Nádej pre kazdého

Druhý List Timotejovi 2

Vojak Ježiša Krista

1 Môj milý Timotej, nech milosť Ježiša Krista je tvojou silou.

A to, čo si počul odo mňa, zveruj spoľahlivým ľuďom, súcim učiť zase iných.

Ako dobrý vojak Ježiša Krista buď ochotný spolu so mnou znášať preňho aj ťažkosti a protivenstvá.

V boji sa vojak nemôže zaoberať súkromnými záležitosťami, ak nechce upadnúť do nemilosti veliteľa.

Ani pretekár nezíska cenu, ak nedodrží pravidlá.

A takisto aj roľník musí ťažko pracovať, skôr ako zoberie úrodu.

Premýšľaj, čo ti tým chcem povedať. Pán ti pomôže, aby si všetko správne pochopil.

Nikdy nezabudni, že Ježiš Kristus ako človek je z rodu Dávidovho. Svojím zmŕtvychvstaním však dokázal, že je Boh.

To je moje radostné posolstvo -- evanjelium, ktoré zvestujem a pre ktoré som ako nejaký zločinec v putách vo väzení. No Božie slovo sa sputnať nedá!

10 A tak to všetko trpezlivo znášam kvôli tým, ktorých Boh chce zachrániť, aby v Ježišovi Kristovi dosiahli večný život a mohli tak naveky žiť v jeho sláve.

11 Je isté, že tí, čo s Kristom zomreli, budú s ním žiť na večnosti, a tí, čo preňho znášajú utrpenie tu na zemi, budú s ním raz vládnuť.

12 Kto sa ho však zriekne a zaprie ho, toho sa zriekne aj on.

13 Ale aj keď sklameme, on zostáva verný, lebo nemôže zaprieť sám seba.

Plané debaty a falošné učenia

14 To pripomínaj vždy znova a s Božou autoritou umlčuj hádky o slová. Nie je to na nič dobré, iba to pôsobí zmätok u poslucháčov a rozvracia jednotu.

15 Usiluj sa byť užitočným pracovníkom, ktorý sa nemusí hanbiť za svoju prácu, lebo Božie pravdy hlása jasne a čisto.

16 Vyhýbaj sa ľuďom, ktorí majú záľubu v jalových debatách, a tým odvádzajú od Boha.

17 Ich bludy pôsobia zhubne ako rakovina.

18 K nim patrí Hymenaios a Filétos, ktorí veľa kresťanov pomýlili učením, že vzkriesenie z mŕtvych už nastalo.

19 Božia pravda však stojí pevne ako skala, ktorou nič nepohne, ako základný kameň, na ktorom je napísané: Boh pozná tých, ktorí sú jeho", a Nech sa odvráti od neprávosti každý, kto vyznáva meno Ježiša Krista."

20 Vo veľkých domácnostiach býva nielen zlatý a strieborný riad na slávnostné príležitosti, ale aj drevený a hlinený, ktorý sa používa iba v kuchyni a na odpadky.

21 Ak to falošné učenie zavrhneš, budeš vzácnou nádobou, ktorú sám Kristus bude môcť použiť na svoje vznešené dielo.

22 Vyhýbaj sa žiadostiam a pokušeniam, ktoré prichádzajú predovšetkým na mladých ľudí. Usiluj sa byť spravodlivý, roznecuj v sebe vieru, lásku a šír pokoj spolu s tými, čo Pána vzývajú z čistého srdca.

23 Znovu ti pripomínam, nepripusť také debaty, ktoré ľudí iba rozoštvávajú.

24 Služobník Ježiša Krista sa nemá hádať, má byť prívetivý a trpezlivo poúčať toho, kto mu odporuje.

25 Azda Boh dá, že pozná pravdu a spamätá sa,

26 a tak unikne z diablovho osídla, v ktorom musel otrocky vykonávať jeho vôľu.

La Bibbia della Gioia

2 Timoteo 2

Siate forti con la forza di Cristo

1Timòteo, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Gesù Cristo, perché devi insegnare agli altri quelle cose che mi hai sentito dire alla presenza di tanti testimoni. Insegna queste grandi verità a uomini fedeli, capaci a loro volta di trasmetterle ad altri.

Sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Gesù Cristo. E, come soldato di Cristo, non impicciarti degli affari del mondo, altrimenti non potrai soddisfare chi ti ha arruolato nel suo esercito. Per fare il lavoro del Signore segui le sue regole, proprio come un atleta si attiene a certe regole, altrimenti viene squalificato e non vince nessun premio. Lavora sodo, come un contadino infaticabile, che deve essere il primo ad avere la sua parte del raccolto. Rifletti su questi tre esempi; il Signore ti aiuterà a capire.

Non dimenticarti mai del fatto straordinario che Gesù Cristo fu uomo, discendente del re Davide e, resuscitando dai morti, dimostrò di essere Dio. È stato perché ho predicato queste grandi verità che adesso sono nei guai, rinchiuso in prigione come un delinquente. Ma, incatenando me, non possono incatenare la Parola di Dio! 10 Perciò sono più che pronto a soffrire, se ciò servirà a portare la salvezza e la gloria eterna che sono in Gesù Cristo a quelli che Dio ha prescelto.

11 Questa verità mi consola: se moriamo con Cristo vuol dire che vivremo con lui. 12 Se portiamo pazienza nelle difficoltà, un giorno regneremo con lui. Ma se rinunciamo davanti alle sofferenze e rinneghiamo Cristo, allora anche lui rinnegherà noi. 13 Se noi siamo senza fede, egli però rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso.

Evita le discussioni inutili

14 Ricorda queste cose ai credenti, scongiurandoli, nel nome del Signore, di non sollevare discussioni sulle parole; sono cose che non servono a niente, se non a confondere chi ascolta. 15 Datti da fare in modo che il Signore possa dirti: «Bravo!» Cerca di essere un buon lavoratore che tiene alta la verità e non dovrà vergognarsi di niente, quando Dio controllerà il suo lavoro. 16 Evita i discorsi frivoli e mondani, e ricordati che quelli che li fanno progrediscono sempre più sulla strada del peccato e insegnano falsità che si diffondono come la cancrena in una ferita. 17 Fra questi ci sono Imenèo e Filèto. 18 Essi si sono sviati dalla verità, predicando la menzogna che la resurrezione dei morti è già avvenuta e, così facendo, hanno indebolito la fede di alcuni che credono in loro.

19 Ma la verità di Dio rimane solida come una roccia che niente può smuovere, un fondamento su cui sono scritte queste parole: «Il Signore conosce quelli che sono davvero suoi» e «Chiunque dice di essere cristiano non deve fare cose sbagliate».

20 In una casa grande non ci sono soltanto vasi dʼoro e dʼargento, ce ne sono anche di legno e di terracotta. I primi si riservano per le occasioni speciali, gli altri servono in cucina o per gli usi più umili. 21 Se restate lontani dai peccati di cui vi ho parlato, sarete come quei vasi dʼoro purissimo, i migliori della casa, che Cristo stesso può usare per fare opere buone.

22 Evita tutto ciò che ti porta ai cattivi desideri, tipici dei giovani, resta aggrappato, invece, a tutto ciò che ti spinge a desiderare di comportarti nel modo giusto. Impegnati a conservare la fede, lʼamore e la pace, non stancarti di frequentare quelli che amano il Signore ed hanno il cuore puro.

23 Te lo ripeto, non farti coinvolgere in discussioni sciocche e inutili, che provocano soltanto litigi. 24-25 Chi ha scelto di servire il Signore non deve essere litigioso, ma gentile e paziente con tutti, e deve essere capace di insegnare agli altri. Deve saper sopportare i torti ed essere dolce ed umile, quando cerca di insegnare a quelli che si oppongono. Se un credente parlerà loro con dolcezza e cortesia sarà più facile, con lʼaiuto di Dio, che essi riconoscano i propri errori e giungano alla verità. 26 Allora, tornati in sé, si libereranno dalla trappola del peccato di Satana, che li aveva presi prigionieri per farli ubbidire alla sua volontà.