New Living Translation

Zechariah 1

A Call to Return to the Lord

1In November[a] of the second year of King Darius’s reign, the Lord gave this message to the prophet Zechariah son of Berekiah and grandson of Iddo:

“I, the Lord, was very angry with your ancestors. Therefore, say to the people, ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Return to me, and I will return to you, says the Lord of Heaven’s Armies.’ Don’t be like your ancestors who would not listen or pay attention when the earlier prophets said to them, ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: Turn from your evil ways, and stop all your evil practices.’

“Where are your ancestors now? They and the prophets are long dead. But everything I said through my servants the prophets happened to your ancestors, just as I said. As a result, they repented and said, ‘We have received what we deserved from the Lord of Heaven’s Armies. He has done what he said he would do.’”

A Man among the Myrtle Trees

Three months later, on February 15,[b] the Lord sent another message to the prophet Zechariah son of Berekiah and grandson of Iddo.

In a vision during the night, I saw a man sitting on a red horse that was standing among some myrtle trees in a small valley. Behind him were riders on red, brown, and white horses. I asked the angel who was talking with me, “My lord, what do these horses mean?”

“I will show you,” the angel replied.

10 The rider standing among the myrtle trees then explained, “They are the ones the Lord has sent out to patrol the earth.”

11 Then the other riders reported to the angel of the Lord, who was standing among the myrtle trees, “We have been patrolling the earth, and the whole earth is at peace.”

12 Upon hearing this, the angel of the Lord prayed this prayer: “O Lord of Heaven’s Armies, for seventy years now you have been angry with Jerusalem and the towns of Judah. How long until you again show mercy to them?” 13 And the Lord spoke kind and comforting words to the angel who talked with me.

14 Then the angel said to me, “Shout this message for all to hear: ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: My love for Jerusalem and Mount Zion is passionate and strong. 15 But I am very angry with the other nations that are now enjoying peace and security. I was only a little angry with my people, but the nations inflicted harm on them far beyond my intentions.

16 “‘Therefore, this is what the Lord says: I have returned to show mercy to Jerusalem. My Temple will be rebuilt, says the Lord of Heaven’s Armies, and measurements will be taken for the reconstruction of Jerusalem.[c]

17 “Say this also: ‘This is what the Lord of Heaven’s Armies says: The towns of Israel will again overflow with prosperity, and the Lord will again comfort Zion and choose Jerusalem as his own.’”

Four Horns and Four Blacksmiths

18 [d]Then I looked up and saw four animal horns. 19 “What are these?” I asked the angel who was talking with me.

He replied, “These horns represent the nations that scattered Judah, Israel, and Jerusalem.”

20 Then the Lord showed me four blacksmiths. 21 “What are these men coming to do?” I asked.

The angel replied, “These four horns—these nations—scattered and humbled Judah. Now these blacksmiths have come to terrify those nations and throw them down and destroy them.”

Notas al pie

  1. 1:1 Hebrew In the eighth month. A number of dates in Zechariah can be cross-checked with dates in surviving Persian records and related accurately to our modern calendar. This month of the ancient Hebrew lunar calendar occurred within the months of October and November 520 B.c.
  2. 1:7 Hebrew On the twenty-fourth day of the eleventh month, the month of Shebat, in the second year of Darius. This event occurred on February 15, 519 B.c.; also see note on 1:1.
  3. 1:16 Hebrew and the measuring line will be stretched out over Jerusalem.
  4. 1:18 Verses 1:18-21 are numbered 2:1-4 in Hebrew text.

Ang Pulong Sang Dios

Zacarias 1

Ang Panawagan sa Pagbalik sa Dios

1May ginhambal ang Ginoo kay Propeta Zacarias sang ikawalo nga bulan sang ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius sa Persia. Si Zacarias nga ini anak ni Berekia kag apo ni Ido. 2-3 Ginsugo sang Ginoo nga Makagagahom si Zacarias nga ihambal ini sa katawhan sang Israel:

“Akig gid ako sa inyo mga katigulangan. Karon, magbalik kamo sa akon kag magabalik[a] ako sa inyo. Indi ninyo pagsunda ang ginhimo sang inyo mga katigulangan. Ginsugo ko sadto ang mga propeta nga hambalan sila nga talikdan na nila ang ila malaot nga mga ginahimo, pero wala sila nagpati. Wala gid sila nagtuman sa akon. Ang inyo mga katigulangan kag ang ato nga mga propeta nagkalamatay na. Natabo gid man sa inyo mga katigulangan ang akon mga pulong kag mga paandam nga ginpasugid ko sa akon mga alagad nga mga propeta. Dayon naghinulsol sila kag nagsiling, ‘Ginsilutan kita sang Ginoo nga Makagagahom suno sa aton mga ginhimo, subong sang iya ginplano nga himuon sa aton.’ ”

Ang Palanan-awon Parte sa mga Kabayo

7-8 May ginhambal ang Ginoo kay Zacarias paagi sa isa ka palanan-awon. Natabo ini sang gab-i sang ika-24 nga adlaw sang bulan sang Shebat (ika-11 nga bulan), sadtong ikaduha nga tuig sang paghari ni Darius. Kag amo ini ang pahayag ni Zacarias:

Nakita ko ang isa ka tawo nga nagasakay sa pula nga kabayo nga nagapundo sa isa ka patag nga may mga kahoy nga mirto. Sa likod niya may mga tawo nga nagasakay sa pula, kaki, kag puti nga mga kabayo. Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Sir, ano ang buot silingon sang sini nga mga manugkabayo?” Nagsabat siya, “Ipaathag ko sa imo ang buot silingon sini.”

10 Dayon ang tawo nga ara sa may mga kahoy nga mirto amo ang nagpaathag sini sa akon. Siling niya, “Inang mga manugkabayo ginpadala sang Ginoo sa paglibot sa bug-os nga kalibutan.”

11 Dayon nagpanugid ang mga manugkabayo sa anghel sang Ginoo nga ara sa may mga kahoy nga mirto. Siling nila, “Nalibot namon ang bug-os nga kalibutan kag nakita namon nga malinong ini.”[b]

12 Dayon nagsiling ang anghel sang Ginoo, “Ginoo nga Makagagahom, sa sulod sang 70 ka tuig akig ka sa Jerusalem kag sa iban pa nga mga banwa sang Juda. Hasta san-o mo pa bala sila nga indi pagkaluoyan?” 13 Nagsabat ang Ginoo sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon. Ang iya sabat maayo kag makapalipay.

14 Ini nga anghel nagsiling sa akon nga isugid ko ining ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom: “Nagakabalaka gid ako sa Jerusalem nga ginatawag man nga Zion, 15 pero akig gid ako sa mga nasyon nga nagapatawhay-tawhay lang.[c] Sadto indi masyado ang akon kaakig sa ila, pero gindabukan nila ini. 16 Gani magabalik[d] ako sa Jerusalem nga may kaluoy, kag patindugon ko liwat[e] ini nga siyudad pati na ang akon templo. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagasiling sini.”

17 Nagsiling ang anghel nga isugid ko pa gid ining ginsiling sang Ginoo nga Makagagahom: “Magauswag liwat ang akon mga banwa sa Juda. Kag lipayon ko liwat ang Zion, ang siyudad sang Jerusalem, kag kabigon ko ini liwat nga akon pinili nga siyudad.”

Ang Palanan-awon Parte sa Apat ka Sungay kag Apat ka Panday

18 Dayon nakita ko ang apat ka sungay. 19 Nagpamangkot ako sa anghel nga nagapakigsugilanon sa akon, “Ano ang buot silingon sang sini nga mga sungay?” Nagsabat siya sa akon, “Ini nga mga sungay amo ang mga nasyon nga nagpalapta sa mga taga-Israel kag taga-Juda, pati na sa mga taga-Jerusalem.”

20 Dayon ginpakita sang Ginoo sa akon ang apat ka panday. 21 Nagpamangkot ako, “Ano ang ila himuon?” Nagsabat siya, “Pahadlukon nila kag wasakon ang mga sungay. Ini nga mga sungay amo ang mga nasyon nga naglaglag sing bug-os sa Juda kag nagpalapta sang iya mga pumuluyo.”

Notas al pie

  1. 1:2-3 magabalik: ukon, magabulig.
  2. 1:11 kag nakita namon nga malinong ini: ukon, kag nakita namon ang mga nasyon nga nagapatawhay-tawhay lang.
  3. 1:15 nagapatawhay-tawhay lang samtang ginapabudlayan nila ang iban nga mga nasyon labi na ang siyudad sang Jerusalem.
  4. 1:16 magabalik: ukon, magabulig.
  5. 1:16 patindugon ko liwat: sa literal, pagatakson sang higot nga inugtakos.