Nádej pre kazdého

Evanjelium Podľa Matúša 13

Podobenstvá o nebeskom kráľovstve

1 Toho istého dňa vyšiel Ježiš z domu a pobral sa na breh jazera.

Onedlho sa okolo neho zhromaždil taký veľký zástup, že musel vstúpiť do člna. Kázal v člne a zástup ho počúval na brehu.

Aby mu lepšie rozumeli, používal mnohé podobenstvá.

O rozsievačovi

Roľník sial na poli obilie. Ako rozsieval, padli niektoré zrná na okraj cesty, zlietli sa vtáky a pozobali ich.

Iné zrná dopadli na skalnatú pôdu, kde bolo málo ornice. Obilie rýchlo vzklíčilo,

ale keď začalo páliť slnko, uschlo, lebo korienky nemohli ísť do hĺbky.

Poniektoré zrná padli medzi bodliaky. Keď bodľačie vyrástlo, udusilo klásky.

Ostatné zrná padli do úrodnej pôdy. Obilie vyrástlo a prinieslo úrodu. Na niektorom klase bolo sto zrniek, na inom šesťdesiat a na ďalšom tridsať.

Tak teda, kto má uši, nech počuje!"

Prečo Ježiš hovorí v podobenstvách

10 Pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: Prečo im hovoríš v podobenstvách?"

11 Odpovedal im: Vám už Boh zjavil tajomstvo nebeského kráľovstva, ale im ešte nie.

12 Lebo ten, kto už pochopil, pochopí aj viac. Ale kto chápe málo, príde aj o to málo.

13 Používam podobenstvá, ľudia totiž počujú a vidia, a predsa nechápu.

14 Tak sa na nich plní Izaiášovo proroctvo: Budete počúvať, ale neporozumiete, budete sa dívať, ale neuvidíte.

15 Lebo srdce tohto ľudu otupelo, sú duchovne hluchí a zavreli oči, aby nevideli, nepočuli a neporozumeli, aby sa neobrátili k Bohu, ktorý by ich mohol uzdraviť.

16 Ale šťastné sú vaše oči, že vidia, a vaše uši, že počujú.

17 Mnohí proroci túžili vidieť, čo vy vidíte, a počuť, čo vy počujete, ale nemohli."

Prečo Božie slovo v ľudskom srdci vždy nevyklíči

18 A teraz počúvajte, aký je zmysel príbehu o rozsievačovi.

19 Cesta, kam padli niektoré zrná, predstavuje srdce ľudí, ktorí počujú o Božom kráľovstve, ale nerozumejú tomu. Prichádza satan a vyrve to, čo bolo zasiate.

20 Skalnatá pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo a prijíma ho síce s veľkou radosťou,

21 ale povrchne, a tak v ňom nezapustí korene. Keď potom prídu ťažkosti alebo prenasledovanie pre vieru, jeho nadšenie ochabne a to, čo bolo zasiate, sa stratí.

22 Pôda zarastená bodľačím predstavuje človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, ale každodenné starosti a túžba po bohatstve udusia slovo.

23 Úrodná pôda predstavuje srdce človeka, ktorý počuje Božie posolstvo, oddá sa jeho životodarnému vplyvu. Úžitok z toho je mnohonásobný, u niekoho väčší, u iného menší."

Kúkoľ medzi pšenicou

24 Potom použil ďalšie podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné hospodárovi, ktorý zasial na svojom poli dobré semeno.

25 Ale v noci, keď ľudia spali, jeho nepriateľ rozhodil medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

26 Keď obilie vyrástlo a vyklasilo sa, ukázal sa aj kúkoľ.

27 Sluhovia prišli za hospodárom a povedali mu: Veď si zasial čisté semeno, kde sa vzal kúkoľ? --

28 To urobil nepriateľ! odpovedal im.

Pôjdeme to pole vyplieť, ponúkli sa.

29 Ale hospodár nesúhlasil: Nie, nerobte to. S kúkoľom by ste mohli ľahko vytrhnúť aj pšenicu.

30 Necháme oboje dorásť a pri žatve rozkážem žencom, aby najprv vybrali kúkoľ, zviazali ho do snopkov a spálili a pšenicu zhromaždili do mojej stodoly. "

O horčičnom semene a o kvásku

31 Predložil im iný obraz: S nebeským kráľovstvom je to ako s horčičným semienkom, ktoré človek zasial na poli.

32 Je síce najdrobnejšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je to najmohutnejšia bylina, ba je z neho ker, takže prilietajú vtáci a hniezdia v ňom."

33 A použil ďalšie podobenstvo: S nebeským kráľovstvom je to ako s kváskom, ktorý žena vzala, zarobila do troch meríc múky a všetko cesto nakyslo."

34 V tomto kázaní používal Ježiš výhradne podobenstvá. Tak sa naplnilo staré proroctvo: Budem im hovoriť v obrazoch.

35 Tajomstvá, ktoré boli skryté, im odhalím."

Ježiš vysvetľuje podobenstvo o kúkoli

36 Ježiš potom rozpustil zástupy a šiel domov. Obklopili ho jeho učeníci a poprosili ho, aby im vyložil podobenstvo o kúkoli na poli.

37 Dobre," súhlasil, ja som hospodár, ktorý seje dobré semeno.

38 Pole predstavuje tento svet, dobré semeno sú deti nebeského kráľovstva, a kúkoľ sú ľudia, ktorí podľahli zlu.

39 Nepriateľ, ktorý kúkoľ rozosial, je diabol. Žatva predstavuje koniec sveta a ženci sú anjeli.

40 Tak ako v tomto príbehu je kúkoľ oddelený a spálený, tak bude i na konci sveta.

41 Pošlem svojich anjelov a tí vyženú z nebeského kráľovstva všetkých, ktorí sa proti nemu stavali, i všetkých, ktorí páchali zlo.

42 Ich koniec bude hrozný. Spáli ich oheň, budú plakať a škrípať zubami.

43 A vtedy tí, čo plnili Božiu vôľu, sa zaskvejú v kráľovstve nebeského Otca ako slnko. Zapamätajte si to a premýšľajte o tom!"

O poklade a vzácnej perle

44 Nebeské kráľovstvo je ako skrytý poklad, ktorý nejaký človek objaví na poli a znova ho zakope. Od radosti predá všetko, čo má, a kúpi to pole.

45 Alebo je podobné kupcovi s perlami, ktorý hľadá vzácne perly.

46 Keď objaví mimoriadne krásnu perlu, predá všetko, čo má, len aby ju získal.

47 Nebeské kráľovstvo môžeme ďalej prirovnať k sieti, ktorá sa spustí do mora. Zachytí sa v nej všetko možné.

48 Keď je sieť plná, vytiahnu ju rybári na breh, jedlé ryby vyberú do košov, zlé vyhodia.

49 Tak to bude na konci sveta. Prídu Boží anjeli, oddelia zlých od spravodlivých

50 a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

51 Porozumeli ste všetkému?" -- Áno," odpovedali.

52 Potom doložil: Každý učiteľ Zákona, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý ponúka zo svojej komory nové aj staré veci."

Je to iba syn tesárov?

53 Keď Ježiš dorozprával tieto podobenstvá, vrátil sa do Nazareta,

54 do svojho domovského mesta. Učil v tamojšej synagóge. Všetci sa čudovali: Kde sa v ňom berie taká múdrosť a moc?

55 Veď je to tesárov syn, matka je predsa Mária a Jakub, Jozef, Šimon a Júda sú jeho bratia!

56 Aj jeho sestry žijú medzi nami. Odkiaľ to ten človek má?"

57 A pohoršovali sa nad ním. Ježiš im povedal: Proroka si vážia všade omnoho väčšmi ako v jeho rodnom meste a v jeho domove!"

58 Pre ich nevieru tam nemohol vykonať mnoho zázrakov.

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Мат 13

Притча о сеятеле и семенах

1В тот же день Иса, выйдя из дома, сидел у озера. Вокруг Него собрались большие толпы, так что Он вынужден был сесть в лодку, а весь народ стоял на берегу. И Он о многом говорил им в притчах.

– Сеятель вышел сеять, – говорил Иса. – Когда он разбрасывал семена, некоторые из них упали у самой дороги. Прилетели птицы и склевали их. Другие упали в каменистые места, где было мало плодородной почвы. Они быстро проросли, потому что почва была неглубокой.[a] Но когда взошло солнце, оно опалило ростки, и те засохли, так как у них не было глубоких корней. Другие семена попали в терновник, который разросся так, что заглушил ростки. Семена же, которые упали на хорошую почву, принесли урожай, одни во сто, другие в шестьдесят, третьи в тридцать раз больше того, что было посеяно. У кого есть уши, пусть слышит!

Объяснение притчи о сеятеле и семенах

10 Тогда ученики подошли и спросили Ису:

– Почему Ты говоришь с людьми притчами?

11 Иса ответил:

– Вам дано знать тайны Царства Аллаха, а им не дано. 12 Потому что у кого есть, тому будет дано ещё, и у него будет в изобилии; а у кого нет, будет отнято и то, что он имеет. 13 Я говорю им притчами, потому что они, смотря, не видят, слушая, не слышат и не понимают. 14 В них исполняется пророчество Исаии:

«Вы будете слушать, но не поймёте,
    будете смотреть, но не увидите.
15 Сердце этого народа огрубело,
    ушами с трудом слышат,
    и глаза свои они закрыли,
чтобы не увидеть глазами,
    не услышать ушами,
    не понять сердцем
и не обратиться, чтобы Я исцелил их»[b].

16 А ваши глаза благословенны, потому что они видят, и ваши уши – потому что они слышат. 17 Говорю вам истину: много пророков и праведников жаждали увидеть то, что вы видите, но не увидели, желали услышать то, что вы слышите, но не услышали.

18 Так послушайте, что значит притча о сеятеле. 19 К каждому, кто слышит весть о Царстве и не понимает её, приходит Иблис и крадёт то, что было посеяно в сердце. Это – семя, упавшее у дороги. 20 Семя, упавшее на каменистую почву, – это о человеке, который слышит слово и сразу же с радостью принимает его, 21 но у него нет корня, и поэтому его хватает лишь на короткое время, и когда наступают трудности и гонения за слово, он сразу же отступается. 22 Семя, посеянное среди терновника, – это о человеке, который слышит слово, но повседневные заботы и соблазны богатства заглушают слово, и семя остаётся бесплодным. 23 Семя же, посеянное в хорошую почву, – это о человеке, который слышит слово и понимает его. Такой человек приносит плод, кто во сто, кто в шестьдесят, кто в тридцать раз больше посеянного.

Притча о пшенице и сорняках

24 Рассказал им Иса и другую притчу:

– Царство Аллаха можно сравнить с человеком, засеявшим своё поле хорошими семенами. 25 И вот, когда все спали, пришёл его враг, посеял среди пшеницы сорняки и ушёл. 26 Когда пшеница взошла и появились колосья, то стали заметны и сорняки. 27 Рабы пришли к хозяину и говорят: «Господин, ты же сеял на поле хорошие семена, откуда же появились сорняки?» 28 «Это сделал враг», – ответил хозяин. Тогда рабы спрашивают: «Может нам пойти и выполоть их?» 29 «Нет, – ответил хозяин, – когда вы будете вырывать сорняки, вы можете нечаянно выдернуть и пшеницу. 30 Пусть и то, и другое растёт до жатвы. А во время жатвы я велю жнецам собрать вначале сорняки, связать их в пучки и сжечь, а затем собрать пшеницу в моё хранилище».

Притча о горчичном зерне

31 Рассказал Он им и ещё одну притчу:

– Царство Аллаха можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. 32 Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнёзда в его ветвях.[c]

Притча о закваске

33 И ещё одну притчу рассказал им Иса:

– Царство Аллаха как закваска, которую женщина смешала с большим количеством[d] муки, чтобы вскисло всё тесто.

34 Всё это Иса говорил народу в притчах и ничего не объяснял без притч, 35 чтобы исполнилось сказанное через пророка:

«Я буду говорить притчами,
    расскажу то, что было скрыто от создания мира»[e].

Объяснение притчи о пшенице и сорняках

36 Потом Иса отпустил народ и вошёл в дом. Его ученики подошли к Нему и попросили:

– Объясни нам притчу о сорняках в поле.

37 Иса в ответ сказал:

– Сеющий хорошие семена – это Ниспосланный как Человек. 38 Поле – это мир, а хорошие семена – это те, кто принадлежит Царству. Сорняки – это те, кто принадлежит Иблису. 39 Враг, посеявший их, – это Иблис. Жатва – это конец мира, и жнецы – это ангелы. 40 Как сорняки вырывают и сжигают в огне, так будет и в конце мира. 41 Ниспосланный как Человек пошлёт Своих ангелов, и они удалят из Его Царства всё, что ведёт ко греху, и всех, делающих злое. 42 Их бросят в огненную печь, где будет плач и скрежет зубов. 43 А праведники тогда будут сиять, как солнце, в Царстве их Отца. У кого есть уши, пусть слышит!

Притча о спрятанном сокровище

44 – Царство Аллаха можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и, радостный, идёт и продаёт всё, что имеет, для того, чтобы купить это поле.

Притча о драгоценной жемчужине

45 – Ещё Царство Аллаха подобно купцу, который ищет прекрасный жемчуг. 46 Найдя драгоценную жемчужину, он продаёт всё, что имеет, ради того, чтобы купить её одну.

Притча о рыболовной сети

47 – Ещё Царство Аллаха подобно сети, опущенной в озеро, в которую попало много разной рыбы. 48 Когда сеть наполнилась, рыбаки вытащили её на берег. Потом они сели и отобрали хорошую рыбу в корзины, а плохую выбросили. 49 Так будет и в конце мира. Придут ангелы, заберут злых из среды праведных 50 и бросят их в пылающую печь, где будет плач и скрежет зубов.

51 – Вы поняли всё это? – спросил Иса.

– Да, – ответили ученики.

52 Тогда Иса сказал им:

– Так вот, каждый учитель Таурата, усвоивший весть о Царстве Аллаха, похож на хозяина дома, который выносит из своих кладовых и новое, и старое.

Отвержение Исы Масиха в Его родном городе

53 Когда Иса закончил рассказывать эти притчи, Он ушёл оттуда 54 и, придя в Свой родной город, начал учить людей в молитвенном доме иудеев, так что они удивлялись:

– Откуда у Этого Человека такая мудрость и такая сила? 55 Разве Он не сын плотника? Не Марьям ли зовут Его мать, и разве Он не брат Якуба, Иосии[f], Шимона и Иуды? 56 Разве не среди нас живут все Его сёстры? Откуда же у Него всё это? – 57 И они отвергли Его.

Иса же сказал им:

– Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме.

58 И Он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей.

Notas al pie

  1. 13:5 Тонкий слой земли, лежащий на каменной породе, быстрее прогревается, что способствует быстрому росту растений.
  2. 13:14-15 Ис. 6:9-10.
  3. 13:32 Ср. Дан. 4:7-9.
  4. 13:33 Букв.: «три саты». Это, вероятно, около 36 л (23 кг муки).
  5. 13:35 Заб. 77:2.
  6. 13:55 Или: «Юсуфа». Иосия – вариант имени Юсуф.