Nádej pre kazdého

Druhý List Korinťanom 6

1 Ako Boží služobníci vás naliehavo prosíme: nepremárnite milosť, ktorú ste dostali od Boha! Pán Boh vraví:

V čase milosti som vypočul tvoju modlitbu a v deň záchrany som ti pomohol."

Deň záchrany je dnes -- neprepaste ho!

Vernosť v službe

Nikomu nechceme svojím správaním dať dôvod na urážky, aby nevznikli nejaké pochybnosti o našom poslaní.

Z celého nášho života má každý poznať, že stojíme v službách Božích.

Preto sa neponosujeme na starosti, biedu alebo ťažkosti, bezsenné noci, ťažkú prácu a hlad, útoky nepriateľov, bitky a väznenie. Ako Boží spolupracovníci to všetko znášame bez reptania.

Našou legitimáciou je bezúhonný život, trpezlivosť a prívetivosť za všetkých okolností a pravdivé poznanie. Všetky tieto schopnosti nám dáva Duch Svätý, navyše úprimnú lásku,

pravdivé slová a Božiu silu pre hlásanie pravdy. Našou zbraňou v útoku i v obrane je dobré svedomie pred Pánom Bohom i pred ľuďmi.

Stojíme verne pri Pánu Bohu, už či nás za to oslavujú, alebo nám nadávajú, či nám veria, alebo hovoria o nás, že sme podvodníci.

Sme neznámi, a predsa o nás všetci vedia. Každý deň sa nad nami vznáša smrť, ale nikdy sme nežili plnšie. Bili ma až na smrť, a predsa ma nezabili.

10 Stále nám hádžu polená pod nohy, ale o radosť nás tým nepripravia. Sme chudobní, a predsa rozdávame poklady nesmiernej ceny. Nemáme nič -- a predsa nám patrí všetko!

11 Moji drahí priatelia, musel som vám to napísať tak, ako to cítim.

12 Nič neskrývam ani neprikrášľujem. Nik vás predsa nemá väčšmi rád ako ja! Ak je medzi vami ešte nejaká prekážka, nie je to nedostatok mojej lásky k vám, ale vaše výhrady voči mne.

13 Vravím vám to ako svojim vlastným deťom: opätujte moju lásku!

Oddeľte sa od zla

14 Nespriahajte sa s neveriacimi. Čo môže mať spoločné svetlo s tmou, spravodlivosť s bezprávím?

15 Je azda možné nejaké dorozumenie medzi Kristom a diablom?

16 Viete si predstaviť pohanských bôžikov v kresťanskom chráme? A čo iné sme, ak nie chrám živého Boha? Boh povedal: Budem žiť uprostred nich a s nimi budem bývať, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom."

17 A ďalej povedal: Oddeľte sa a odíďte od nich, preč od všetkého nečistého. Len tak vás prijmem za svojich,

18 aby som bol vaším Otcom a vy mojimi synmi a dcérami," vraví všemocný Pán Boh.

Bibelen på hverdagsdansk

2 Korinterne 6

Se ikke skævt til os på grund af falske anklager

1Som Guds medarbejdere bønfalder vi jer om at holde fast ved Guds nåde, som I har modtaget. Han har jo sagt:

„I nådens time bønhørte jeg dig.
    Jeg hjalp dig, da du havde brug for frelse.”[a]

Hør efter! Nådens time er nu! Frelseren er her i dag.

Vi vil på ingen måde vække anstød hos nogen eller være årsag til kritik af tjenesten for Gud. Nej, alt, hvad vi gør, skulle gerne vise, at det er Gud, vi tjener. Vi har været udholdende under lidelser og vanskeligheder af enhver art. Vi er blevet slået, har været i fængsel og er blevet angrebet af oprørske folkemasser. Vi har slidt og slæbt, våget nætter igennem og fastet mange gange. Altid handler vi ud fra rene motiver, vi tænker, før vi taler, er tålmodige, viser venlighed, følger Helligåndens inspiration og viser kærlighed uden bagtanker. Vi forkynder sandheden og handler i Guds kraft. Vi kæmper med Guds ord som et sværd i højre hånd og med troens skjold i venstre.[b] Vi er blevet hædret, men også foragtet. Nogle taler godt om os, andre håner os. Nogle mener, vi vildleder folk, men vi taler sandt. Nogle ignorerer os, mens andre anerkender os. Vi har været døden nær, og dog lever vi endnu. Vi er blevet pryglet, men dog ikke slået ihjel. 10 Vi har oplevet sorg, men hele tiden glæder vi os. Vi er fattige, men vi beriger alligevel mange. Vi ejer intet, og dog har vi alt.

11 Kære venner i Korinth! Vi har talt frit fra leveren til jer, og I har en stor plads i vores hjerter. 12 Vi ser ikke skævt til jer, men det er jer, der ser skævt til os. 13 Vi elsker jer, som var I vores børn. Kan I ikke have den samme tillid og kærlighed til os, som vi har til jer?

Advarsel mod at gå på kompromis med synden

14 Gør jer ikke til ét med de vantro. Kan godhed og ondskab arbejde sammen? Kan lys og mørke danne team? 15 Kan Kristus og Djævelen trække i samme retning? Kan en troende og en ikke-troende være sammen om at tjene Herren? 16 Er der plads til afguder i Guds tempel? I[c] er jo Guds tempel, den levende Guds bolig, som han selv har udtrykt det:

„Jeg vil bo hos dem
    og vandre rundt iblandt dem.
Jeg vil være deres Gud,
    og de skal være mit folk.”[d]

17 Derfor sagde han også:

„Gå væk fra dem.
    Skil jer ud fra dem.
Rør ikke noget urent.”[e]

Og den øverste Gud siger:

„Jeg vil tage imod jer
18     og være som en Far for jer.
I skal være mine sønner og døtre.”[f]

Notas al pie

  1. 6,2 Es. 49,8.
  2. 6,7 Mere ordret: „med retfærdighedens udrustning ved højre og venstre (side)”. Ved venstre side har man et åndeligt skjold til at standse Satans pile og ved højre side et åndeligt sværd til at parere fjendens udfald mod en. Se Ef. 6,13-18 og Matt. 4.
  3. 6,16 Enkelte håndskrifter siger „vi” i stedet for „I”. De to ord blev udtalt ens, men stavet forskelligt på græsk på det Ny Testamentes tid.
  4. 6,16 Jf. 3.Mos. 26,11-12 og Ez. 37,27.
  5. 6,17 Jf. Es. 52,11.
  6. 6,18 Jf. 2.Sam. 7,14.