New Living Translation

Zephaniah 1

1The Lord gave this message to Zephaniah when Josiah son of Amon was king of Judah. Zephaniah was the son of Cushi, son of Gedaliah, son of Amariah, son of Hezekiah.

Coming Judgment against Judah

“I will sweep away everything
    from the face of the earth,” says the Lord.
“I will sweep away people and animals alike.
    I will sweep away the birds of the sky and the fish in the sea.
I will reduce the wicked to heaps of rubble,[a]
    and I will wipe humanity from the face of the earth,” says the Lord.
“I will crush Judah and Jerusalem with my fist
    and destroy every last trace of their Baal worship.
I will put an end to all the idolatrous priests,
    so that even the memory of them will disappear.
For they go up to their roofs
    and bow down to the sun, moon, and stars.
They claim to follow the Lord,
    but then they worship Molech,[b] too.
And I will destroy those who used to worship me
    but now no longer do.
They no longer ask for the Lord’s guidance
    or seek my blessings.”

Stand in silence in the presence of the Sovereign Lord,
    for the awesome day of the Lord’s judgment is near.
The Lord has prepared his people for a great slaughter
    and has chosen their executioners.[c]
“On that day of judgment,”
    says the Lord,
“I will punish the leaders and princes of Judah
    and all those following pagan customs.
Yes, I will punish those who participate in pagan worship ceremonies,
    and those who fill their masters’ houses with violence and deceit.

10 “On that day,” says the Lord,
    “a cry of alarm will come from the Fish Gate
and echo throughout the New Quarter of the city.[d]
    And a great crash will sound from the hills.
11 Wail in sorrow, all you who live in the market area,[e]
    for all the merchants and traders will be destroyed.

12 “I will search with lanterns in Jerusalem’s darkest corners
    to punish those who sit complacent in their sins.
They think the Lord will do nothing to them,
    either good or bad.
13 So their property will be plundered,
    their homes will be ransacked.
They will build new homes
    but never live in them.
They will plant vineyards
    but never drink wine from them.

14 “That terrible day of the Lord is near.
    Swiftly it comes—
a day of bitter tears,
    a day when even strong men will cry out.
15 It will be a day when the Lord’s anger is poured out—
    a day of terrible distress and anguish,
a day of ruin and desolation,
    a day of darkness and gloom,
a day of clouds and blackness,
16     a day of trumpet calls and battle cries.
Down go the walled cities
    and the strongest battlements!

17 “Because you have sinned against the Lord,
    I will make you grope around like the blind.
Your blood will be poured into the dust,
    and your bodies will lie rotting on the ground.”

18 Your silver and gold will not save you
    on that day of the Lord’s anger.
For the whole land will be devoured
    by the fire of his jealousy.
He will make a terrifying end
    of all the people on earth.[f]

Notas al pie

  1. 1:3 The meaning of the Hebrew is uncertain.
  2. 1:5 Hebrew Malcam, a variant spelling of Molech; or it could possibly mean their king.
  3. 1:7 Hebrew has prepared a sacrifice and sanctified his guests.
  4. 1:10 Or the Second Quarter, a newer section of Jerusalem. Hebrew reads the Mishneh.
  5. 1:11 Or in the valley, a lower section of Jerusalem. Hebrew reads the Maktesh.
  6. 1:18 Or the people living in the land.

Ang Pulong Sa Dios

Zefanias 1:1-18

1Ang pulong sa Ginoo nga miabot kang Zepahnia nga anak ni Cushi, ang anak ni Gedalia, ang anak ni Amaria, ang anak ni Hezekia, sa panahon sa paghari ni Josia, anak ni Amon hari sa Juda:

Paghukom sa tibuok kalibutan sa adlaw sa Ginoo

2“Akong silhigon pahilayo ang tanang mga butang gikan sa nawong sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo. 3“Akong silhigon pahilayo ang tawo ug ang kahayupan akong silhigon ang mga langam sa kalangitan ug ang mga isda sa kadagatan—ang mga idolo nga maoy hinungdan nga ang mga dautan manga pandol. Kong ako nang gun-ubon ang katawhan sa dagway sa kalibutan,” nagaingon ang Ginoo.

4“Ituyhad ko ang akong mga kamot batok sa Juda ug batok sa nga nagpuyo sa Jerusalem. Akong gun-ubon ang matag-usa nga nahabilin sa nagsimba ni Baal niining dapita. Ang mga ngalan sa makidiyos-diyos nga kaparian— 5Sila nga nagyukbo diha sa mga atop nga nagsimba sa panon sa kabituonan, sila nga nakyukbo ug nagsaad sa Ginoo ug nagasaad usab kang Molek. 1:5 Molek: sa Hebreo, Malcam, nga mao pa ang lain nga ngalan ni Molec. 6Sila nga mitalikod sa pagsunod sa Ginoo ug wala magapangita sa Ginoo ug magapangutana kaniya.

7“Pagpakahilom kamo sa atubanga sa Makakagahum nga Ginoo, kay ang adlaw sa Ginoo haduol na. Ang Ginoo nagaandam ug mga halad; gibalaan niya ang iyang gidapit. 8Sa adlaw unya sa sakripisyo sa Ginoo, akong silotan ang mga opisyales ug ang mga anak sa hari ug ang tanang nga binistihan sa langyaw nga sapot. 9Niadto unyang adlawa akong silotan kadtong milikay sa pagtunob sa ganghaan, nga nagapuno sa templo sa ilang mga dios sa kadautan ug pagpamlimbong.

10“Niadto unyang adlawa,” nagaingon ang Ginoo, “may tuaw didto sa Ganghaang Isda, nagminatay gikan sa unang kuarter, ug ang dahunog sa grabing pagka-igo gikan sa kabukiran. 11Pagminatay, kamo nga nagpuyo sa distrito sa mga tindahan, ang tanan ninyong mga negosyanti wagtangon. Ang tanan nga nagpatigayon ug plata pagagun-obon.

12“Niadto unyang taknaa akong susihon ang Jerusalem uban sa mga lampara ug silotan ko kadtong wala magpakabana, nga nahisama lamang sa bino nga lawog na, nga naghunahuna nga ang Ginoo wala gayoy buhaton maayo man o dautan. 13Ang ilang bahandi makurakot, ilang kabalayan pagagub-on. Bisag maghimo silag balay dili sila makapuyo niin; bisag magtanom silag kaparasan, dili sila makainom sa bino niini.”

Ang Makalilisang nga Adlaw sa Pagsilot

14Ang dako nga adlaw sa Ginoo haduol-duol ug muabot sa madali Ang hilak sa adlaw sa Ginoo mapait; ang gamhanang manggugubat missinggit sa singgit alang sa gubat. 15Kana nga adlaw mao ang adlaw sa kapungot ang adlaw sa kasakit ug paghigwaos, adlaw sa kasamok ug pagkalumpag, adlaw sa kangitngit ug kaguol, adlaw sa mga panganod ug kangitngit. 16Adlaw sa trumpeta ug singgit sa gubat batok sa kinutaang mga siyudad ug batok sa mga masigkakilid nga tore.

17“Akong dadon ang tumang kasakit sa tanang katawhan nga magduhiraw sila sama kanila nga mga buta, tungod kay nakasala sila sa Ginoo. Ang ilang duha ipaagas sama sa mga abo ug ang sulod sa ilang ginhawaan sama sa tae. 18Wala sa plata o sa bulawan ang makaluwas kanila gikan sa adlaw sa kapungot sa Ginoo. Sa kalayo sa iyang pagka-abubhuan, ang tibuok kalibutan pagalamyon, kay siya magahimo ug hinanali nga katapusan sa tanang nagpuyo sa kalibutan.”