаний и говорящие: «Так как же насчёт обещания Его прихода? Ведь с тех пор, как умерли отцы, всё остаётся так, как было от начала творения». Но они сознательно пренебрегают тем, что некогда вселенная была создана словом Аллаха, что воды были собраны и появилась суша,[a] а также тем, что посредством воды был разрушен прежний мир, будучи затоплен. А нынешняя вселенная тем же словом Аллаха сберегается для огня, она сохраняется до Судного дня и гибели безбожных людей.

Не забывайте одного, возлюбленные: для Вечного Повелителя один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.[b] Вечный Повелитель не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит вас и ждёт, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все покаялись.

10 День возвращения Вечного Повелителя придёт внезапно, словно вор. Тогда небосвод с громким шумом исчезнет, и небесные тела растворятся в огне, также и земля, и все дела на ней будут сожжены[c].

11 Если всё будет так разрушено, то какой святой и благочестивой жизнью вы должны жить, 12 ожидая с нетерпением прихода[d] дня Аллаха, когда небосвод будет разрушен огнём и небесные тела расплавлены в невыносимом жаре?! 13 Но мы, по Его обещанию, ожидаем нового неба и новой земли,[e] где обитает праведность.

14 Поэтому, возлюбленные, в ожидании этого постарайтесь, чтобы Он нашёл вас в мире, незапятнанными и непорочными. 15 Долготерпение нашего Вечного Повелителя рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной ему мудрости от Аллаха, писал вам и наш дорогой брат Паул. 16 Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много такого, что вовсе не легко понять, что невежественные и неутверждённые люди искажают их, как и другие Писания, к своей собственной погибели.

17 Поэтому, возлюбленные, зная об этом заранее, будьте бдительны, чтобы вас не увлекли заблуждения беззаконников и вы не лишились твёрдой опоры. 18 Возрастайте в благодати и познании нашего Повелителя и Спасителя Исы Масиха. Ему принадлежит слава и сегодня, и в день вечности! Аминь.

Notas al pie

  1. 3:5 Букв.: «из воды и водою».
  2. 3:8 См. Заб. 89:5.
  3. 3:10 Или: «будут обнаружены».
  4. 3:12 Или: «ожидая и ускоряя приход».
  5. 3:13 См. Ис. 65:17; 66:22; Отк. 21:1.