Nádej pre kazdého

Druhý Jánov List

Ja, starší, píšem Božej vyvolenej cirkvi a všetkým jej členom.

2-3 Milujem vás spolu so všetkými, ktorí poznali pravdu, čo žije v našich srdciach a zostane tu večne. A nielen pravda, ale aj láska, zľutovanie a pokoj od Boha Otca a Ježiša, jeho Syna.

Teším sa, že niektorí z vás žijú podľa Božích prikázaní.

Nebude to nič nové, pripomeniem len to, čo už dávno viete:

Milujme sa navzájom, ako nás tomu učil Ježiš Kristus.

Varovanie pred falošnými učiteľmi

Láska a poslušnosť sú našou jedinou ochranou pred zvodcami, ktorých je dnes všade plno. Kto popiera, že Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom, je zvodca a Kristov nepriateľ.

Dbajte, aby nevyšlo nazmar to, čo sme spoločne vybojovali, a aby ste napokon o všetko neprišli.

Komu nestačí Kristovo učenie a púšťa sa do špekulácií, vzďaľuje sa od Boha. Kto sa Kristovho učenia pridŕža, je v spojení s Bohom Otcom aj so Synom.

10 Ak príde niekto s iným učením, zavrite pred ním dvere a nedajte mu príležitosť.

11 Kto mu ju dáva, stáva sa jeho spoluvinníkom.

12 Mám ešte mnohé na srdci, ale nechcem to zveriť papieru. Dúfam, že sa k vám dostanem a osobne sa pozhovárame a vzájomne potešíme.

13 Pozdravujú vás všetci tunajší kresťania.

Slovo na cestu

2.list Janův

Varování před falešnými učiteli

1-2 Jan Boží církvi u vás a všem jejím členům. Miluji vás spolu se všemi, kdo poznali pravdu, která žije v našich srdcích a zůstane tu věčně. A nejen pravda, ale i láska, slitování a pokoj od Boha Otce i od Ježíše, jeho Syna.

4-6 Mám radost, že někteří z vás žijí opravdu podle Božích přikázání. Nebude to nic nového, ale připomenu jen to, co víte už dávno: Milujme jedni druhé, jak nás tomu učil Ježíš Kristus.

Láska a poslušnost jsou naše jediná ochrana před svůdci, kterých je dnes všude plno. Kdo popírá, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který se stal člověkem, vás zavádí a je Kristův nepřítel. Mějte se na pozoru, aby nepřišlo nazmar, co jsme společně vybojovali, a abyste nakonec o všechno nepřišli. Kdo nemá dost na Kristově učení a pouští se do spekulací, vzdaluje se od Boha. Kdo se Kristova učení drží, má blízko k Bohu Otci i Synu. 10 Přijde-li někdo s jiným učením, zavřete před ním dveře a nedávejte mu příležitost. 11 Kdo mu ji dává, stává se spoluviníkem.

Janova závěrečná slova

12 Mám ještě mnohé na srdci, ale nechci to svěřit papíru. Doufám, že se k vám dostanu a osobně si pohovoříme a potěšíme se navzájem.

13 Všichni zdejší křesťané vás pozdravují.